Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Landbrug Vi ønsker ikke politianmeldelser

Vi ønsker ikke politianmeldelser

I Kolding Kommune ønsker vi et godt samarbejde og en tæt dialog med vores virksomheder, så vi sammen kan undgå forhold, der udvikler sig til noget strafbart.

Samtidig er vi også klar til at håndhæve og evt. politianmelde grove overtrædelser af lovgivningen. Dette kan fx være, hvis overtrædelserne er sket med forsæt, eller hvis virksomheden har undladt at efterkomme kommunens anvisninger.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om lovgivningen, eller hvis du skal i gang med et nyt projekt på din virksomhed. Landbrugsteamet kan kontaktes via landbrug@kolding.dk eller 79 79 74 39.

Eksempler på projekttyper, der kræver en forudgående tilladelse

  • Ændringer af beskyttede naturarealer
  • Udvidelser og ændringer af husdyrhold
  • Etablering af driftsbygninger og anlæg

Vi skal sikre, at projekterne ikke medfører væsentlig påvirkning af landskabet og miljøet. Inden der gives en tilladelse, skal naboer og andre parter i sagen ofte høres, således at de har mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger.

En ulovlig handling kan have konsekvenser i form af en politianmeldelse og en bøde, og særligt for husdyrbrug er der risiko for et højt bødeniveau. Her er praksis, at den økonomiske vinding konfiskeres, og at der derudover udmåles en bøde på en fjerdedel af det konfiskerede beløb.

I vores vurdering af om overtrædelsen er strafbar, tager vi hensyn til den enkelte virksomhed, miljøet, naboerne og de øvrige interesser, som loven tilsigter at beskytte. Det betyder, at der kan være skærpende eller formildende omstændigheder. I vurderingen indgår kriterier som fx gentagelse, miljøskade, økonomisk vinding, forsæt/ond tro.

Når der er taget beslutning om, at en lovovertrædelse skal politianmeldes, orienteres virksomheden om dette. Herefter er det politiet og evt. domstolene, der vurderer sagen og en evt. bødes størrelse.

Landbrug

Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje