Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at regulere Barbrekærgrøften øst for Viuf samt tilladelse til græsning uden hegning

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning fra Better Energy om tilladelse til at etablere et vadested i Barbrekærgrøften øst for Viuf. Vadestedet skal etableres i forbindelse med etablering af græsningsfolde for græssende kvæg i den vestlige ende af Viuf-Håstrup kommende solcellepark. Better Energy har ligeledes søgt om tilladelse til, at der ikke skal foretages hegning langs vandløbene Barbrekærgrøften og Knivskær Grøft.

Vandløbsmyndigheden meddeler hermed tilladelse til regulering af vandløbet matrikelnummer 4a, Viuf By, Viuf. Tilladelsen gives efter vandløbslovens § 17, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. oktober 2019, samt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Klagefristen er tirsdag den 6. februar 2024.

Reguleringsprojektet er i henhold til Lov om miljøvurdering blevet screenet i forhold til, om der skal foretages en miljøvurdering med en tilhørende miljøkonsekvensrapport. Ud fra screeningen er det vurderet, at projektet ikke skal miljøvurderes. Screeningen og afgørelsen i denne sammenhæng er vedlagt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje