Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Miljø, natur og klima Vandløb og søer Vandløb Regulering af vandløb

Regulering af vandløb

Regulering af vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger, dræn samt søer, damme og andre lignende indvande, hvor der er afløb, må ikke gennemføres uden en godkendelse fra vandløbs-myndigheden.

Enhver ændring af skikkelsen, dvs. både forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg skal behandles som regulering, uanset om vandløbet er privat eller offentligt.

Alle ændringer af rørledningers placering (trace) og/eller dimensioner skal behandles som regulering uanset vandløbets klassifikation.

Desuden gælder følgende for omlægning af rørlagte strækninger:

For offentlige vandløb

Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme tracé skal behandles som regulering.

For private vandløb

Omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med sammen dimension og i samme trace kan betragtes som reparationer og kan gennemføres uden godkendelse.


Andre ændringer, der skal behandles som reguleringer:

 • Rørlægning af åbne vandløb
 • Genåbning af rørlagte vandløb
 • Anlæg af nye vandløb
 • Udpumpningsanlæg - etablering eller ændringer
 • Indpumpning af vand fra vandløb til vandingsanlæg
 • Opstemningsanlæg
 • Fastsættelse af flodemål
 • Broer og overkørsler - etablering og ændringer
 • Vandstandssænkning af søer

Godkendelsesproceduren skal sikre:

 • At der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø.
 • At alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.
 • En klageadgang for borgere og interesseorganisationer

Berørte parter er de, der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, berørte myndigheder som nabokommuner, Miljøcentret og Miljøministeriet.

Forslag til reguleringsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det planlagte arbejde:

 • En redegørelse for formålet med og begrundelse for projektet.
 • Oversigtskort og detailplaner, samt oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet
 • Overslag over samt forslag til fordeling af udgifterne.
 • En tidsplan for arbejdets udførelse.

Ansøger er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.
 • Udlevering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden finder relevant til belysning af projekt.
 • Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love.
 • Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.

Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for:

 • At gennemgå projektforslag og projekt samt at indhente supplerende oplysninger hos ansøger.
 • At indhente høringsudtalelser fra andre interesserede myndigheder, bl.a. Fiskeridirektoratet og nabokommuner.
 • At forsøge at tilvejebringe forlig om økonomiske spørgsmål ved uoverensstemmelse.
 • At tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser og til miljøet.
 • At sende skriftlig meddelelse om afgørelser til berørte myndigheder og til de projektansvarlige.
 • At afholde de lovpligtige offentliggørelsesperioder.

Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009).

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. (bekendtgørelse nr. 1362 af 21. december 2011).

Loven og bekendtgørelsen kan ses på biblioteket eller på www.retsinfo.dk

By- og Udviklingsforvaltningen, Natur og Vand, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Telefon 7979 7576, e-mail: naturogvand@kolding.dk.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje