Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Åstorpvej 89, 6070 Christiansfeld

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af oplag på Åstorpvej 89, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udendørs oplag i den østlige gårdsplads på ejendommen matr.nr. 10a Åstorp By, Taps beliggende Åstorpvej 89, 6070 Christiansfeld, som vist på kortbilag 1.

Der er tale om et delvist afslag i forhold til det ansøgte, idet der ikke kan tillades oplag til handel med varer (produkthandel), men kun til eksisterende lovlige virksomheder på ejendommen.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• at oplaget skal holdes i den østlige gårdsplads inden for markeringen med lyseblåt på kortbilag 1.

• at der skal etableres en afskærmende beplantning, som vist markeret med grønt på kortbilag 1.

Beplantningen skal etableres inden for 1 år fra afgørelsen er truffet, i en højde på 1 meter og derefter vedligeholdes i en højde på 1,5-3 meter. Planterne skal bestå af hjemmehørende buske eller træer.


Kortbilag 1. Luftfoto der viser, hvor der tillades udendørs oplag inden for lyseblå markering.

Grøn markering viser afskærmende beplantning. Rød markering viser placering af container.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 27. maj 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Med denne afgørelse gøres der opmærksom på, at al udendørs oplag der er uden for den østlige gårdsplads (markeret med lyseblåt på kortbilag 1) fjernes, bortset fra tidligere bestemmelse af 21. december 2010, hvorefter der kan oplagres i alt 3 biler langs gavl og garage mod vest ud mod Åstorpvej, samt udstilles 5 biler i gården. Derudover er anmeldt p-plads på 100 m2 langs muren mod nord til daglig parkering.

Vi forventes at modtage besked, når forholdene er fysisk lovliggjort efter Planloven. Det ulovlige oplag skal fjernes senest den 18. august 2024. Besked skal sendes til landzone@kolding.dk.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 24. juni 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje