Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Landbrugserhverv i fokus (LEIF)

Landbrugserhverv i fokus (LEIF)

Oversigt over sagsgangen i en miljøgodkendelse

By- og Udviklingsforvaltningen har udviklet et tilbud om forhåndsdialog og procesoptimering i forbindelse med miljøgodkendelse og byggetilladelse på husdyrbrug. Formålet er, at landmanden, ved opfyldelse af en række forudsætninger, kan få større indflydelse på sagsforløbet.
Derudover vil anvendelse af ”LEIF” give mulighed for at mindske risikoen for, at der sent i ansøgningsforløbet kan dukke uforudsete udfordringer op, som kan forlænge sagsbehandlingstiden af miljøgodkendelsen eller byggetilladelsen.

Formål med det indledende møde ved anvendelse af ”LEIF”

”LEIF” er et tilbud om dialog på tidligt stadie i projekter, hvor der kan vejledes om både miljøgodkendelsen og byggesagsforhold.

På det indledende dialogmøde kan der gives vejledning om miljømæssige forhold, og afdækkes hvor de væsentligste problematikker er i det konkrete projekt (fx natur, trafik, lugt, naboer, landskab, byggeri og planforhold).

Der vil være mulighed for vejledning om byggesagsforhold herunder de brandmæssige forhold.
Der kan laves forventningsafstemning omkring, hvornår byggesagsbehandlingen foretages, og hvilke krav der er til ansøgningsmaterialet for at optimere sagsforløbet.

Ønsker fra landmanden og hans konsulenter til tidsplan og proces kan afdækkes, og det kan drøftes, hvad der er realistiske deadlines. I denne forbindelse afdække hvad der kan gøres af de forskellige parter for at sikre den mest smidige sagsgang.

Byggesagsbehandlingen kan ved anvendelse af ”LEIF”, hvis det ønskes af ansøger, foregå helt eller delvist parrallet med høringsfasen for miljøgodkendelsen. Alternativt igangsættes denne, når miljøgodkendelsen er endeligt meddelt, for at mindske risikoen for spildt arbejde ved evt. bortfald eller væsentlige ændringer af det oprindelige projekt.

En tidlig igangsættelse af byggesagsbehandlingen kan være forbundet med ekstra byggesagsgebyr til ansøger, da der kan ske ændringer i projektet i forbindelse med høringen af miljøgodkendelsen.

Forudsætninger for anvendelse af ”LEIF”

Der træffes i forbindelse med projektets indsendelse aftale med Byggesag og Landbrug om, hvor vidt ansøgningen ønskes behandlet som en LEIF-sag.

Der afholdes hurtigt efter ansøgningens indsendelse et indledende dialogmøde, hvor der skal deltage følgede repræsentanter:

  • Landmanden/ansøger
  • Landmandens rådgiver vedr. miljø/husdyrgodkendelse.dk
  • Landmandens rådgiver vedr. byggesagen og herunder de brandtekniske forhold
  • Repræsentant fra Landbrugsteamet
  • Repræsentant fra Byggesag/Erhvervsteamet
  • Evt. repræsentant fra andre afdelinger i By- og Udviklingsforvaltningen afhængig af projektets type og placering

Det vurderes nødvendigt, og er derfor et krav, at alle disse parter deltager, for at mødet har den ønskede effekt. Kommunen kan kun vejlede, hvorfor landmanden og hans rådgivere skal være til stede og kunne træffe beslutninger på og umiddelbart efter mødet.

Der er brugerbetaling på de timer, som repræsentanterne i kommunen bruger på at indgå i sagens behandling som en del af ”LEIF”.

Hvis du vil vide mere om ”LEIF”

Kontakt Landbrugsteamet landbrug@kolding.dk / Tlf. 79797439
Kontakt Byggesagsafdelingen byggesag@kolding.dk / Tlf. 79791632

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje