Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Sydlig Ringvej - Miljøkonsekvensvurdering af projektændringer og bortfald af § 25-tilladelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommunes miljøvurderingsteam har truffet afgørelse om, at projektændringer i ringvejsforbindel-sen syd om Kolding har så væsentlige indvirkninger på miljøet, at ændringerne skal miljøkonsekvensvur-deres. Samtidigt er der truffet afgørelse om, at en tidligere meddelt tilladelse efter § 25 i lov om miljøvur-dering bortfalder.

Tilbage

Byrådet besluttede den 27. august 2019 at meddele § 25-tilladelse efter lov om miljøvurdering til etablering af en ringvej syd om Kolding mellem rundkørslen ved Ødisvej og Skamlingvejen ved Skartved. Tilladelsen blev meddelt den 4. september 2019. Tilladelsen er ikke blevet udnyttet, og der er ansøgt Kolding Kommunes miljøvurderingsteam om fornyelse af tilladelsen d. 30. juni 2022. Der blev samtidigt gjort opmærksom på, at projektet er ændret på en delstrækning.

Kolding Kommunes miljøvurderingsteam har foretaget en høring hos de berørte myndigheder om, hvorvidt miljøkonsekvensrapporten af 26. november 2018 stadig er retvisende for emnerne behandlet i rapporten og for projektændringen. Høringen viser, at rapporten, som følge af projektændringerne, ikke er retvisende for vejens indvirkninger på miljøet.

Afgørelse

Projektændringen forventes at have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, som ikke er belyst i miljøkonsekvensrapporten fra 2018. Bygherre skal derfor fremlægge en revideret miljøkonsekvensvurdering, så denne er retvisende for det ændrede projekts indvirkninger på miljøet. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering[1]

Da miljøkonsekvensrapporten fra 2018, som er grundlaget for § 25-tilladelsen, ikke længere er tidssvarende som følge af projektændringerne, bortfalder § 25-tilladelsen af 4. september 2018.

I boksen ’Dokumenter og tilladelser’ kan du se

·         Afgørelsen om miljøkonsekvensvurdering og bortfald af § 25-tilladelse

·         Bilag 1 – en oversigt over høringssvar fra berørte myndigheder med bemærkninger

·         Bilag 2 – et længdeprofil, der viser den oprindelige planlagte vej og den ændrede vejs placering i forhold til terræn

·         Ansøgning om forlængelse

·         Følgeskrivelse til ansøgning

·         Et oversigtkort, der viser vejens plan ud fra nye længdeprofil

 

·         En visualisering af det reviderede vejprojekt

Det ansøgte projekt

Kolding Kommune ønsker at anlægge en Sydlig Ringvejsforbindelse, som sammen med den tilslutningen af Ødisvej til Sydjyske Motorvej skal udgøre en ny tværforbindelse, der styrker betjeningen af Kolding og Stenderuphalvøen.

Vejen vil blive i alt ca. 5,2 km lang. Ved Vonsildvej vil vejen blive tilsluttet i den eksisterende rundkørsel ved Ødisvej. I krydsene ved Sjølundvej og ved Skamlingvejen etableres nye rundkørsler. Der vil der på strækningen fra Sjølundvej til Skamlingvejen være mulighed for på sigt at etablere vejtilslutninger mod nord til de fremtidige by vækstområder.

Som en del af den igangværende detailprojektering er der gennemført geotekniske undersøgelser, som har afsløret et forhøjet grundvandsspejl på en ca. 400 m lang strækning af etape 1 i vejens vestligste ende, som medfører behov for at hæve vejens længdeprofil over en længere delstrækning.

Hævningen af længdeprofilet i forhold til det oprindelige planlagte og miljøkonsekvensvurderede profil starter i station ca. 1550 (umiddelbart ved den lille skov nord for Vonsild Skov) og afsluttes hvor etape 1 stopper i station 2400 (umiddelbart sydvest for Alléen 50). Her ligger det nye profil ca. 2 m højere end oprindeligt planlagt.

 

Grundlæggende går hævningen af vejprofilen ud på, at vejen på ovennævnte delstrækning lægges mere terrænnært end oprindeligt planlagt. 

 

 [1] LBKG nr. 1976 af 27/10 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM).

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje