Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Landbrugstilsyn

Landbrugstilsyn

Kolding Kommune har som tilsynsmyndighed ret til at føre tilsyn med en virksomheds miljøforhold.

Formålet er at sikre, at miljøforholdene på den pågældende bedrift er i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning.

Et tilsyn vil blandt andet omfatte indretning af driftsanlæg, produktionsomfang, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af gødning, affald, olie og kemikalier samt spildevandsforhold.

Selve tilsynet tager udgangspunkt i husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Landmanden har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre ifølge forvaltningsloven.

Der er brugerbetaling for miljøtilsyn. Den enkelte landmand betaler for den tid, som den tilsynsførende bruger på forberedelse af tilsynet, selve tilsynsbesøget og den efterfølgende opfølgning med rapportskrivning med videre.

Erhvervmæssigt dyrehold skal betale for den tid, som kommunen bruger på tilsyn. Der er desuden også brugerbetaling på udarbejdelsen af en godkendelse eller en tilladelse.

Brugerbetalingen opkræves en gang årligt for det foregående kalenderår. Taksten er bestemt og reguleret af staten, og brugerbetalingen er fritaget for moms. Kommunen har ingen mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Læs mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Efter hvert fysisk tilsyn udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til landmanden.

Af rapporten skal det bl.a. fremgå, om der er konstateret jordforurening og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Tilsynsrapporter offentliggøres på Miljøstyrelsens portal DigitalMiljøAdministration med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynsbekendtgørelsen har krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug.

Tilsynsplanen har været i fire ugers offentlig høring frem til den 4. oktober 2021, og der er ikke kommet bemærkninger.

Tilsynsplanen er en strategi for, hvordan Kolding Kommune vil føre sine miljøtilsyn på husdyrbrug.

Ved evt. spørgsmål kan landbrugsteamet kontaktes på 79 79 74 39.

Tilsynsplan 2021-2025

Kommunen skal indberette årets tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen.
Indberetningerne sker i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen, og skal udover de faktuelle oplysninger om tilsyns- og godkendelsesindsatsen indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til oplysningerne.

Indberetningen skal være indsendt til Miljøstyrelsen og offentliggjort på kommunens egen hjemmeside senest den 1. april.

Desuden bliver alle kommunernes enkelte indberetninger offentliggjort på Miljøstyrelsens portal DigitalMiljøAdministration, hvor det er muligt at se de enkelte kommuners tilsyns- og godkendelsesindsats.

I Kolding Kommune ønsker vi et godt samarbejde og en tæt dialog med vores landbrug.

Miljøtilsynet er en vigtig part i at sikre, at miljøforholdene er i orden på virksomhederne i kommunen. Derfor har vi nedskrevet nogle af de principper, vi har i forhold til at opnå et miljøtilsyn, som kan gennemføres effektivt og til mindst mulig gene for landmanden.

Vores mål er at samarbejde konstruktivt med landmanden og være behjælpelig med de spørgsmål, som landmanden måtte have i forhold til de regler, som danner grundlag for miljøtilsynet.

Tilsynet skal gennemføres på en upartisk og professionel måde, og i tilfælde af overtrædelser er vi forpligtet til at håndhæve forholdene.

Forberedelse af varslet miljøtilsyn

Miljøtilsynet varsles forinden, og samtidigt oplyses landmanden om hvilke forhold, der skal undersøges på tilsynet. Den tilsynsførende forbereder sig til miljøtilsynet med de relevante lovgivninger.

Gennemførelsen af miljøtilsynet

Den tilsynsførende præsenterer sig, og gennemgår kort, hvad der skal foregå under tilsynet. Landmanden oplyses om hans rettigheder.

Den tilsynsførende taler med en høflig tone og udviser almindelig respektfuld adfærd. Den tilsynsførende er nærværende og objektiv. Den tilsynsførende spørger efter oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for tilsynet, hvis ikke landmanden allerede har fundet de nødvendige informationer frem.

Den tilsynsførende omsætter komplicerede regler til et forståeligt sprog og vejleder indenfor de gældende regler på området. Den tilsynsførende giver sig tid til at svare på eventuelle spørgsmål og har ansvaret for, at tilsynsbesøget ikke varer længere end højst nødvendigt.


Afslutning af miljøtilsynet

Den tilsynsførende sammenfatter og gentager hovedpunkterne af tilsynet for, at det er tydeligt, hvilke eventuelle overtrædelser, der er konstateret på ejendommen.

Der kan være behov for en nærmere afklaring af, hvorvidt et forhold er lovligt, og her er det vigtigt, at den tilsynsførende melder klart ud om tvivlen. Landmanden vil hurtigst muligt få en afklaring på tvivlsforholdet og evt. i forbindelse med tilbagemeldingen i brevet.

Den tilsynsførende forklarer, at landmanden vil modtage et brev vedrørende tilsynet indenfor ganske kort tid, og at landmanden er velkommen til at kontakte den tilsynsførende, hvis der opstår spørgsmål omkring brevet eller selve tilsynet.

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje