Er din gyllebeholder omfattet af regler om alarm mm?

Aftalen om gyllebarriere er udmøntet i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Formålet med reglerne er at reducere risikoen for forurening fra gyllebeholdere til vandløb og søer. Med vandløb og søer menes åbne vandløbsstrækninger herunder kanaler og grøfter samt søer, der er større end 100 m2. Lukkede dræn og rørlagte vandløbsstrækninger er ikke omfattet af reglerne.

Ansvaret for at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 påhviler den enkelte beholderejer. Det er således dennes ansvar at få afklaret, om beholderen er omfattet af et eller flere af kravene i bestemmelsen.

Er din gyllebeholder placeret:

  • mindre end 100 meter fra vandløb eller søer?
  • mere end 100 meter fra vandløb eller søer i et risikoområde*)

*) Et risikoområde er et område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller sø over 100 m2

Anvend kort til hældningsberegning til at finde afstanden mellem din gyllebeholder og et evt. vandløb eller sø og beregn terrænets gennemsnitlige hældning. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey