Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Kysterne Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer

Strand med badebro hvor småbåde ligger til
Kolding Kommune har vedtaget retningslinjer for opsætning af bade- og bådebroer

Vi har alle ret til at færdes langs Danmarks strande og kyster. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til naturen, landskabet og offentlighedens adgang, når der sættes broer op.

Kolding Kommune har vedtaget retningslinjer for opsætning af bade- og bådebroer, senest revideret den 2. juni 2021.

Det er kommunen, der er myndighed på tilladelser til selve broen, herunder et mindre brohoved, gelænder og skørter, samt nedsænkede kajakplatforme i tilknytning til broen.

Kystdirektoratet er myndighed, hvis der søges om etablering af sidebroer eller broen ønskes møbleret med bænke mm. Ligesom Kystdirektoratet er myndighed, hvis broen skal anvendes til andre formål end bade- og bådebro.

Derudover vil fortøjningspæle, bådlifte, bådslisker og lignende konstruktioner kræve tilladelse fra Kystdirektoratet, mens det er Søfartsstyrelsen, der er myndighed hvis der søges belysning på broen.

Retningslinjer for opstilling af bade- og bådebroer

Udformning og materialer

 • Broen udformes enten som en åben pælebro eller som en flydebro forankret med glide-beslag.
 • Broen må ikke være bredere og længere end højst nødvendigt og bredden skal vurderes i forhold til antal brugere.
 • Broen skal være så lav som muligt, dog skal broens yderende kunne erkendes ved normal højvande.
 • Broen må kun udføres som enkeltbro uden sidebroer. Broen kan efter konkret vurdering forsynes med et mindre brohoved, der ligger parallelt med broens ene side.
 • Brodækket skal udføres i træ. De bærende konstruktioner som pæle og vanger kan være af træ eller metal.
 • Broen skal fremstå i matte, afdæmpede naturlige farver og der må ikke være dele der giver genskin.
 • Broen må ikke forsynes med skørter og kun større fællesbroer må forsynes med gelænder der fremstår enkelt.

Placering og anvendelse

 • Broen skal placeres vinkelret ud fra kysten og ved private broer skal broen placeres omtrent midt for grunden.
 • Bådebroer må anvendes til fortøjning af mindre både og joller. Større både henvises til lystbådehavne. Ved bådebroer med adgang fra privat ejendom, er det kun ejendommens egne både der må fortøjes permanent.
 • Broen må ikke forhindre eller vanskeliggøre færdsel langs med kysten jævnfør naturbeskyttelseslovens § 22.
 • Der tillades som udgangspunkt broer i byområder, hvor der i forvejen er mange broer. I det åbne land tillades som udgangspunkt kun fællesbroer og kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse og sommerhusområder, øvrige kyststrækninger friholdes.

 

Før du kan sætte en bro op, skal du have en tilladelse fra Kolding Kommune. Ansøgningen skal sendes

på e-mail: naturogvand@kolding.dk

eller til:

Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Der er en række krav til ansøgningens indhold. Når du anvender ansøgningsskemaet, vil der oftest være de oplysninger, forvaltningen skal bruge for at behandle ansøgningen. Krav til hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen, fremgår af skemaets vejledning.

Hvad sker der, når jeg sender en ansøgning:

Når forvaltningen modtager ansøgningen, bliver den sendt i høring i 14 dage ved naboerne.
Hvis naboerne har bemærkninger, får ansøger en kopi, og bemærkningerne indgår i forvaltningens vurdering.
Når forvaltningen har truffet en afgørelse, meddeles der enten afslag, som kan påklages til kystdirektoratet, eller der meddeles tilladelse, som må udnyttes, når klagefristen på fire uger er udløbet. Naboer og andre klageberettigede interessenter får en kopi af tilladelsen. Hvis forvaltningen vurderer, at der ikke kan meddeles tilladelse til det ansøgte, vil ansøger blive kontaktet med henblik på dialog om mulighederne for at justere ansøgningen.

Kontakt

Natur og Vand
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje