Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Landbrug Gyllebeholdere Gode råd og regler om opbevaring af gylle

Gode råd og regler om opbevaring af gylle

For at begrænse risikoen for gylleuheld er der en række krav til beholderen:

 • Pumperør skal svinges ind over gyllebeholderen og fastlåses i den position, når pumpen ikke anvendes. Alternativt kan pumperøret være forsynet med afspærringsventil.
 • Pumper skal være forsynet med timer, så der ikke kan pumpes mere gylle end svarende til indholdet i en gyllevogn.
 • Pumpning mellem to beholdere kan ske uden timer, hvis det sikres, at der ikke sker udslip fx ved at overvåge pumpningen.
 • Der skal være en afbryder på pumpen. Ved arbejdsdagens ophør skal pumpen afbrydes, og afbryderen skal aflåses eller opbevares aflåst.
 • Gyllebeholdere, der pumpes gylle til, skal have dykket indløb, der sikrer mod tilbageløb.
 • Beholdere beliggende 100 meter eller nærmere vandløb og søer, skal udstyres med en gyllealarm. Hvis terrænet tilmed skråner mere end seks grader i gennemsnit fra beholder til vandløb eller søer vurderes placeringen som risikoområde, og der skal etableres gyllebarriere.
 • I risikoområder, hvor afstanden er større end 100 meter mellem beholder og vandløb eller søer, er der også krav om gyllealarm.

Brugeren af en beholder har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført i henhold til reglerne.

Alle beholdere (> 100 m3) til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholdere beliggende 100 meter eller nærmere vandløb og søer skal have beholderkontrol hvert 5. år.

Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke af en autoriseret kontrollant.

Alle gyllebeholdere med flydende husdyrgødning skal overdækkes, medmindre der anvendes en godkendt ammoniakreducerende teknologi, der kan erstatte en overdækning.

 • Overdækningen kan være i form af flydedug, teltoverdækning eller naturligt flydelag.
 • Det naturlige flydelag skal dække hele beholderens overflade, være tæt og sammenhængende, have en tør overflade, og der må ikke være sprækker med blank gylle.
 • Hvis overdækningen sker i form af naturligt flydelag, skal brugeren føre logbog over flydelagets tilstand og tæthed.
 • Logbogen skal føres efter Miljøstyrelsens anvisninger og dokumentere, at brugeren holder øje med, at der er en tæt overdækning på beholderen.

Der er ikke krav til overdækning af beholdere, der udelukkende anvendes til opbevaring af møddingssaft, ensilagesaft, forsuret gylle eller restvand, når indholdet af kvælstof er 0,3 kg N pr. ton eller under.

Hvis der sker udslip af gylle, skal der straks igangsættes afværgende foranstaltninger som fx inddæmning eller opsugning af gyllen. Kontakt straks Beredskabet, der kan hjælpe med at begrænse udslip og bistå ved oprydning. Kontakt også kommunen.

Vil du vide mere

Husdyrgødningsbekendtgørelsen:
www.retsinformation.dk


Beholderkontrolbekendtgørelsen:
www.retsinformation.dk


Miljøstyrelsens hjemmeside:
www.mst.dk/erhverv/landbrug


Beholderkontrolordningen
www.beholderkontrol.dk


Ved spørgsmål kan du kontakte Landbrugsteamet på telefon: 79 79 74 39.

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje