Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Skærsøvej 9, 6064 Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage/værksted på 100 m2 på Skærsøvej 9, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af 
garage/værksted på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 6b Knudsbøl By, Jordrup beliggende Skærsøvej 9, 
6064 Jordrup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• den eksisterende udhusbygning på 126 m2
(bygn. 1 jf. BBR) nedlrives og fjernes senest 1 år efter,
at den nye er ibrugtaget.
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 21. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 18. september 2023, påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje