Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Socialøkonomi Den Socialøkonomiske Udviklingspulje

Den Socialøkonomiske Udviklingspulje

Der kan løbende søges midler fra puljen

 

Intentioner med puljen

Det overordnede formål med puljen er at tiltrække og understøtte socialøkonomiske virksomheder eller andre, der ønsker at deltage i indsatser, som understøtter etablering af fællesskaber blandt andet gennem jobskabelse og beskæftigelsesindsatser.

Målgruppen

Målgruppen for indsatserne er udsatte borgere i Kolding Kommune og der kan f.eks. støttes op omkring:

 • Projekter, som har til formål at udvikle helhedsorienterede tilbud til målgruppen af udsatte borgere.
 • Projekter, som har et væsentligt element af nytænkning og nyskabelse og som ikke er identiske med en allerede eksisterende eller afprøvet offentlig eller privat indsats.
 • Projekter, som understøtter socialt iværksætteri.

For alle projekter gælder, at de aktivt skal understøtte tiltag, der underbygger udvalget for Social og Arbejdsmarkeds politik "Socialøkonomi er totaløkonomi".

Læs mere om den Socialøkonomiske Politik

Ansøgere

Puljen kan ansøges af lokale og nationale socialøkonomiske virksomheder, samt andre der ønsker at bidrage til og understøtte indsatser, der skaber fællesskaber og/eller beskæftigelse for udsatte borgere i Kolding Kommune.

Midlerne kan anvendes til

 • Løn eller honorar til projektleder og -medarbejdere (løn og honorar skal specificeres på antal personer, arbejdstimer og satser) og evt. nødvendig ekstern konsulentbistand.
 • Transportudgifter ifm. afsøgning af muligheder for etablering i Kolding Kommune.
 • Afledte udgifter samt transportudgifter ifm. Møder med Kolding Kommune eller andre samarbejdspartnere.
 • Det skal oplyses, om der er ansøgt eller modtaget støtte fra anden side til tilsvarende formål.
 • Indsatsen skal være målrettet borgere i Kolding Kommune og den primære aktivitet skal foregå i Kolding Kommune.

Desuden opfordres ansøgere til at overveje, hvorvidt og på hvilken måde ansøgningen også kan understøtte Kolding Kommunes cirkulære strategi.

Retningslinjer for bevillinger

 • Der kan maksimalt bevilges kr. 150.000
 • Det er ikke muligt at søge midler til projekter, der allerede er gennemført, til rejser og ophold samt støtte til etablering af virksomhed eller til drift, overhead og andre indirekte omkostninger som eksempelvis husleje.
 • Ansøgere skal inden ansøgningen aftale konkret handleplan for samarbejdet med Kolding Kommune og Business Kolding, herunder præsentation og indhentelse af skriftlig interesse tilkendegivelse om projektidéen fra relevante samarbejdspartnere i Kolding Kommune i forhold til målgruppen, f.eks. Jobcenter Kolding og/eller Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
 • Med mindre andet aftales har Kolding Kommune efterfølgende ret til at benytte sig af den evt. udviklede ide/koncept, der vil ikke kunne opkræves særskilt betaling herfor.
 • Tilbud, der udvikles som følge af en bevilling, må ikke indebære mulighed for fortjeneste men udelukkende anvendes til dækning af faktisk afholdte omkostninger til eksempelvis løn, honorar, administration mv.
 • Det skal fremgå af projekterne, at Kolding Kommune har ydet støtte.
 • Ansøgere forventes aktivt at bidrage til løbende og afsluttende evalueringer.
 • Der anvendes særskilt ansøgningsskema.

Udbetaling af midlerne

 • Bevilget tilskud udbetales efter individuel aftale med økonomiafdelingen og mod forudgående indsendelse af status.
 • Senest én måned efter projektets godkendte slutdato skal der indsendes afsluttende rapport og regnskab for projektet til Kolding Kommune.
 • Regnskabet skal udarbejdes i henhold til bogføringsloven og Kolding Kommune kan kræve nærmere dokumentation i form af kopi af lønsedler og fakturaer m.v.
 • Evt. beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, kan kræves tilbagebetalt.

Ansøgningsfrister

Der kan løbende søges midler fra puljen. Ansøgningerne behandles af udvalget for Social og Arbejdsmarked og skal sendes til fremsendes til Tine Roos, tino@kolding.dk. Udvalget for Social og Arbejdsmarked holder som udgangspunkt møder hver måned, juli dog undtaget.

Sagsbehandlingstiden er individuel afhængig af ansøgningens karakter.

Øvrige puljer

For udvikling og test af tiltag inden for beskæftigelsesområdet er der mulighed for at søge Investeringspuljen.

For indsatser, der understøtter aktiviteter og indsatser til bekæmpelse af parallelsamfund og ghettoer, er der mulighed for at søge Pulje til udfordrede boligområder.

Hjælp og vejledning

Ansøgere er velkomne til at kontakt:

 • Programleder for Socialøkonomi Tine Roos på mobil 21 49 12 59 eller mailtino@kolding.dk
 • Forretningsudvikler, Business Kolding Jakob T. Westphall på mobil 40 12 32 39 eller mailjtw@businesskolding.dk

  (Ift. kontakt til potentielle erhvervsmæssige samarbejdspartnere mv. herunder om mulighederne for hjælp til udarbejdelse af forretningsplaner mv.)
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje