Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Døgnrehabilitering Kolding Kvalitetsstandard Døgnrehabilitering Kolding

Kvalitetsstandard Døgnrehabilitering Kolding

Kompleks rehabilitering og genoptræning på døgnplads

Lovgrundlag

 • Sundhedsloven §119, stk. 2 og §140
 • Lov om social service §84, stk. 2, §86 stk. 1 og §87

Begrebsdefinition

 • Kompleks rehabilitering og genoptræning på døgnplads er en målrettet og
 • tidsbegrænset samarbejdsproces mellem en borger, evt. pårørende og fagfolk.

At borgeren

 • Opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv og kan klare sig i eget hjem

 • Får hjælp til at genvinde funktionsniveauet, som det var før sygdom og svækkelse eller på et så højt og ønsket niveau som muligt

 • Undgår udvikling af betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne

 • Får redskaber til en sund tilværelse og et aktivt liv, herunder viden om og indsigt i egne sundhedsrisici

 • Får hjælp til at erkende og acceptere eventuelt ændrede livsvilkår

Voksne borgere bosat i Kolding Kommune, som er motiverede for et målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb og som kan indgå i et samarbejde og profitere af et døgndækket tværfagligt forløb med henblik på at mestre tilværelsen i eget hjemBorgeren opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Er i overhængende risiko for at få betydelige indskrænkninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne.

 • Har komplekse problemstillinger, og har brug for en rehabiliterende tværfaglig indsats
 • Har et lægefagligt vurderet kompleks rehabiliterings- og genoptræningsbehov, hvor et døgndækket tilbud er en forudsætning

Borgeren må ikke være terminalregistreret eller lide af psykisk sygdom, demens eller have misbrugsproblemer i en sådan grad, at det hindrer aktiv deltagelse og samarbejde i rehabiliteringsforløbet.

 • Borgeren udfylder ansøgningsskema, og sender det til Myndighedsafdeling i seniorområdet.

 • Myndighedsafdelingen inddrager centrets forløbskoordinator eller leder til en faglig vurdering

 • Centrets forløbskoordinator eller leder udarbejder rehabiliteringsfaglig vurdering

 • Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om kompleks rehabilitering eller genoptræning på døgnplads ud fra den faglige vurdering

 • Centrets forløbskoordinator eller leder koordinerer indflytning i centret ud fra borgerens behov, centrets aktuelle kapacitet samt eventuel venteliste

 • Centrets forløbskoordinator eller leder vejleder borgeren, evt. pårørende og samarbejdspartnere, hvis borgeren ikke hører til målgruppen, eller der ikke aktuelt er kapacitet

 • Centrets forløbskoordinator eller leder kontakter løbende borgere på venteliste 

Døgnrehabilitering Kolding
Sygehusvej 6
6000 Kolding

Tlf. 79 79 84 00

Forløb på kompleks rehabiliteringsdøgnplads sker med udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde med borgeren og evt. pårørende omkring

 • Borgerens helhedssituation, ressourcer, ønsker og behov samt mulighed for at klare sig i fremtiden

 • En rehabiliteringsplan ud fra ICF begrebsramme, der beskriver mål, vaner, livsstil og sundhedsrisici, handlinger og samarbejdsaftaler

Kompleks rehabilitering består af et eller flere af disse elementer:

 • Observation, vurdering og forebyggelse af sygdoms- og sundhedsrisici

 • Kontakt til andre sundhedspersoner og instanser

 • Specialiseret sygepleje med særligt fokus på rehabilitering ud fra aktuelle problemstilling og behov

 • Omsorg, hjælp og støtte

 • Træning af personlige færdigheder, daglige
  gøremål, forflytninger og mobilitet

 • Træning af kognitive og psykiske funktioner samt sociale færdigheder (dialog, aktiviteter og socialt samvær)

 • Sundhedssamtaler med råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme med udgangspunkt i individuelle sundhedsrisici

 • Vejledning og koordinering i.f.t. borgeren, pårørende og samarbejdspartnere

 • Etablering af indsats ved afslutning af rehabiliteringsopholdet

 • Centret har 23 døgnpladser til kompleks rehabilitering og genoptræningsforløb

 • Et ophold på en døgnplads til kompleks rehabilitering kan vare fra 1 uge til højst 2 måneder efter en individuel og faglig helhedsvurdering

 • En forløbskoordinator eller leder koordinerer det overordnede forløb fra ansøgning til fraflytning og vejleder borgeren, evt. pårørende og samarbejdspartnere

 • En sundhedsfaglig kontaktperson varetager og koordinerer den faglige ydelse under forløbet
  Terapeutfaglig vurdering indgår i alle forløb.

 • Træning tilrettelægges i henhold til genoptræningsplan og/eller terapeutfaglig vurdering

Den komplekse rehabiliteringsydelse er gratis.

Borgeren betaler selv for:

 • Forplejning

 • Tøjvask

Ud fra gældende takster og retningslinjer i kommunen.Borgeren medbringer selv:

 • Medicin

 • Personlige hjælpemidler

 • Tøj

 • Toiletartikler

 • 85 % af borgerne kan efter et ophold klare sig i eget hjem

 • Borgere vurderer selvoplevet udbytte af rehabiliteringsforløb

Dokumentationsmetode:
Registrering af forløb

Sundhedspersonalet arbejder ud fra et individuelt, borgerinddragende, rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende sigte.


Dokumentationsmetode:
Faglig ydelse registreret i patientjournal

Koordineret helhed i rehabiliteringsforløb mellem faggrupper, afdelinger, forvaltninger og sektorer.


Dokumentationsmetode:
Kliniske og administrative retningslinjer med indikatorer.

 • Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og evt. andre fagpersoner med viden og erfaring inden for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse

 • Fysio- og ergoterapeuter med symptom- eller diagnosespecifik terapeutfaglig ekspertise

 • Klage over kommunens afgørelse om tildeling af hjælp efter Lov om Social Service kan inden 4 uger indbringes for Det Sociale Nævn. Klagen sendes til Myndighedsafdelingen med henblik på en genvurdering

 • Klage over faglig virksomhed kan rettes til klagemyndig- heden, Patientombuddet

Sundhedsloven, Serviceloven, Sundhedsaftaler, Rehabiliteringsforum Danmark, Sundhedspolitikken, Personalepolitikker og værdigrundlag

Oprettet den 15.10.09 af Leder Lisbet Enevoldsen, Døgnrehabilitering Kolding

Sidste revision den 10.06.16 af Leder Lisbet Enevoldsen, Døgnrehabilitering Kolding

Godkendt af Socialudvalget

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje