Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Egtvedvej 135 - nedlæggelse af del af offentlig vej

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af vejareal med henblik på overførsel til have

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge en del af et offentligt vejareal på ejendommen matr.nr. 5b Stubdrup By, Harte, Stubdrupvej 200, i forbindelse med, at arealet overføres til matr.nr. 5f Stubdrup By, Harte, Egtvedvej 135.

På den tilhørende kortskitse er det vejareal, der påtænkes nedlagt, markeret med rødt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Geopartner Landinspektører A/S har oplyst, at det er aftalt mellem ejeren af matr.nr. 5b Stubdrup By, Harte, og ejeren af matr.nr. 5f Stubdrup By, Harte, at arealet overføres fra matr.nr. 5b til matr.nr. 5f og fremover udgør en del af matr.nr. 5f som have.

Arealet udgør 5 m2 af et vejareal udlagt på matr.nr. 5b Stubdrup By, Harte. Det udlagte vejareal udgør en mindre grusvej, der forbinder de offentlige veje Stubdrupvej og Egtvedvej. Vejarealet er optaget som offentlig vej men har i praksis ingen væsentlig funktion i det almindelige vejnet og giver ikke adgang til en selvstændig ejendom.

Det areal, der overføres, udgør en mindre udvidelse af vejarealet ved udmundingen i Egtvedvej. Overførsel af arealet påvirker ikke grusvejens funktion som vej. Kolding Kommune vurderer umiddelbart, at det ikke vil påvirke oversigtsforholdene væsentligt, at arealet fremover er have.

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der påtænkes nedlagt, vil blive lagt sammen med matr.nr. 5f Stubdrup By, Harte. På grund af arealets størrelse og beliggenhed vil en nedlæggelse af vejarealet ikke medføre nogen ændring i adgangsforholdene for matr.nr. 5f og matr.nr. 5b.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

Eventuelle bemærkninger kan rettes til Thomas Uhlemann, Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park, Nytorv 11, 6000 Kolding eller e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk senest den 8. august 2023.

Lovgrundlag

§ 124, stk. 2:

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

§ 124, stk. 7:

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje