Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Sjølundvej - nedlæggelse af offentlig vej

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af vejareal med henblik på anlæg af ny ringvejsforbindelse

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Sjølundvej, litra 7000d Vonsild By, Vonsild i forbindelse med anlæg af en ny ringvej syd for Kolding.

På den tilhørende kortskitse er det vejareal, der påtænkes nedlagt, markeret med rødt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

 

Begrundelse for ønsket om nedlæggelse

Byrådet vedtog på et møde den 27. april 2021 at indlede realiseringen af en sydlig ringvejsforbindelse mellem Vonsildvej og Skamlingvejen.

Den nye ringvej vil få et forløb fra rundkørslen på Vonsildvej/Ødisvej mod nordøst til Sjølundvej og derfra videre mod nordøst til Skamlingvejen. På kortskitsen nedenfor er det nye forløb fra Vonsildvej/Ødisvej til Sjølundvej vist med grønt. Skitsen er ikke målfast.

Når det nye forløb er etableret, vil det hidtidige forløb fra Vonsildvej blive overflødigt som en del af Sjølundvej.

Lodderne i området mellem Vonsildvej, Sjølundvej og den kommende ringvej har alle samme ejer og fremstår i praksis som en samlet mark. Der er i dag to overkørsler til området – en fra Vonsildvej og en fra den del af Sjølundvej, der påtænkes nedlagt.

Fra det vejareal, der påtænkes nedlagt, er der ligeledes overkørsler til matr.nr. 12d og 31e Vonsild By, Vonsild.

Matr.nr. 12d fremstår sammen med matr.nr. 31a m.fl. som en samlet mark. Matr.nr. 31a har selvstændig adgang til offentlig vej og har samme ejer som matr.nr. 12d. Matr.nr. 31e har adgang til offentlig vej til anden side.

Det vejareal, der påtænkes nedlagt, fremstår også som eneste adgang til matr.nr. 12g Vonsild By, Vonsild. Matr.nr. 12g har dog samme ejer som matr.nr. 31e og fremstår i praksis sammen med matr.nr. 31e m.fl. som en samlet mark.

 

Kommunens vurdering

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der påtænkes nedlagt, forventes at blive lagt sammen med en af de tilstødende ejendomme.

De lodder, der har adgang fra det vejareal, der påtænkes nedlagt, har alle enten direkte adgang til offentlig vej til anden side eller adgang til offentlig vej via andre lodder, der har samme ejer. Arealet, der påtænkes nedlagt, er således ikke eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

 

Bemærkninger

Eventuelle bemærkninger kan rettes til Thomas Uhlemann, Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park, Nytorv 11, 6000 Kolding eller e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk senest den 15. september 2023.

 

Lovgrundlag

§ 124, stk. 2:

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

 

§ 124, stk. 7:

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje