Skip til hoved indholdet

Døgnrehabilitering Kolding

For dig der har brug for støtte, genoptræning og sygepleje

  Hjem Borger Sundhed og omsorg Døgnrehabilitering Kolding

Velkommen til Døgnrehabilitering Kolding
Vi er en del af Sundhedsområdet og er ved årsskiftet 2018 flyttet i nyt byggeri ved Sundhedscenter Kolding. Vi har adresse på Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Vi har 23 pladser og tilbyder målrettede rehabiliteringsforløb.

Hvem kan komme her?

 • Hvis du har brug for hjælp, støtte, genoptræning og sygepleje gennem hele døgnet.
 • Du skal være motiveret for at gøre en indsats og være i stand til at indgå i et målrettet forløb
 • Fagligt vurderes din ansøgning, om netop vores tilbud vil være det rigtige for dig

Der er ingen krav til diagnoser, her kommer mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer. Et fællestræk er, at det er mennesker, der har mistet ”grebet i sit liv”. Dog har vi ikke kompetencerne, hvis dit primære problem er en psykiatrisk lidelse, eller du er erklæret terminal.

Eksempler på forløb kan være

 • Efter hospitalsindlæggelse
 • Du har et stort og pludselig funktionstab
 • Du har pådraget dig en hjerneskade
 • Der er behov for et døgnophold for at din
  genoptræning kan etableres
 • Du har stoppet et misbrug, og skal nu finde en ny vej i livet
 • Måske har du mistet dit job, har helbredsproblemer, og kan ikke selv magte at komme videre. Er måske i et afklarings- eller ressourceforløb
 • Livet er langsomt ”gået i stå” og du har isoleret dig

Og hvad kan vi så tilbyde?

 • Dygtige sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i vagt døgnet rundt
 • Alle har stor erfaring omkring rehabilitering, og vi har konstant fokus på uddannelse af personalet
 • Løbende dialog og evaluering omkring dine mål, ønsker og plan for forløbet
 • Vi har et tæt samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra afdelingen Sundhed og Træning. Terapeuterne planlægger dit forløb hos dem, og træning foregår typisk et par gange om ugen. Alt hvad der ellers sker i det daglige, skal du se som en vigtig del af den træning, som du har behov for
 • Der er dagligt aktiviteter på centret
  Her er plads til dig, hvem du så end er
  Engagement, faglighed og humor er drivkraften i vores arbejde

Efter et par uger, højst to måneder udskrives du herfra. Forhåbentlig så du igen kan klare dig i dit hjem og med håb og tro på fremtiden.

Døgnrehabilitering  in- og eksklusionskriterier 

Inklusion

Uddybning

Behov for døgndækket tværfaglig indsats på avanceret niveau (gælder for borgere med senhjerneskade)

Samlet, hurtig tværfaglig revurdering af borger og mulighed for at følge værdier tæt (TOBS)

Smerteproblematik skal følges og justeres fortløbende over døgnet (rigtig timing og varighed)

Mulighed for tilpasset kost til borgeren kontinuerligt (konsistens og smag)

Borger har behov for mange hvil i løbet af døgnet

Mobilisering og genoptræning skal tilpasses gennem døgnet (hurtigt ændrende tværfaglig indsats i korte intervaller)

Accepterer vilkår for ophold

Har accepteret vilkår for ophold på DRK (egen indsats, døgnophold og betaling).

Højt, tidligere funktionsniveau

Har været på arbejdsmarkedet, eller klaret flere opgaver i hjemmet.

Ikke haft langvarigt, omfattende brug af hjemmehjælp

Der vurderes fagligt at borger har et rehabiliteringspotentiale

Vurderingen af rehabiliteringspotentialet kan være særligt vanskeligt hos borgere med kognitive problemstillinger. Disse borgere bør vurderes i visitationsteamet.

Borgeren er motiveret

Kan vise lidt gejst/interesse for at selv gøre en indsats/kan udtrykke ønske om mål (kan være vanskeligt at se ved kognitive skader – se ovenover)

Opmærksomhed på, om vi kan præcisere denne tekst i løbet af det første halve år efter revitaliseret DRK.

OBS

Ikke alle inklusionskriterier skal være opfyldt for at få tildelt en plads. Fx er højt, tidligere funktionsniveau EN INDIKATOR på, at et ophold vil være relevant. Der vil i alle situationer blive gjort en individuel helhedsvurdering af borger og borgers situation.

Eksklusion

Uddybning

Ustabilt helbred

Stor risiko for afbrudte forløb, og kan måske ikke gennemføre genoptræning.

At kunne være i eget hjem

Hvis borger kan komme hjem, og hjemmehjælp og SDH i samarbejde kan løfte opgaven. Kan evt. søge om ambulant tilbud på DRK

Terminalmeldte borgere

 

Bor på plejehjem eller har ansøgt om plejehjemsplads

 

Bor på døgndækket bosted

 

Misbrug

Borger skal kunne samarbejde (i en længere periode) om rehabiliteringsindsatsen, og skal derfor ikke have et aktivt misbrug.

Dagrehabilitering in- og eksklusionskriterier

Inklusion

Uddybning

Der vurderes et stort/større rehabiliteringspotentiale ved en mere intensiv, tværfaglig indsats på avanceret niveau

 

Borger har behov for mange hvil

Aktivitet/genoptræning kan tilpasses den enkelte borgers behov for kortere hvilepauser (får ikke en seng til rådighed – har hvilestole i afdelingen).

Accepterer vilkår for forløbet

Har accepteret vilkår for deltagelsen (egen indsats, transport og evt. udgifter hertil og betaling for forplejning).

Borger er motiveret

Kan vise gejst/interesse for at selv gøre en indsats.

Borger kan selv klare toiletbesøg

Borger kan evt. brug for let hjælp ved toiletbesøg

Der vurderes fagligt at borger har et rehabiliteringspotentiale

Vurderingen af rehabiliteringspotentialet kan være særligt vanskeligt hos borgere med kognitive problemstillinger. Disse borgere bør vurderes i visitationsteamet.

Døgnforløb på DRK

Borgere, der har haft døgnforløb på DRK, har fortrinsret

Eksklusion

Uddybning

Terminalmeldte borgere

 

Bor på plejehjem eller har ansøgt om plejehjemsplads

 

Bor på døgndækket bosted

 

Misbrug

Borger skal kunne samarbejde (i en længere periode) om rehabiliteringsindsatsen, og skal derfor ikke have et aktivt misbrug.

Svær psykisk sygdom

Borger skal kunne samarbejde (i en længere periode) om rehabiliteringsindsatsen

Tidligere afbrudte forløb på DRK

Ved gentagne tidligere afbrudte forløb skal et evt. ophold vurderes meget nøje.

Kontakt Døgnrehabilitering Kolding

Leder:
Trine Krogsøe Thomsen, trkj@kolding.dk, mobil 23 99 62 64

Forløbskoordinator:
Anne Høj, achh@kolding.dk, mobil 30 36 04 34

Administration:
Annette Toftgaard, atof@kolding.dk, tlf. 79 79 84 37

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje