Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til husdyrproduktionen på Hovmosevej 23, 6064 Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler en tilladelse til etablering af en økologisk slagtekyllingeproduktion på ejendommen Hovmosevej 23, 6064 Jordrup.

Tilbage

Der bliver ikke bygget nyt i forbindelse med projektet, da der indrettes til produktion af slagtekyllinger i en tidligere kostald og i en tidligere foderlade/opdrætsstald. Der vil blive etableret foldarealer i forbindelse til staldene, og der vil ligeledes blive opstillet udendørs siloer ved staldene. Der har tidligere været en malkekvægsproduktion på ejendommen, men alt hold af kvæg ophører.

Tilladelsen omfatter følgende:                                                                                                                                                                                                                          

- Indretning af slagtekyllingestald i den tidligere kostald i alt 3.000 m2 produktionsareal

- Indretning af slagtekyllingestald i den tidligere foderlade/opdrætsstald i alt 950 m2 produktionsareal

- Etablering af 9 fodersiloer á 20 m3.

- Etablering af foldarealer

- Godkendelse af i alt 756 m2 gylleoverflade på den eksisterende gyllebeholder

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Orientering om udkastet til tilladelsen har været sendt til matrikulære naboer og evt. skønnede parter i sagen i 2 uger, og der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.

Du kan se tilladelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 6. juli 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje