Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Pottehusevej 7, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på 58 m2 til eksisterende spisesal på Pottehusevej 7, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af tilbygning 
på 58 m2 til eksisterende spisesal på ejendommen matr.nr. 5ac V. Vamdrup By, Vamdrup beliggende 
Pottehusevej 7, 6580 Vamdrup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 13. maj 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 10. juni 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje