Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Endelig vedtagelse af tillæg 15 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård – et boligområde

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Byrådet har den 28. maj 2024 vedtaget tillæg 15 til Kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård – et boligområde.

Tilbage

Kort beskrivelse af planerne
Offentliggørelse af planerne sker i henhold til planlovens § 30 og § 31. 

Planområdet er beliggende i den nordlige del af Kolding by, øst for Birkemosevej og nord for Nr. Bjertvej. 

Kommuneplantillæggets formål er at udlægge et nyt areal til byudvikling til boligformål, offentlige formål og natur- og friluftsformål.

Tillægget er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 7. februar 2024, på følgende punkter:

 • Rammeområde 0514.G2, der udlægges til fritidsformål forbliver i landzone.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger. 


Lokalplanens formål er:

 • at udlægge lokalplanens område til hhv. boligformål, offentligt formål og fritidsformål;
 • at sikre, at byggeri og anlæg indpasses i landskabet;
 • at sikre, at byggeri og anlæg tilpasses områdets topografi;
 • at sikre etablering af beplantning, grønne arealer og opholdsarealer;
 • at sikre bevaring af eksisterende træer;
 • at sikre adgang til områdets naturværdier;
 • at skabe en harmonisk overgang mellem by og det åbne land;
 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
 • at overføre hovedparten af lokalplanområdet til byzone.


Lokalplanen er ændret i forhold til forslaget, der blev offentliggjort den 7. februar 2024, på følgende punkter:

 • Delområde 6 forbliver i landzone.

Der indarbejdes bonusvirkning for etablering af bebyggelse, anlæg og matrikulære forandringer i landzone.

På kortbilag 3 angives et areal, hvor inden for, der kan etableres regnvandsbassin i delområde 6.

Endvidere er der foretaget redaktionelle tilretninger.

 

Miljørapport

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver, hvordan realisering af planlægningen forventes at påvirke miljøet. Miljørapportens sammenfattende redegørelse er offentliggjort sammen med planerne.


Retsvirkninger

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation. Byrådet kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger og byhaver. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Når tillæg til kommuneplanen er vedtaget endeligt, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Ligeledes kan der nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.


Klagevejledning

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planerne og miljøvurderingen.

Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt (retlige spørgsmål), f.eks.:

 • lovkrav til planens indhold,
 • lovkrav til den sammenfattende redegørelse,
 • lovkrav til procedurer,
 • lovkrav til offentliggørelse.


Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Det er klagenævnet, der afgør, hvem er klageberettiget i en konkret sag.


Hvem er klageinstans?

Planklagenævnet i forhold til klager vedrørende planerne og miljøvurderingen.


Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

Hvis du er fritaget fra at bruge Digital Post, er du også fritaget fra at anvende Klageportalen. I givet fald skal du sende din klage som et brev til Planafdelingen, By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller som mail til plan@kolding.dk.


­­Hvad er klagefristen?

Klagefristen er den 27. juni 2024, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen.


Hvad er lovgrundlaget?

Planloven og miljøvurderingsloven.


Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje