Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Lejrskov Kirkevej 21, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ændret anvendelse af lade til lager og undervisningslokale på Lejrskov Kirkevej 21, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af ændret anvendelse af lade til lager og undervisningslokale på ejendommen matr.nr. 14a Lejrskov By, Lejrskov beliggende Lejrskov Kirkevej 21, 6640 Lunderskov, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 3. maj 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 31. maj 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje