Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Godkendelse af husdyrproduktionen på Nis Thuesensvej 15, Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler en godkendelse for kvægproduktionen på Nis Thuesensvej 15, Christiansfeld

Tilbage

Godkendelsen omfatter følgende:

- Omlægning til regulering efter produktionsareal (i alt 5.248 kvm). Heraf er de 1.171 kvm nyt produktionsareal.

- Et afsnit i kostalden ændres fra spalter til dybstrøelse med mulighed for fleksibilitet i forhold til kvægtype, der indsættes malkerobotter og produktionsarealet i kostalden udvides med 79 kvm.

- Udvidelse af eksisterende kalveplads med 100 kvm.

- Mulighed for opsætning af kalvehytter på 300 kvm på ny ensilageplads på 2.220 kvm.

- Nuværende malkestald ændres til goldkostald med dybstrøelse med i alt 492 kvm.

- Etablering af dybstrøelsesafsnit i eksisterende bygning på 200 kvm.

- Etablering af en ny gyllebeholder med fast overdækning på 114 kvm til biogas.

- Etablering af en ny aflæsserplads til fast husdyrgødning på 320 kvm.

- Godkendelse af eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 2.086 kvm

- Godkendelse af eksisterende lager af fast husdyrgødning på 50 kvm

Du vil kunne se godkendelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven og vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Naboer og parter har haft udkastet i høring, og der indkom ingen bemærkninger, som har medført ændringer af godkendelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på telefon landbrug@kolding.dk eller telefon 7979 7439.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på Link til nævnenes hus. Du kan også finde Klageportalen via link til borger.dk og link til virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På dette link til naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-torsdag, kl 9-15 og fredag kl. 9-12 eller skrive til klageportalen@naevneneshus.dk ved behov for teknisk support.

Hvad er klagefristen? 1. februar 2024. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje