Formålet er at sikre, at miljøforholdene på den pågældende bedrift er i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning

Kolding Kommune har som tilsynsmyndighed ret til at føre tilsyn med en virksomheds miljøforhold.

Formålet er at sikre, at miljøforholdene på den pågældende bedrift er i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning.

 

Selve tilsynet

Et tilsyn vil blandt andet omfatte indretning af driftsanlæg, produktionsomfang, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af gødning, affald, olie og kemikalier samt spildevandsforhold.

Administrationsgrundlag

Selve tilsynet tager udgangspunkt i husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Landmanden har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre ifølge forvaltningsloven.

Der er brugerbetaling for miljøtilsyn. Den enkelte landmand betaler for den tid, som den tilsynsførende bruger på forberedelse af tilsynet, selve tilsynsbesøget og den efterfølgende opfølgning med rapportskrivning med videre.

Erhvervmæssigt dyrehold skal betale for den tid, som kommunen bruger på tilsyn. Der er desuden også brugerbetaling på udarbejdelsen af en godkendelse eller en tilladelse.

Brugerbetalingen opkræves en gang årligt for det foregående kalenderår. Taksten er bestemt og reguleret af staten, og brugerbetalingen er fritaget for moms. Kommunen har ingen mulighed for at fravige reglerne, og der kan ikke ankes over brugerbetalingen.

Læs mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Efter hvert fysisk tilsyn udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til landmanden.

Af rapporten skal det bl.a. fremgå, om der er konstateret jordforurening og om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Ttilsynsrapporter offentliggøres på MIljøstyrelsens portal DigitalMiljøAdministration med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey