Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Opbevaring af gødning

Opbevaring af gødning

Har du fokus på pumpeledninger og afløbsriste?

Det er kommunens erfaring, at forureninger fra landbrug ofte sker ved at gylle, møddingssaft eller ensilagesaft løber i en afløbsrist eller drænbrønd, som har forbindelse til et vandløb.

Forureningen kan opstå ved, at en pumpeledning sprænger eller en rørsamling går fra hinanden eller uheld/spild i forbindelse med fyldning/ tømning af beholderen.

Det anbefales:

  • at alle pumpeledninger og især samlinger kontrolleres jævnligt.
  • at landmanden kortlægger alle afløbsristene på og omkring landbruget således, at der er viden om, hvilke
  • afløb, der skal lukkes hvis uheldet er ude!
  • at der etableres afhjælpende foranstaltninger således, at afløbene kan lukkes øjeblikkeligt ved et pludselig opstået uheld.
  • at alle medarbejdere er informeret herom og har kendskab og øvelse i, hvorledes der skal handles i tilfælde af en potentiel forurening.

Ved brand eller stor varmepåvirkning kan alle nitratholdige gødningstyper udvikle gasser, som er giftige at indånde. Giftgasserne (nitrogendioxid) kan påvirke luftveje og medføre hoste og åndedrætsbesvær. Ved mindre udsættelse aftager symptomerne efter nogle timer, men i tilfælde af udsættelse for høje koncentrationer af nitrogendioxid, kan det medføre dødsfald, lungeødem eller kronisk betændelse i de fine bronkiegrene.

Der er derfor behov for, at du tager særlige forholdsregler for at mindske brandrisikoen i den bygning, hvor handelsgødningen opbevares. I kommunens vejledning om opbevaring af handelsgødning finder du en række gode råd til, hvordan du bedst opbevarer handelsgødningen.

Uhensigtsmæssig opbevaring

I tilfælde af brand kan Redningsberedskabet ikke komme ind og fjerne gødningen fra halmen, der kan brænde i flere dage.

Derfor er det en god idé at sikre, at der er fri adgang til gødningen.

Uhensigtsmæssig opbevaring

Gødningen er omgivet af halm. Ved en brand vil gødningen ophedes og udsende giftige dampe.

Hensigtsmæssig opbevaring

Der opbevares ikke brandbare materialer og ingen potentielle brandkilder såsom landbrugsmaskiner i nærheden af oplaget.

Print-selv advarselsskilte

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje