Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzone og dispensation til Karl Ankers Vej 3, 6040 Egtved

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af læskur ved Dons Nørresø, Karl Ankers Vej 3, 6040 Egtved

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af læskur på 
ca. 25 m2 på ejendommen matr.nr. 13d V. Nebel By, V. Nebel beliggende Karl Ankers Vej 3, 6040 Egtved, 
som ansøgt.
Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i 
naturbeskyttelsesloven til læskuret.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Hvis læskuret ikke længere benyttes til formålet, skal det fjernes af ejeren senest et år efter endt 
brug.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Afgørelsen offentliggøres den 29. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 27. juli 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Dispensation fra søbeskyttelselinjen kan inden for 4 uger, senest den 27. juli 2023 påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje