Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse for Møsvråvej 60, Almind

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til omklædning på Møsvråvej 60, 6051 Almind

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af tilbygning på 78 m2 til omklædning på ejendommen matr.nr. 2b Møsvrå By, Almind beliggende Møsvråvej 60, 6051 Almind, som ansøgt. De resterende 144 m2 af tilbygningen er undtaget fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 15. 
Landzonetilladelsen offentliggøres den 18. april 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 


Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 16. maj 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje