Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Landbrug Gyllebeholdere Alarm på gyllebeholdere mm

Alarm på gyllebeholdere mm

Er din gyllebeholder omfattet af regler om alarm mm?

Aftalen om gyllebarriere er udmøntet i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Formålet med reglerne er at reducere risikoen for forurening fra gyllebeholdere til vandløb og søer. Med vandløb og søer menes åbne vandløbsstrækninger herunder kanaler og grøfter samt søer, der er større end 100 m2. Lukkede dræn og rørlagte vandløbsstrækninger er ikke omfattet af reglerne.

Ansvaret for at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 påhviler den enkelte beholderejer. Det er således dennes ansvar at få afklaret, om beholderen er omfattet af et eller flere af kravene i bestemmelsen.

Er din gyllebeholder placeret:

 • mindre end 100 meter fra vandløb eller søer?
 • mere end 100 meter fra vandløb eller søer i et risikoområde*)

*) Et risikoområde er et område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller sø over 100 m2.

Anvend kort til hældningsberegning til at finde afstanden mellem din gyllebeholder og et evt. vandløb eller sø og beregn terrænets gennemsnitlige hældning.

For gyllebeholdere placeret inden for 100 m til åbne vandløb og søer større end 100 m2 er der følgende krav:

 • Et alarmsystem, der kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.
 • En beholderbarriere, hvis beholderen også er beliggende i et risikoområde.

Der er følgende krav til beholderbarrieren jf. bilag 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:

 • Der skal indsendes en forhåndsanmeldelse til kommunen jf. § 21, stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen inden etableringen.
 • Barrieren skal mindst kunne tilbageholde den del af beholderens indhold, der ligger over jorden.
 • Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må højst være 20 meter.
 • Barrieren må ikke være højere end en 1 meter under den højde som svarer til beholderens højde over terræn.
 • Barrieren skal placeres mindst 30 meter fra naboskel.
 • Barrieren skal etableres som en jordvold eller en vold af samme materialer som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve.
 • Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske.

Afvikling af beholdere

Beholdere, hvor det ikke er muligt at etablere en barriere, skal afvikles.

Afvikling skal senest ske:

 • når beholder er 20 år, dog tidligst d. 1. januar 2017.
 • når retsbeskyttelsesperioden i miljøgodkendelsen er udløbet, dog tidligst d. 1. januar 2017.

Forbud mod etablering af nye beholdere

Der er desuden forbud mod etablering af nye gyllebeholdere inden for 100 m til åbne vandløb og søer over 100 m2 jf. husdyrbruglovens § 8, stk. 2.

For gyllebeholdere placeret mere 100 m til åbne vandløb og søer større end 100 m2 og beliggende i et risikoområde er der følgende krav:

 • et alarmsystem, der kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren.
 • en terrænændring, som mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning. Inden etablering af terrænændringen i beskyttet naturområder skal dette anmeldes til kommunen.

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje