Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Gyllebeholdere Anmeldelse af ny gyllebeholder

Anmeldelse af ny gyllebeholder

Hvis du ønsker at bygge en ny gyllebeholder, skal du først indsende en anmeldelse eller en ansøgning til Kolding Kommune. Du kan læse nærmere nedenfor.

Hvis dit produktionsareal er under 100 m², skal du anvende et anmeldelsesskema. Anmeldeskemaet skal også anvendes af ejendomme, der udelukkende er plantebrug.

Du kan også læse mere om anmeldeordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Byggeriet må først påbegyndes 2 uger efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen. Har kommunen inden 2 uger gjort indsigelse, må byggeriet først påbegyndes, når du har fået tilladelse fra kommunen.

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for, at sagen kan klares med en anmeldelse, at de krav, der gælder for placering, barriere og alarm, indretning og drift, er overholdt. Der kan søges om dispensation for visse afstande.
Du kan læse mere om hvilke afstandskrav, der er til placering af gyllebeholdere i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5-28.

Hvis dit produktionsareal er over 100 m², skal du som hovedregel ansøge gennem husdyrgodkendelse.dk. Etableringen må først påbegyndes, når kommunen har lavet en afgørelse herom. Du kan også læse om særlig pligt til godkendelse eller tilladelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du kun har heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse eller kun har afgræsningsdyrehold, der går ude hele året, gælder der særlige regler for produktionsarealets størrelse. Du kan kontakte landbrugsteamet i Kolding Kommune for at høre nærmere.

Produktionsarealet er den del af stalden, hvor dyrene kan opholde sig (ikke kun kortvarigt), og har mulighed for at afsætte gødning.

Der kræves ingen byggetilladelse til opførelse af en gyllebeholder efter vedtagelse af BR18 pr. 1. juli 2017.
Derfor skal du selv huske at underrette BBR, når du har bygget gyllebeholderen. Du skal oplyse byggeår, rumindhold i m³, samt om den er overdækket.
Etablering af gyllebeholderen kan kræve en landzonetilladelse.

Opmærksomhedspunkter i sagsbehandlingen:

Er bedriften et husdyrbrug eller et plantebrug?
Er det anmeldte/ansøgte i strid med krav i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5-28, som bl.a. omhandler placering og afstandskrav?
Er gyllebeholderens placering i konflikt med naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelses- og byggelinjer?
Er gyllebeholderens placering i konflikt med planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer?
Opføres gyllebeholderen i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer?
Hvis gyllebeholderen opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, er placeringen og størrelsen nødvendig af hensyn til markdriften?
Har gyllebeholderen en placering, der udløser krav om en terrænændring eller/og alarmsystem?

Kommunen skal også vurdere gyllebeholderen i forhold til landskabelige, geologiske, natur-, rekreative eller kulturmæssige interesser, herunder anlæggets beliggenhed i eller nær områder, der er udpeget i plangrundlaget - dvs. navnlig kommuneplanen.
Er gyllebeholderen erhvervsmæssigt nødvendig for bedriften?

Sådan undersøges om placeringen og størrelsen er nødvendig af hensyn til markdriften:
Gyllebeholderen skal placeres centralt i forhold til transport af gylle til arealer, der er tilknyttet udbringningsarealer. Dog kan store omkostninger i forbindelse med etablering af transportvej, landskabsvurdering eller nabohensyn være bestemmende for en alternativ placering.
Kommunen skal forholde sig til, om beholderens størrelse reelt afspejler et behov af hensyn til markdriften, da størrelsen af gyllebeholdere

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje