Meld til kommunen, inden du anvender spildevandsslam.

Udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord

Inden man anvender spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordbrugsformål, skal det meddeles til kommunen.

Kolding Kommune har udarbejdet pdfen pjece om, hvilke krav der er, når man udspreder slam og andre affaldsprodukter på landbrugsjorde.

Anvendelse af spildevandsslam og andre typer af affald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Slambekendtgørelsen.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey