Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Opbevaring af dybstrøelse i markstakke

Opbevaring af dybstrøelse i markstakke

Forkert opbevaring i markstakke kan medføre nabogener og risiko for forurening af de omkringliggende arealer og grundvandet.

Hvad må lægges i markstak?

Der er et generelt krav om, at dybstrøelse skal have et tørstof indhold på minimum 30 procent og skal have ligget 3-4 måneder i stalden eller på en godkendt møddingsplads for at være tilstrækkelig komposteret til at kunne opbevares i markstak.

Generelt kan dybstrøelse fra kvæg- og fjerkræstalde opfylde ovenstående krav dog med visse undtagelser.

Eksempler på gødningstyper som ikke kan køres direkte i markstak.

  • Gødning og halmspild fra pelsdyr
  • Gødning fra ædepladser i en dybstrøelsesstald for kvæg
  • Dybstrøelse fra kalvebokse og sygebokse mv. med hyppig udmugning
  • Dybstrøelse fra svinestalde
  • Fast gødning fra heste. Selvom tørstofprocenten ofte her er over 30 %, har dybstrøelsen ikke gennemgået en komposteringsproces før efter ca. 3-4 måneder.

Husdyrgødning, som ikke opfylder kravet om at være kompostlignende, skal opbevares i godkendt beholder eller på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder.

Markstakken skal efter udlægning straks overdækkes. Overdækningen skal bestå af vandtæt og tætsluttende materiale såsom plastik eller presenning. Såfremt markstakken udbringes indenfor 7 dage, kan overdækning undlades, såfremt der ikke er risiko for forurening af grundvandet eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

Den ansvarlige for driften skal føre årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger om oplagringsperiode og placering.

En markstak må højst ligge samme sted i 12 mdr. og ikke samme sted igen før efter 5 år.

Der gælder følgende afstandskrav for placering af markstakke:

Almene vandindvindingsanlæg: 50m
Andre vandindvindingsanlæg: 25m
Vandløb, dræn og søer over 100 m2: 15m
Offentlig vej/privat fællesvej: 15m
Levnedsmiddelvirksomhed: 25m
Beboelse på samme ejendom: 15m
Naboskel: 30m

Det skal generelt sikres, at placeringen af markstakken ikke medfører risiko for forurening af grundvandet eller afstrømning til søer, vandløb eller dræn ved tøbrud eller regnskyl.

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje