Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til vejprojekt ved Tankedalsvej

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse til en nord-/sydgående fordelingsvej fra Tankedalsvej og til Hylkedalvej, som sammen med det nye toplanskryds på Tankedalsvej.

Tilbage

Trafik, Vej og Park (herefter bygherren) har anmodet Kolding Kommune, miljøvurderingsteamet (herefter Kolding Kommune) om fuld konsekvensvurdering af vejprojektet den 15. november 2021.

Tilladelsen er givet efter § 25 i Lov om miljøvurdering (LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Det er en forudsætning for tilladelsen, at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporterne. Med tilladelsen er der derudover stillet en række vilkår, der har til formål at sikre, at vejen kan anlægges uden væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

I kolonnen ’Dokumenter & Tilladelser' til højre herfor kan du se den meddelte tilladelse med tilhørende bilag samt til orientering den gennemførte miljøkonsekvensvurdering af vejprojektet.

 Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og projekter og af konkrete projekter (VVM).

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål.

Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil sige klagen senest d. 2. april 2024 skal være tilgængelige for myndigheden i klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endeligt godkendt klagen.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje