Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Psykiatri Støtte i eget hjem (psykiatri) Tilbud til mennesker med en psykisk lidelse

Tilbud til mennesker med en psykisk lidelse

Kolding Kommune har særlige tilbud om fx bolig, støtte og beskæftigelse til borgere, der har vanskeligt ved at benytte de almindelige tilbud.

I Kolding Kommune er det Byrådets politik, at mennesker med en psykisk lidelse skal kunne leve en tilværelse så nær det normale som muligt.

Det indebærer, at borgere med en psykisk lidelse skal have de samme muligheder som befolkningen i øvrigt, både når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Støtten målrettes det enkelte menneskes behov, og der lægges vægt på, at arbejdet foregår i tæt dialog med brugerne.


Aktivitets- og fritidstilbud

Der er i sociale væresteder og fritidstilbud, som du har mulighed for at benytte.


Støtte i eget hjem

Der tilbydes en bred vifte af indsatser for og tilbud til voksne med særlige behov.


Bolig

Forskellige typer af boliger til voksne med særlige behov.


Beskæftigelse

Tilbud om beskæftigelse til voksne med særlige behov.


Rådgivning og støtte

Du har mulighed for at modtage forskellige typer af rådgivning og støtte, og psykiatriafdelingen vil hjælpe dig til at finde det, du har behov for.

Du kan henvende dig til Psykiatrirådgivningen for at få rådgivning om de muligheder, du har for at søge om støtte i eget hjem, botilbud, aktivititets- og beskæftigelsestilbud.

Når du henvender dig i psykiatrirådgivningen med spørgsmål om støtte vil din socialrådgiver indkalde dig til en samtale. Det er socialrådgiverens opgave at indhente de nødvendige oplysninger i sagen med henblik på at træffe afgørelse.

Socialrådgiveren vil, i samarbejde med dig og eventuelle pårørende, udarbejde en funktionsbeskrivelse for at vurdere din funktionsevne. Dette for at vurdere om din funktionsevne er betydelig nedsat, så du er berettiget til støtte.

Formålet med støtten er, at du får din hverdag til at fungere trods din funktionsnedsættelse.

Sammen med din socialrådgiver udarbejdes der en handleplan, som fortæller, hvad du skal have støtte til.

Sagsbehandlingstider

Psykiatrirådgivningen behandler spørgsmål om støtte så hurtigt som muligt. Der er fastsat tidsfrister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse.

Se sagsbehandlingstider

Hvis fristen ikke kan overholdes, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Medarbejdere og åbningstider


Ledelse:

Dorthe Hedensted Nexø
dorhe@kolding.dk


Telefontid:

Socialrådgiverne har telefontid mandag til fredag mellem kl. 8.30 og 9.30 (se kontaktoplysninger øverst til højre).

Rådgivningstelefon - PsykInfo Region Syddanmark

Regionen har rådgivning for alle borgere i regionen – også pårørende der har brug for mere viden. På PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom. Her møder du medarbejdere, der har en uddannelse inden for psykiatri- og socialområdet. Alle har tavshedspligt. Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Formålet med samtalen er støtte og vejledning samt information om tilbud til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende i Region Syddanmark.

Psykiatriens akuttilbud

Støttekontaktpersonordningen for de mest socialt udsatte borgere

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere, der på grund af psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne.

Støtte- og kontaktpersonordningens formål er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, og dermed gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud. 


Hvordan får du en støttekontaktperson?

Støttekontaktpersonerne tilbyder fortrinsvis kontakt og støtte på gadeplan og på borgerens bopæl.

Udover den opsøgende kontakt på gadeplan kan støtte- og kontaktpersonerne kontakte borgere efter bekymringshenvendelser fra pårørende, naboer, viceværter, læger, kommunale sagsbehandlere mv.

Tilbuddet om en støttekontaktperson er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, hvis dette ønskes.


Hvad kan en støtte-kontaktperson hjælpe med?

En støttekontaktperson yder fx hjælp og støtte i form af:

  • Hjælp med kontakt til omgivelserne, sociale netværk, de sociale myndigheder mv.
  • Hjælp til struktur i hverdagen
  • Forklaring og guidning i forhold til breve fra offentlige myndigheder mv.
  • Støtte og ledsagelse til lægebesøg, fritidsaktiviteter mv.


Kolding kommunes Psykiatrirådgivning kan formidle kontakt til en støtte-kontaktperson, eller man kan selv kontakte støtte-kontaktpersonerne. Der er ingen fast træffetid, men det er altid muligt at lægge en besked med ønske om at blive kontaktet.

I Kolding holder støtte-kontaktpersonerne til på:

Låsbyhøj

Nørregade 1

6000 Kolding

Tlf. 7979 2323

Kolding Kommune har medarbejdere ansat til at hjælpe og støtte dig, som er hjemløs eller indsat til afsoning.

Hjemløse

Hvis du bliver hjemløs, har du mulighed for at flytte ind på et forsorgshjem, som er et midlertidigt opholdssted for voksne.

Kolding Kommune har sit eget forsorgshjem Overmarksgården.

Har du ophold på et forsorgshjem, tilbyder vi dig at få udarbejdet en handleplan. Kolding Kommune har ansat to personer, der i samarbejde med dig og forsorgshjemmet laver handleplan. Dette er med henblik på at planlægge, hvordan du igen kommer til at bo i egen bolig.

Den Gode Løsladelse

I Kolding Kommune samarbejder vi med Kriminalforsorgen om koordinering af handleplaner. Hvis du skal afsone en dom på 4 måneder eller derover, tilbyder vi sammen med Kriminalforsorgen at koordinere handleplanen sammen med dig. Det giver dig mulighed for at have overblik over dine aftaler efter løsladelse, ligesom det giver dig mulighed for at have forsørgelse med mere på plads.

Du har mulighed for at klage over den afgørelse du har modtaget. Psykiatrirådgivningens afgørelser skal indeholde oplysninger om muligheder for at klage.

Klagevejledning:

Fristen for at klage er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Din klage skal sendes til Kolding Kommune, Psykiatrirådgivningen, Nikolaiplads 6, 6000 Kolding, som skal have din klage indenfor den normale åbningstid i kommunen på fristens sidste dag.

Når din klager er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet.

Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes klagen inden 4 uger efter denne er modtaget, til afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Syddanmark, Storetorv 10, 6200 Aabenraa.

Link til Borger.dk: Klage og erstatning

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje