Meld til kommunen, inden du anvender spildevandsslam.

Udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord

Inden man anvender spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordbrugsformål, skal det meddeles til kommunen.

Anvendelse af biogødning (spildevandsslam), biokompost (have-parkaffald iblandet spildevandsslam) og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Affald til jordbekendtgørelsen.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

Kontakt landbrugsafdelingen hvis du har spørgsmål hertil.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey