Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med træning

Rettigheder og forpligtelser i forbindelse med træning

Er du bevilget træning under vejledning af en ergo- eller fysioterapeut, udarbejder Kolding Kommune en skriftlig afgørelse.

Ved første samtale med ergo- eller fysioterapeuten skal du give personlige oplysninger omkring familieforhold, helbredsforhold og lignende.

 

Klagevejledning

Der kan være tilfælde, hvor du som borger ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig
behandling, som Kolding Kommune har
ydet. Det kan være behandling/vejledning
inden for følgende:

• tandpleje
• sundhedspleje
• sygepleje
• genoptræning
• rehabilitering
• sundhedsfremme og forebyggelse

Hvis du har oplevet en ikke tilfredsstillende behandling, opfordres du i første
omgang til at tage en snak personalet
eller ledelsen i den afdeling, hvor du har
modtaget behandlingen. På samme
måde opfordrer vi til, at problemer og
tvivlsspørgsmål tages op med det involverede personale undervejs.
Derved kan du hjælpe os til at tilrettelægge og tilbyde den bedst mulige
sundhedsfaglige behandling i Kolding
Kommune.

Som patient i kommunalt regi har du mulighed for at klage over det kommunale serviceniveau, personalets optræden og
over den sundhedsfaglige behandling/
vejledning

Klager over det kommunale serviceniveau
eller personaleklager rettes til lederen i
den afdeling, hvori du har modtaget behandlingen.
Se kontaktoplysninger forneden:

Kontaktoplysninger 

Tandplejen
Telefonnr. 79 79 90 00
Mail: tand@kolding.dk


Sundhedsplejen
Telefonnr. 79 79 60 00
Mail: sundhedsplejen@kolding.dk


Sygeplejen
Telefonnr. 79 79 70 69
Mail: seniordrift@kolding.dk


Senior- og Sundhedsrådgivningen
Telefonnr. 79 79 84 50
Mail: seniorsundraad@kolding.dk


Træning
Telefonnr. 79 79 70 80
Mail: traening@kolding.dk


Døgnrehabilitering Kolding
Telefonnr. 79 79 84 00
Mail: dognrehabilitering@kolding.dk


Sundhedsfremme
Telefonnr. 79 79 60 00
Mail: sundhedsfremme@kolding.dk


Sundhedschefen
Telefonnr. 79 79 70 24
Mail: sundhed@kolding.dk


Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S
Telefonnr. 72 22 74 00
Mail: stps@stps.dk
www.stps.dk


Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Telefonnr. 33 12 43 43
Mail: pebl@patienterstatningen.dk
www.patienterstatningen.dk

Klager over en sundhedsfaglig ydelse rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen er én samlet indgang for patienter
og deres pårørende, som ønsker at klage
over en sundhedsfaglig behandling/vejledning i det danske sundhedsvæsen. En
klage til styrelsen kan dog aldrig udløse
en erstatning. Se overstående felt for kontakt med Styrrelsen for Patientsikkerhed.

Klager over en sundhedsfaglig
ydelse
Har du brug for generel information om
dine rettigheder som patient eller dine
muligheder for at klage, kan du få hjælp
hos en patientvejleder på Region Syddanmarks Patientkontor. En patientvejleder kan også hjælpe dig med at udforme
en klage.
Patientvejlederne kan træffes på telefonnr. 76 63 14 90.

Klager over serviceniveau eller
personale
I Kolding Kommune har vi en borgerrådgiver, som bl.a. kan hjælpe dig, hvis du
vil klage over personalets optræden,
kommunens sagsbehandlingstid m.m.

Hvis du vil have
erstatning

Hvis du har fået en skade på grund af
komplikationer, fejl eller mangler i behandlingen, kan du søge erstatning.
Dette kan du gøre ved at henvende dig
til Patienterstatningen.
Se kontaktoplysninger i overstående felt.

Utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en hændelse
eller fejl i forbindelse med sundhedsfaglig
virksomhed, som ikke skyldes borgerens
sygdom, og hvor borgeren risikerer at blive skadet eller bliver skadet. Rapporteringerne er ikke sanktionerende men bruges
til læring og forebyggelse, så sundhedsvæsnet kan blive endnu bedre til at give
en god og tryg behandling og pleje.
Du kan læse mere på www.kolding.dk
eller www.DPSD.dk

Klagemuligheder

Du kan inden fire uger klage over Kolding Kommunes afgørelse om genoptræning og vedligeholdelsestræning til Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal være modtaget af Kolding Kommune inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Klagen sendes til Træning og Rehabilitering

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje