Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring af forslag til Tillæg 57 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 0310-41, Ved Sydbanegade – et centerområde

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Byrådet har den 18. juni 2024 vedtaget at sende forslag til Tillæg 57 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 0310-41, Ved Sydbanegade – et centerområde i offentlig høring

Tilbage

Kort beskrivelse af planforslagene

Byrådet har den 18. juni 2024 vedtaget at sende forslag til Tillæg 57 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 0310-41, Ved Sydbanegade – et centerområde i offentlig høring. Offentliggørelse af planforslagene sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger mellem Sydbanegade, Haderslevvej og Karolinegade.


Kommuneplantillæggets formål er:

- at der kan etableres bebyggelse i optil 4 etager og med en maksimal højde på 13,5 meter,

- at der ker kan bebygges op til en bebyggelsesprocent på 132,

- at parkeringsnormen kan reduceres med op til 35% på grund af dobbeltudnyttelse.


Lokalplanens formål er:

- at udlægge lokalplanens område til blandet butikker, erhverv og boliger

- at sikre udbygning med boliger

- at sikre etablering af fri- og opholdsarealer

- at sikre, at parkering kan ske med dobbeltudnyttelse

- at sikre bedst mulige klimatilpasning af bebyggelsen/området i forhold til håndtering af regnvand/risiko for oversvømmelse


Planforslagene kan ses under ”Dokumentation & Tilladelser” her på siden og på By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.


Mindretalsudtalelse

På Plan og Tekniks Møde den 10. juni kunne Gitte Grønbæk (C) ikke indstille forslaget til godkendelse, idet de projekterede boliger ikke medvirker til at give området det ønskede kvalitetsløft.


Høringsperiode

Planforslagene er fremlagt i 10 uger i perioden fra den 4. juli 2024 til den 12. september 2024. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.


Indsigelse til Kolding Kommune

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via funktionen ”Opret et høringssvar” her på siden, så vi har det senest den 12. september 2024. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.


Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget

Efter offentliggørelsen, den 4. juli 2024, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor indenrigs- og boligministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.


Miljøvurdering

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagenes indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslagene.


Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslagene.


Retlige spørgsmål

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planerne ikke bliver opfyldt, f.eks.

• lovkrav til planens indhold,

• lovkrav til procedurer,

• lovkrav til offentliggørelse.


Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.


Hvem er klageinstans?

Planklagenævnet.


Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

Hvis du er fritaget fra at bruge Digital Post, er du også fritaget fra at anvende Klageportalen. I givet fald skal du sende din klage som et brev til Planafdelingen, By- og Fællesforvaltningen,

Nytorv 11, 6000 Kolding eller som mail til plan@kolding.dk.


Hvad er klagefristen?

Miljøvurdering

Klagefristen er den 1. august 2024, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.


Retlige spørgsmål

Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planerne kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.


Hvad er lovgrundlaget?

Planloven og miljøvurderingsloven.


Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje