Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Gl. Skartved 55, 6091 Bjert

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af udhusbygning på 100 m2 og solcelleanlæg på Gl. Skartved 55, 6091 Bjert

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af udhusbygning på 100 m2 med solcelleanlæg på 37,5 m2/ca. 20 kW på den sydlige tagflade på ejendommen matr.nr. 3c Skartved By, Sdr. Bjert beliggende Gl. Skartved 55, 6091 Bjert, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 14. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 11. september 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje