Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på matr.nr.38a Favervrå, Tyrstrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til placering og udformning af gyllebeholder på matr.nr. 38a Favervrå, Tyrstrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til placering og udformning 
jf. planlovens § 36, stk. 2 til erhvervsmæssig nødvendig gylletank på ca. 6.000 m³ på den bygningsløse
landbrugsejendom på ejendommen matr.nr. 38a Favervrå, Tyrstrup, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• at der etableres et 8 meter bredt beplantningsbælte omkring gyllebeholderen, som vist på 
nedenstående principskitse. Plantebæltet skal bestå af egnstypiske, hurtigvoksende, løvfældende 
træer og buske, såsom rødel og eg samt syren, slåen, hassel, pil og tjørn. Beplantningen skal 
etableres med en starthøjde på minimum 1,5 meter. Beplantningen skal etableres senest i 
førstkommende plantesæson efter gyllebeholderens opførelse. Beplantningen skal bevares og 
vedligeholdes, så længe beholderen består.
• at teltdugen på gylletanken udføres i antracitgrå.
• at gyllebeholderen skal have fast overdækning. Efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt 
lukkes igen umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal repareres, således 
overdækningen er helt tæt.
• at gylletanken fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.
• at der ikke lægges jord på ved muldafrømning, og at gylletanken højst må være 10,5 meter inkl. 
tanktoppen fra det laveste punkt af det omgivende terræn.
• at gyllebeholderen placeres 30 meter fra naboskel og 15 meter fra den private grusvej, som 
ansøgt.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 5. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 3. maj 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje