Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold

Etablering, ændring eller udvidelse af dyrehold

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrbruglov (lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.) i kraft. Med denne lov er reguleringen af anlæg og arealer blevet adskilt. Det betyder, at kommunen kun skal godkende anlæg og husdyrproduktion i forbindelse med tilladelser og godkendelser, mens arealreguleringen administreres af blandt andre Landbrugsstyrelsen.

Kommunens opgave er blandt andet at føre tilsyn med miljøforholdene på landbrugsejendomme og at behandle sager om ændringer og udvidelse af husdyrbrug.
Det er husdyrbrugets type og størrelse af staldens produktionsareal, der er afgørende for, hvilke krav, der stilles til anmeldelse eller godkendelse, når dit husdyrhold etableres, ændres eller udvides.

Produktionsarealet er dér, hvor dyrene kan opholde sig og afsætte gødning. Arealer, hvor dyrene kun kortvarigt har adgang til, tæller ikke med i dette.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er præcist defineret i miljøaktivitetsbekendtgørelsen (bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter), og det er ikke længere et kommunalt skøn, om et blandet dyrehold skal betragtes som ikke-erhvervsmæssigt eller ej. Bekendtgørelsen regulerer stadig de ikke-erhvervsmæssige dyrehold i forhold til beliggenhed i eller op til byzone for at sikre, at dyreholdet ikke er til gene for naboer eller giver anledning til forurening af jord og grundvand.

Når grænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold overskrides, skal dyreholdet og tilhørende husdyranlæg reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.).

Dyreholdet er ikke defineret som et ”husdyrbrug”, men udelukkende som et husdyranlæg med tilhørende dyrehold. Husdyrgødningsbekendtgørelsen regulerer også ejendomme, som anvender eller opbevarer husdyrgødning.

Har du et husdyranlæg med tilhørende erhvervsmæssigt dyrehold, hvor produktionsarealet er mindre end 100 m2, og ønsker du at lave en udvidelse, ændre i husdyrholdet eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg? Så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Kolding Kommune, og du kan anvende følgende anmeldeskema for erhvervsmæssigt dyrehold (ikke husdyrbrug)

Anmeldeskema

Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for, at indretningen overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed, samt oplysning om, at anlægget placeres i overensstemmelse med afstandsregler (afstandsregler dokumenteres på kort).

Anmeldelsen skal desuden indeholde følgende oplysninger om både det anmeldte anlæg og eksisterende anlæg på ejendommen:

1. Fastplacerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende):

a) Dyrearter og -typer
b) Produktionsarealets størrelse i m²
c) Staldsystem
d) Bygge- og konstruktionstegninger

2. Gødningsopbevaringsanlæg (møddingspladser, gyllebeholdere m.v.)

a) Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.

3. Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.)

a) Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.

Du vil modtage en kvittering for anmeldelsen indenfor to uger.

Etablering, udvidelse eller ændring af hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger (herunder hundepensioner og kenneler) skal anmeldes til kommunen, og du kan anvende følgende anmeldeskema for hundehold.

Dog mindre end 200 m2 produktionsareal ved hestehold medmindre de går på dybstrøelse, så er grænsen 175 m2 produktionsareal (300 m2 ved vinteropstaldning). Grænsen er desuden 175 m2 produktionsareal (300 m2 ved vinteropstaldning) for besætninger af ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.

Husdyrbrugloven gælder for husdyrbrug (defineret ved produktionsareal over 100 m2 – dog med de nævnte hævede grænser for enkelte dyregrupper) med tilhørende anlæg. Husdyrbrugloven beskriver, hvornår der skal søges tilladelse efter §16b eller godkendelse efter §16a. De præcise bestemmelser fremgår af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Når produktionsarealet overskrider 100 m2, skal dyreholdet og de tilhørende husdyranlæg reguleres efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af en tilladelse eller godkendelse. Mange forhold er direkte reguleret i bekendtgørelsen, og der er derfor ikke behov for at stille vilkår i en evt. tilladelse. Betingelserne for at stille nødvendige vilkår er beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Desuden indeholder bekendtgørelsen en uddybning af reglerne ved ansøgning om tilladelse eller godkendelse. Det drejer sig blandt andet om emissionsgrænseværdier for lugt og ammoniak, miljøkonsekvensrapport, BAT, revurderinger, særregler for IE-brug (herunder miljøledelse, ophør m.v.), beregning af produktionsareal m.v.

Bekendtgørelsen indeholder nye anmeldeordninger, men viderefører også nogle af de tidligere anmeldeordninger.

Har du et husdyrbrug med et produktionsanlæg større end 100 m2, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændring af dit husdyrbrug? Så skal du altid sende en ansøgning via det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk.

Der er indført obligatorisk brug af husdyrgodkendelse.dk til ansøgninger og til den efterfølgende registrering af afgørelser, og derfor skal anmeldelser af ændringer, der ikke er tilladelses- eller godkendelsespligtige nu også indsendes via det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk. Supplerende oplysninger og bilag skal ligeledes indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Hører du ikke fra os indenfor 3 uger, har vi accepteret din anmeldelse som fyldestgørende, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest 2 måneder efter indsendelsen af anmeldelsen.

Du kan anmelde driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstald, hobbydyr, skift i dyretype (både efter ny og gl. ordning), skift miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi og produktionstilpasning.

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne på miljøstyrelsens hjemmeside.

Forannoncering/idéhøring

Som hovedregel er det obligatorisk at inddrage offentligheden i sager om husdyrbrug efter lovens § 16.

Ansøgninger under denne grænse og ansøgninger om yderligere udvidelser eller ændringer over denne grænse, kan ligeledes være omfattet af proceduren. Det er en afgørelse som kommunalbestyrelsen skal træffe på baggrund af en vurdering af den enkelte ansøgning ud fra en række kriterier, der vil fremgå af bekendtgørelsen til husdyrbrugloven.

Offentligheden omfatter enhver, der kan have interesse i sagen. Den brede offentlighed nås for eksempel ved annoncering i egnede medier, der har en bred dækning af det aktuelle område.

Høring af udkast

Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et udkast til afgørelse og godkendelse, sendes det sammen med kommunalbestyrelsens samlede miljøvurdering i høring i to uger til naboer og andre berørte samt til personer, der har bedt om udkast til afgørelse.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelse af projektet.

Offentliggørelse af afgørelse

Der er fire ugers klagefrist i sager, hvor kommunen har meddelt tilladelse/godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af erhvervsmæssige dyrehold.

Er du i tvivl om offentlighedsreglerne i en given sag, så kontakt Landbrugsteamet.

Når en afgørelse er truffet efter husdyrbrugloven, kan den findes på Miljøstyrelsens DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA giver adgang til en række oplysninger om visse husdyrbrug heriblandt hvilke godkendelser, der er truffet på ejendommen, hvornår der sidst er foretaget et miljøtilsyn etc.

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje