Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Landbrug Husdyrgødning og handelsgødning

Husdyrgødning og handelsgødning

Fra 1. februar må der igen udbringes handels- og husdyrgødning på markerne!

Der er dog regler for, hvordan og hvornår man må udbringe gødningen. Reglerne er indført for at undgå unødigt tab af næringsstoffer til vandmiljøet samt af hensyn til omboende og trafikanter. Nedenfor er listet de væsentligste regler.

Udbringning af husdyrgødning og handelsgødning må kun foregå, hvis der ikke kan ske afstrømning til søer, vandløb, dræn eller til kystvande og må i det hele taget ikke give anledning til unødig gene. Derfor skal man altid først foretage en konkret vurdering af arealerne og omgivelserne, før en eventuel udbringning af gødning foretages!

 • Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og handelsgødning må udbringes fra den 1. februar, dog først efter 1. marts, når det drejer sig om flydende husdyrgødning til flerårige afgrøder uden årlig høst.
 • Udbringning må ikke ske på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord.
 • Udbringning må ikke ske på stejle skråninger, der hælder mere end 6 grader ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller kystvande inden for en afstand af 20 meter fra vandløbets og søens brinker eller kysten.
  Undtagelse! På skråninger, der hælder mellem 6 og 12 grader kan der udbringes flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, hvis der nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet.
 • Udbringning af husdyrgødning må ikke ske på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller lokalplanlagte boligområder.
 • Hvis udbringningen medfører at vejen bliver svinet til, har man pligt til i første omgang at afmærke det for eksempel via skiltning. Så snart det er muligt, skal man sørge for at vejen bliver gjort ren. Dette reguleres af færdelsloven.
 • Der er ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet der må udbringes gylle. Udbringes gyllen i nærheden af beboelse bør det tilstræbes at gøre det i dagtimerne på hverdage for at reducere unødige støj- og lugtgener.

Hvis du er i tvivl om et konkret landbrugsareal hælder mere eller mindre end 6 grader, kan du få hjælp til hældningsberegning.

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved slangeudlægning eller slæbesko, ved nedfældning eller ved en teknologi opført på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

På sort jord og græsmarker er der dog krav om, at udbringning sker ved nedfældning, eller at husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet med en teknik opført på Miljøstyrelsens Teknologiliste. På sort jord kan nedfældning endvidere undlades, hvis visse andre forudsætninger på bedriften er opfyldt.

Autoriserede økologiske bedrifter er undtaget kravet om nedfældning på fodergræsmarker i perioden fra 1. februar til 1. maj, men ikke før etablering af ny afgrøde.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte Kolding Kommunes Landbrugsafdeling på tlf. 79 79 74 39 eller på Landbrug@kolding.dk

Hvis du vil anvende spildevandsslam eller andre affaldsprodukter til jordforbedring, skal det anmeldes før levering. Anmeldelse skal ske elektronisk til Kolding Kommune ved at sende en mail til landbrug@kolding.dk


Opbevaring

 • Opbevaring af slam i midlertidige markstakke må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand.
 • Det er kun fast affald, som kan opbevares midlertidigt i marken i forbindelse med omladning.◦Med fast affald menes affald, der bevarer sin form ved placering i en stak eller bunke. Det vil sige, at bunken eller stakken ikke flyder ud.
 • Vi anbefaler, at affaldet udbringes hurtigst muligt, og at stakken skal overdækkes i perioder med udsigt til regn.
 • Vær omhyggelig med placering af stakken af hensyn til naboer.
 • Vi anbefaler, at afstandsreglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen som minimum følges.


Udbringning

Udbringning af slam må ikke:

 • Ske på en sådan måde og på sådanne arealer, at der ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.
 • Give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener eller uhygiejniske forhold.
 • Udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

Slam skal nedbringes inden 6 timer efter udbringning.

Regler for udbringning af gødning fremgår af slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje