Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Miljø, natur og klima Tilbage

Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Tilbage

Statens Natura 2000-planer for 2022-2027 (3. planperiode) blev offentliggjort den 3. juli 2023. På baggrund af Natura 2000-planerne har forvaltningen i Kolding Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen og øvrige relevante kommuner, udarbejdet kommunale Natura 2000-handleplaner, der beskriver hvordan de statslige planer bliver realiseret.

To Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Kolding Kommune: Svanemosen (Natura 2000-område nr. 226, Habitatområde H250 og Fuglebeskyttelsesområde F120) og Lillebælt (Natura 2000-område nr. 112, Habitatområde H96 og Fuglebeskyttelsesområde F47).

Udarbejdelse af handleplanen for Natura 2000-området Svanemosen er sket i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Kolding Kommune, idet Naturstyrelsen er myndighed for den centrale statsejede del af mosen og kommunen er myndighed for de private arealer i randzonen. Naturstyrelsen er desuden myndighed på Fovslet Skov, som er kommet med i 3. planperiode.

Udarbejdelsen af handleplanen for Natura 2000-området Lillebælt er sket i tæt samarbejde mellem de fire kommuner Middelfart, Assens, Haderslev og Kolding, som området er beliggende i, samt Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er bl.a. myndighed på Stenderup Nørreskov og Midtskov, som er kommet med i 3. planperiode.

Byrådet i Kolding Kommune har nu endeligt vedtaget Natura 2000-handleplanerne for Svanemosen og Lillebælt, hvorfor de offentliggøres sammen med en 4 ugers klageperiode.

Forinden vedtagelsen har handleplanerne været i 8 ugers offentlig høring. For hver handleplan er udarbejdet en hvidbog over de indkomne høringssvar og de bemærkninger og ændringer, de evt. har givet anledning til. 


Klage


Handleplanerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse. Klagefristen udløber den 31. juli 2024. Klagevejlledningen er vedhæftet.


Hvem kan klage

Følgende er klageberettiget:

  1. Miljøministeren
  2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  3. Offentlige myndigheder
  4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje