Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Kysterne Badevandskvalitet

Badevandskvalitet

Det er primært koncentrationen af bakterier, der afgør, om vandet er egnet til badning.

Det er Kolding Kommune, der står for kontrol af badevandet. I perioden maj–september tages der op til 10 prøver på hver strand for at følge vandkvaliteten.

Det er primært koncentrationen af bakterier, der afgør, om vandet er egnet til badning. Jo flere bakterier i vandet, desto mere spildevandspåvirket er vandet, og det betyder en dårligere badevandskvalitet. Helt fint og uforurenet badevand indeholder meget få colibakterier (under 10).

Kraftig opblomstring af alger vil også medføre at vandet er uegnet til badning. Men modsat bakterier, som ikke kan ses, vil en algeopblomstning medføre at badevandet bliver uklart oftest med en rød eller grønlig farve.

Alle badevandsprøver analyseres for E. Coli (fækale colibakterier) – tarmbakterier fra mennesker og dyr - og for Enterokokker (fækale streptokokker). Sidstnævnte er også tarmbakterier fra mennesker og dyr, men de er mindre følsomme over for saltvand end de coliforme bakterier og E. Coli. 

Ved kraftige regnskyld vil der ske overløb fra vores kloaksystem og renseanlæg, da de ikke kan tage de store mængder vand. Overløb af urenset spildevand vil ske til åer og direkte til vores kystvande. Urenset spildevand indeholder f.eks. mellem 10 mill. og 100 mill. E. coli pr. 100 ml. vand, og i tilfælde af overløb kan der tilføres store mængder bakterier til badevandet. Når vi registrerer et højt antal bakterier i vores prøver, hænger det som regel også sammen med, at de er udtaget kort efter et meget kraftigt regnskyl. 

Effekten af et kraftigt regnskyld er af kortvarig karakter og det kan anbefales ikke at bade ved de bynære badestrande 2-3 dage efter et kraftigt regnskyl.

I sjældne tilfælde (hvis der måles meget høje bakteriekoncentrationer) kan det medfører, at der udstedes badeforbud. Et badeforbud vil altid udstedes i samråd med embedslægen, der kan vurdere de sundhedsmæssige aspekter i situationen. Et badeforbud vil offentliggøres her på hjemmesiden og ved skiltning på stranden.

Analyserapporter

Spørgsmål til badevandsanalyserne:

Du er velkommen til at tage fat i Spildevandsteamet på tlf. 79 79 69 99 eller e-mail spildevand@kolding.dk

Badestrande i Kolding Kommune

 

Badevandskvaliteten kvalificeres ud fra en skala på fire trin, hvor 'Udemærket' er bedst:

 1. Udemærket
 2. God
 3. Tilfredsstillende
 4. Ringe

Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget jævnligt i badevandssæsonen de seneste fire år (2019-2022). Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start.

Badevandet ved Agtrup Vig er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden ved Agtrup Vig udgøres af et lille naturpræget strandområde med fint hvidt sand, der opdeles af tværgående høfder af store sten. Der er en bådebro ved stranden, hvorfra der kan bades. Området ned mod stranden udgøres primært af landbrugsjord, enkelte husstande samt en planteskole. Der er ikke parkeringsmuligheder ved stranden.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Kolding Fjord, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med
forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

På begge sider af stranden har mindre vandløb udløb. Vandløbene er recipient for spildevand fra spredt bebyggelse i området, der ikke er kloakeret. Det bevirker, at vandløbene i perioder har risiko for at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier. Derfor fraråder Kolding Kommune, at du bader i og omkring udløbet af vandløbene. Vandløbenes placering er markeret på kortet. 

Under og i op til et døgn efter kraftigt regnvejr, er der risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden, hvorfor du anbefales ikke at bade ved stranden under og lige efter kraftigt regn.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden.

Kortvarig forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke  badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløbsbygværker i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.
De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 •  Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 •  Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden.

Risiko for tang (makroalger)

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Binderup Strand er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den dejlige brede og børnevenlige strand ligger nedenfor det store sommerhusområde, Binderup, hvilket bringer liv og god stemning ved stranden. Der er gode faciliteter ved stranden som stor parkeringsplads, toilet med handikapfaciliteter, ishus, grillhus samt en stor badebro, hvorfra en kørestolsrampe fører ned i vandet.
Stranden udgøres af fint strandsand med få sten.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er lavvandet. Vandstanden er under 2 meter ca. 200 meter fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige syd for stranden har et vandløb udløb. Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet. Indenfor strandens afgrænsning har vandløbet lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for Blågrønne alger (Cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.
De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang (makroalger)

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden.
Der er opsat skraldespande langs med stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Bjert Strand er i 2023 klassificeret: God

Beskrivelse af stranden

Bjert Strand er en fin lille sandstrand, der løber langs et mindre sommerhusområde. Ned mod stranden findes et grønt område. Ved stranden findes faciliteter som parkering, toiletter samt en stor badebro. Den naturprægede strand består primært af fint hvidt strandsand med små og mellemstore sten.

 

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er meget lavvandet. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Ved strandens vestlige ende, igen 200 meter yderligere mod vest samt 600 meter mod øst, løber et vandløb ud over stranden. Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet. Særligt i forbindelse med nedbør, kan koncentrationen af fækale bakterier i vandløbene blive høj.

Indenfor strandens afgrænsning har vandløbene lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden og toilettet.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Blidstang Vig er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden ligger en 5-10 minutters gang fra Løveroddervej igennem Stenderup Skovene, hvor den naturnære strand ligger smukt og fredeligt med udsigt over Lillebælt. Stranden udgøres af en blanding af fint sand, små og mellemstore sten samt græs. Der findes et lille bålsted ved stranden. 300 meter mod nord findes faciliteter som toiletter, redningsudstyr samt café ved Løver Odde Strand.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.

Vanddybden ud fra stranden stiger hurtigt og er over 2 meter blot 50 meter fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige syd for stranden har et mindre vandløb udløb, der ikke vurderes at have indflydelse på badevandskvaliteten.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton 

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.

De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden.

Risiko for tang (makroalger)

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Elvig Høj er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Elvig Høj strand ligger i et dejligt, uforstyrret og naturskønt område, der er omgivet af høje træer og har en fantastisk udsigt ud over fjorden. Lige ved stranden findes parkeringsplads samt faciliteter som simpelt toilet og redningsudstyr. Du kan med fordel vælge den nordligste del af stranden, hvor et stort grønt område munder ud i en naturpræget strand med fint strandsand.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Kolding Fjord, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og er under 2 meter ca. 200 meter ud fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning. I området omkring Elvig Høj er der ikke kendte udløb fra kloakken eller fra vandløb, dræn og lignende, hvorfor risikoen for fækal forurening af badevandet er lav.
Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (Cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.  De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang (makroalger)

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

 

Badevandet ved Fristrand er i 2023 klassificeret: Udemærket

Beskrivelse af stranden

Stranden er en fin sandstrand, der ligger i den nordlige ende af det store sommerhusområde Binderup. Ned mod stranden fører et stort grønt område, hvor der masser af muligheder for leg, solbadning og for at nyde den smukke udsigt over bæltet. Ved stranden er der bord/bænke opsat samt en fin parkeringsplads. Strand og havbund består primært af fint strandsand med få sten.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og vanddybden er under 2 meter ca. 200 meter ud fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige nord for stranden har et vandløb udløb, der afvander Vindemosen. Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet. Indenfor strandens afgrænsning har vandløbet lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden.
Der er opsat skraldespande langs med vejen.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Gammel Ålbo Camping er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden er en fin sandstrand, der primært udgøres af fint hvidt sand. Langs med stranden er der opført tværgående høfder af store sten. Ud fra stranden fører en badebro, hvorfra der kan bades. Andre faciliteter er forbeholdt gæster på Gl. Ålbo Campingplads, der ligger lige ned til stranden. Der er ikke parkeringsmuligheder ved stranden.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende og kan være kraftig. Vanddybden ud fra stranden stiger hurtigt. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet og at strømhastigheden kan ændre sig pludseligt.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

I området omkring stranden er der ikke kendte udløb fra kloakken eller fra vandløb, dræn og lignende, hvorfor risikoen for fækal forurening af badevandet er lav. Området og campingpladsen er kloakeret.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.

De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Grønninghoved Nord er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden er en fin bred sandstrand, der primært udgøres af fint hvidt strandsand med få sten. Ned mod stranden ligger et større sommerhusområde, der bringer en hyggelig og livlig stemning til området. Længere mod syd, ved Grønninghoved Syd Strand, findes bl.a. toiletfaciliteter.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vandstanden ud fra stranden stiger roligt og området er lavvandet. Vandstanden er under 2 meter ca. 200 meter fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige nord for stranden har et vandløb udløb. Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet. Indenfor strandens afgrænsning har vandløbet lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden.

Langs med stranden har flere dræn udløb. Dræn kan i perioder udlede høje koncentrationer af fækale bakterier, når fækalierester fra eksempelvis fugle, hunde og andre dyr, skylles med regnvandet ud i badevandet. Du frarådes derfor at bade udfor drænene i forbindelse med nedbør. Sommerhusområdet er kloakeret.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (Cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening
eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde,
kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Grønninghoved Syd er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den brede dejlige sandstrand er meget børnevenlig og attraktiv. Stranden består primært af fint hvidt sand uden mange sten, og der er opsat flere badebroer langs med stranden. Badebroen ved den sydlige ende af stranden (ved Fredskovvej) har desuden en kørestolsrampe ned i vandet. Der er faciliteter som toiletter (toilettet ved den sydlige ende har handikapfaciliteter) og gode parkeringsforhold. Tæt ved stranden findes et stort grønt område med masser af plads til leg.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er lavvandet. Vanddybden er under 2 meter ca. 200 meter fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige syd for stranden har et vandløb udløb. Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet. Indenfor strandens afgrænsning har vandløbet lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden. Området er kloakeret.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.
Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen
varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. 
Der er opsat skraldespande ved parkeringspladserne.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Hejlsminde Badehotel er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden er en dejlig bred familievenlig strand, der ligger lige i hjertet af Hejlsminde med lystbådehavnen mod syd, byen mod nord og udsigt over Hejls Nor mod vest. Stranden er bred og består af fint strandsand uden større sten. Det er gode faciliteter ved stranden som parkering, toiletfaciliteter og badebro med kørestolsrampe ned i vandet.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er lavvandet. Vanddybden er under 2 meter ca. 200 meter ud fra stranden. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Henholdsvis 400 meter mod syd, 200 meter mod nord og 500 meter mod nord, er et nødoverløb placeret. I forbindelse med kraftig regn, kan nødoverløbene aktiveres og lukke spildevand i Lillebælt, hvis kloaknettet overbelastes af de pludselige vandmængder. Udledning af spildevand så tæt på stranden, kan forårsage forringet badevandskvalitet, hvis forureningen føres mod stranden.

I tilfælde af risiko for forringet badevandskvalitet, bør du ikke bade. Dette kan være forbundet med en sundhedsrisiko. Du kan orientere dig om hvorvidt der er varsling på stranden via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk eller via badevandsappen, der kan hentes gratis.


Markering af nødoverløb (markeret med rød trekant) i forhold til stranden.

Det er sjældent at nødoverløbene påvirker badevandskvaliteten, der opnår den bedst mulige klassifikation, og der er under normale omstændigheder ikke en sundhedsmæssig risiko ved at bade ved Hejlsminde Badehotel.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Nødoverløbene syd og nord for stranden kan under bestemte forhold forårsage en kortvarig forurening af badevandet. Undgå at bade ved stranden under og umiddelbart efter kraftigt regnvejr, og orienter dig via badevandsudsigten inden du bader.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.
De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande ved toiletbygningen.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Lyshøj Allé er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden ved Lyshøj Allé er en dejlig bynær og børnevenlig strand, der med et stort grønt område ned mod stranden, giver rige muligheder for en dejlig dag ved vandet. Ved stranden findes stor parkeringsplads, toiletfaciliteter (i sommerperioden) samt en stor badebro. For enden af badebroen fører en rampe ned til vandet. Ved siden af badebroen findes et stykke strand bestående af fint strandsand. Der findes muslingebanker tæt på kysten, hvorfor man med fordel kan benytte badebroen til at bade fra.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Kolding Fjord, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og der er ca. 2 meter dybt ved enden af badebroen. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.
Tæt på stranden findes to overløbsbygværker, der kan bruges til aflastning af spildevandsnettet, hvis pludselige vandmængder overbelaster kapaciteten af systemet – f.eks. i forbindelse med kraftig regn. Kolding
Kommune har et varslingssystem, der overvåger om der sker overløb fra overløbsbygværkerne og om der er
risiko for at et eventuelt overløb kan påvirke badevandskvaliteten.


Markering af overløb (markeret med rød trekant) i forhold til stranden.

I tilfælde af risiko for forringet badevandskvalitet, vil det elektroniske varslingsskilt på stranden lyse rødt, og du bør ikke bade. Dette kan være forbundet med en sundhedsrisiko. Du kan orientere dig om hvorvidt der er varsling på stranden via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk eller via badevandsappen, der kan hentes gratis.


Elektronisk varslingsskilt.

Generelt er badevandskvaliteten ved Lyshøj Allé rigtig god, og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko ved at bade ved denne strand. Dog kan badevandskvaliteten ved især bynære strande påvirkes i forbindelse med kraftig regn, og du anbefales ikke at bade ved stranden under og lige efter kraftigt regn.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden (se placering på oversigtskortet) og via hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der findes to overløb nær stranden, der under særlige omstændigheder kan påvirke badevandskvaliteten ved Lyshøj Allé. Overløbene overvåges, og i tilfælde af at overløbene har risiko for at påvirke badevandet, aktiveres varslingsskiltet på stranden samtidig med at varslingen kan ses på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk/.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for syr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen
varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.
Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Løver Odde er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den smukke brede sandstrand ligger i udkanten af Stenderup-skovene, der strækker sig langs hele stranden og skaber en rigtig hyggelig stemning i hele området. Ud mod stranden findes et stort naturskønt grønt område med legeplads og ud fra stranden fører en stor badebro ud i vandet. Ved stranden findes desuden faciliteter som stor parkeringsplads, café (åbent fra maj-august) og toiletfaciliteter.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Kolding Fjord/Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger hurtigt og er over 2 meter blot 50 meter fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Flere små vandløbssystemer løber ud fra skoven nær stranden. Disse påvirker ikke badevandskvaliteten ved Løver Odde.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.
De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade
din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Mindegården Hejlsminde er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden er en fin sandstrand, der ligger i grønne omgivelser nedenfor sommerhusområdet Hejlsminde. Der er to store grønne områder, der ligger ned til stranden, og giver ideelle muligheder for aktiviteter for enhver smag. Ved området ved strandens sydlige del, findes desuden en fin legeplads samt toiletfaciliteter og badebro. En dejlig børnevenlig strand.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er lavvandet. Vanddybden er under 2 meter ca. 200 meter ud fra stranden. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Henholdsvis 500 meter mod syd og 100 meter mod nord, er et nødoverløb placeret. I forbindelse med kraftig regn, kan nødoverløbene aktiveres og lukke spildevand i Lillebælt, hvis kloaknettet overbelastes af de pludselige vandmængder. Udledning af spildevand så tæt på stranden, kan forårsage forringet badevandskvalitet, hvis forureningen føres mod stranden.

I tilfælde af risiko for forringet badevandskvalitet, bør du ikke bade. Dette kan være forbundet med en sundhedsrisiko. Du kan orientere dig om hvorvidt der er varsling på stranden via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk eller via badevandsappen, der kan hentes gratis. 


Markering af nødoverløb (markeret med rød trekant) i forhold til stranden.

Det er sjældent at nødoverløbene påvirker badevandskvaliteten, der opnår den bedst mulige klassifikation, og der er under normale omstændigheder ikke en sundhedsmæssig risiko ved at bade ved Mindegården Hejlsminde

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Overløbene syd og nord for stranden kan under bestemte forhold forårsage en kortvarig forurening af badevandet. Undgå at bade ved stranden under og umiddelbart efter kraftigt regnvejr, og orienter dig via badevandsudsigten inden du bader.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande ved toiletbygningen.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Mosvig Strand er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den dejlige brede og børnevenlige strand ligger nedenfor det store sommerhusområde, Mosvig, hvilket bringer liv og god stemning ved stranden. Nord for stranden (ved Binderup Strand) er gode faciliteter som stor parkeringsplads, toilet med handikapfaciliteter, ishus, grillhus samt en stor badebro, hvorfra en kørestolsrampe fører ned i vandet. Stranden udgøres af fint strandsand med få sten. 

Beskrivelse af stranden

Den dejlige brede og børnevenlige strand ligger nedenfor det store sommerhusområde, Mosvig, hvilket bringer liv og god stemning ved stranden. Nord for stranden (ved Binderup Strand) er gode faciliteter som stor parkeringsplads, toilet med handikapfaciliteter, ishus, grillhus samt en stor badebro, hvorfra en kørestolsrampe fører ned i vandet. Stranden udgøres af fint strandsand med få sten. 

Hydrologgiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er lavvandet. Vandstanden er under 2 meter ca. 200 meter fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige ved stranden har et vandløb udløb. Vandløb har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet. Indenfor strandens afgrænsning har vandløbet lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Rebæk Strand er i 2023 klassificeret: God

Beskrivelse af stranden

Rebæk Strand ligger lige vest for Rebæk omkranset af åbne marker og grønne skove. Det er en rigtig dejlig børnevenlig strand med et stort grønt område lige ned mod stranden og storslået udsigt over fjorden. Stranden består af fint hvidt sand, der brydes af tværgående høfder af store sten. Havbunden udgøres ligeledes af fint sand med få sten. I sommerperioden er der opsat en badebro ved stranden. Desuden er der gode parkeringsforhold tæt ved stranden, samt toiletfaciliteter og en primitiv teltplads til fri afbenyttelse.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Kolding Fjord, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt, men relativt hurtigt. Der er under 2 meter dybt ca. 100 meter ud fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Tæt på stranden findes flere overløb fra spildevandskloakken. I forbindelse med kraftig regn, kan overløbene aktiveres og lukke spildevand i Kolding Fjord, hvis kloaknettet overbelastes af de pludselige vandmængder. Udledning af spildevand så tæt på stranden, kan forårsage forringet badevandskvalitet, hvis forureningen føres mod stranden.

I tilfælde af risiko for forringet badevandskvalitet, vil det elektroniske varslingsskilt på stranden lyse rødt, og du bør ikke bade. Dette kan være forbundet med en sundhedsrisiko. Du kan orientere dig om, hvorvidt der er varsling på stranden via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk eller via badevandsappen, der kan hentes gratis.


Det elektroniske varslingssystem ved Rebæk Strand.

Generelt er badevandskvaliteten ved Rebæk Strand rigtig god, og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko ved at bade ved denne strand. Dog kan badevandskvaliteten ved især bynære strande påvirkes i forbindelse med kraftig regn, og du anbefales ikke at bade ved stranden under og lige efter kraftigt regn.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Overløbene nær stranden kan under særlige omstændigheder påvirke badevandskvaliteten ved Rebæk Strand. Overløbene overvåges, og i tilfælde af at overløbene har risiko for at påvirke badevandet, aktiveres varslingsskiltet på stranden samtidig med at varslingen kan ses på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen
varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande langs med stranden.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Skibelund er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den børnevenlige strand ligger smuk nedenfor Kolding Naturskole, hvor der er flere gode faciliteter som toiletter, stor parkeringsplads, teltplads, bålsted mm. Stranden adskilles fra et stort grønt område med masser af plads til leg af en række høje træ, der skaber en hyggelig atmosfære i området. Den fine brede strand udgøres af fint hvidt strandsand og der er badebro ved stranden.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og er under 2 meter ca. 200 meter ud fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

I området omkring Skibelund Strand er der ikke kendte udløb fra kloakken eller fra vandløb, dræn og lignende, hvorfor risikoen for fækal forurening af badevandet er lav.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (Cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for syr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande ved parkeringspladsen og toilettet.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Skærsø er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den lille strand ligger smukt i en lysning midt i skoven, og udgøres af græs og et lille stykke med fint sand i fredelige naturskønne omgivelser. Der er opsat bord/bænke-sæt i lysningen samt et tørkloset lidt inde i skoven. Søen er naturligt brunvandet, så det mørke vand er helt naturligt. Hele området er fredet og badning er kun tilladt ud fra den lille strand.

Hydrologiske forhold

Søen er en ferskvandssø med et areal på ca. 15 ha. Der er ikke en entydig strømretning i søen. Søen er ca. 7 meter dyb på det dybeste sted. Vær opmærksom på, at dybdeangivelsen er vejledende og kan ændre sig. Søen har 2 mindre tilløb i form af små skovgrøfter samt diffus tilledning. Der er et rørlagt afløb i den sydøstlige ende. Vandudskiftningen er meget langsom med en opholdstid på ca. 2 år.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune har undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

I området omkring Skærsø er der ikke udløb fra kloakken eller fra vandløb, dræn og lignende, hvorfor risikoen for fækal forurening af badevandet er meget lav.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger i søen er moderat.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton i søen er moderat.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet i vandkanten.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser i vandkanten. Det kan være alger.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden eller i søen. Der er opsat skraldespande i lysningen ved stranden og ved parkeringspladsen.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Særlige forhold

Skærsø har tidligere været hårdt påvirket af nærringsstof udledning igennem 1980’erne, men er efter indgriben nu i bedring. Søen er fredet og rummer et særligt værdifuldt plante- og dyreliv, som kommunen beskytter ved, blandt andet, at informere badegæster om behovet for at udvise miljøvenlig adfærd. Der må kun bades ud fra stranden i lysningen for at beskytte bundplanterne i søen.

Badevandet ved Stenderup Hage er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Stranden ligger i et uforstyrret fredeligt område omgivet af grønne marker. Stranden udgøres primært af fint sand, og der er opført tværgående høfder af store sten langs med stranden. Stranden er en dejlig børnevenlig strand, og et spændende sted at snorkle. Der er parkeringsmuligheder og toiletfaciliteter ved stranden.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende. Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og er under 2 meter ca. 250 meter ud fra kysten. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige nord for stranden kan et lille vandløb løbe ud. Vandløbet har risiko for i perioder at indeholde høje koncentrationer af fækale bakterier fra de græssende kreaturer, hvorfor du frarådes at bade i og omkring udløbet.

Indenfor strandens afgrænsning har vandløbet lav indflydelse på badevandskvaliteten og under normale omstændigheder er der ikke en sundhedsmæssig risiko forbundet ved at bade ved stranden.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Der er ikke overløb fra spildevandskloakken i nærheden af stranden.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver.
De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande ved parkeringspladsen og toilettet.

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Badevandet ved Trappendal er i 2023 klassificeret: Udmærket

Beskrivelse af stranden

Den fine børnevenlige strand ligger nedenfor et stort grønt område, der rejser sig over stranden adskilt af en stejl skrænt. Den smukke natur skaber en ganske særlig stemning ved stranden, der bør opleves. Selve stranden udgøres af fint hvidt strandsand uden større sten. Der er opsat badebro ved stranden, og der findes toiletfaciliteter og stor parkeringsplads.

Hydrologiske forhold

Stranden ligger ud til Lillebælt, og vandet er klassificeret som brakvand. Strømretningen er skiftende.
Vanddybden ud fra stranden stiger roligt og området er meget lavvandet. De angivne dybdeforhold er vejledende og skal tages med forbehold. Vær opmærksom på, at vanddybden kan ændre sig med tidevandet.

Kilder til fækal forurening

Fækalier fra mennesker og dyr, der skylles ud i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Derfor har Kolding Kommune undersøgt området omkring stranden for fækale kilder og vurderet deres eventuelle betydning.

Lige nord for stranden har en regnvandsledning udløb. Regnvandsledninger kan i periode udlede høje koncentrationer af fækale bakterier, når fækalierester fra eksempelvis fugle, hunde og andre dyr, skylles med regnvandet ud i badevandet. Du frarådes derfor at bade udfor regnvandsledningen i forbindelse med nedbør. Trappendal er kloakeret.

Renset spildevand fra Trappendal Renseanlæg udledes til Lillebælt ud for stranden via en 800 meter lang udløbsledning. Udledningens længde bevirker, at det rensede spildevand under normale omstændigheder ikke påvirker badevandskvaliteten.

500 meter mod syd for stranden er et nødoverløb placeret. I forbindelse med kraftig regn, kan nødoverløbet aktiveres og lukke spildevand i Lillebælt, hvis kloaknettet overbelastes af de pludselige vandmængder. Udledning af spildevand så tæt på stranden, kan forårsage forringet badevandskvalitet, hvis forureningen føres mod stranden.

I tilfælde af risiko for forringet badevandskvalitet, bør du ikke bade. Dette kan være forbundet med en sundhedsrisiko. Du kan orientere dig om hvorvidt der er varsling på stranden via hjemmesiden:
newostjylland.badevand.dk eller via badevandsappen, der kan hentes gratis.


Markering af nødoverløb (markeret med rød trekant) i forhold til stranden.

Det er sjældent, at nødoverløbet påvirker badevandskvaliteten, der opnår den bedst mulige klassifikation, og der er under normale omstændigheder ikke en sundhedsmæssig risiko ved at bade ved Trappendal.

Som badende ved stranden bør du altid være opmærksom på at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med uheld fra f.eks. fra lystbåde, gylletanke eller kloakledninger. Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller være sundhedsskadelig, vil kommunen varsle om dette med fysiske skilte på stranden og via hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Kortvarige forureninger og varsling

Ved en kortvarig forurening forstås en forurening af fækale bakterier, der kommer fra en kendt kilde og som normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end 72 timer. Dette er typiske et overløb fra spildevandskloakken, der kan aktiveres, hvis kapaciteten af kloaksystemet overskrides i tilfælde af kraftig regn.

Nødoverløbet syd for stranden kan under bestemte forhold forårsage en kortvarig forurening af badevandet. Undgå at bade ved stranden under og umiddelbart efter kraftigt regnvejr, og orienter dig via badevandsudsigten inden du bader.

Risiko for blågrønne alger (cyanobakterier) og fytoplankton

I længerevarende perioder med varme og næringsrigt vand, er der risiko for opblomstring af alger. Dette kan ske meget pludseligt og ses tydeligst som en misfarvning af vandet. Alger kan have mange forskellige farver. De fleste typer alger er uskadelige, men enkelte typer kan producere giftstoffer, der kan give gener for dyr og mennesker som hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Risikoen for kraftig opblomstring af blågrønne alger ved stranden er lav, men kan forekomme.

Risikoen for kraftig opblomstring af fytoplankton ved stranden er lav, men kan forekomme.

Inden du hopper i vandet opfordres du til at følge disse båderåd:

 • Se efter om der er information, der fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart eller misfarvet. Du skal kunne se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er opskyllet på stranden.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være alger.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

Hvis du har badet i vand, hvor du har mistanke om opblomstring af alger, skylles straks med rent vand.

Hvis Kolding Kommune modtager oplysninger om opblomstring af sundhedsskadelige alger, vil kommunen
varsle om dette via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk.

Risiko for tang/makroalger

Der er risiko for opskylning af tang (makroalger) i vandkanten ved stranden.

Du frarådes at bade i nærheden af store mængder tang, da samlinger af planter kan fremme vækst og forlænge overlevelse af bakterier. Lad ikke børnene lege i nærheden af den opskyllede tang. Dette skyldes bl.a., at der kan dannes giftstoffer i rådnende tang og at tangen kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier.

Andre typer af forurening

Andre typer af forureninger kan f.eks. være affald, kemisk udslip, olieforureninger og lignende.

Glasskår og affald kan forekomme ved stranden. Badegæster opfordres til ikke at smide affald på stranden. Der er opsat skraldespande ved parkeringspladsen (se placering på oversigtskortet).

Der er ikke forhold i nærheden af stranden, der forårsager risiko for kemisk forurening af badevandet. Hvis Kolding Kommune alligevel modtager oplysninger om en forurening, der kan påvirke badevandet eller skade din sundhed, vil kommunen varsle om via fysiske skilte på stranden samt på hjemmesiden: newostjylland.badevand.dk. Du opfordres til at kontakte Kolding Kommune, hvis du konstaterer forurening eller andet som kan give anledning til problemer på stranden. Ved miljøkatastrofer eller nødstilfælde, kontaktes beredskabet på 112.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje