Skip til hoved indholdet

Vedvarende energi


Solceller på taget

Opsætning af solcelleanlæg og solfangere.

På enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse m.v. kan udvendige ændringer, som opsætning af solcelle- og solfangeranlæg, ofte ske uden tilladelse fra kommunen.     

Du skal dog være opmærksom på nedenstående forhold.

Følgende forhold kræver henvendelse samt eventuelt tilladelse fra kommunen:

  • Bebyggelse, der er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst deklaration, som indeholder bestemmelser om, hvorledes solceller og solfangere kan etableres eller bestemmelser om tagmaterialer og/eller refleksioner.
  • Du kan se her om din ejendom er omfattet af lokalplan, byplanvedtægt og kommuneplanramme.
  • Deklarationer for din ejendom kan du finde på tinglysningen.dk
  • Er der tale om en ejendom med bevaringsværdige eller fredede bygninger samt ejendom der er omfattet af bygge- og naturbeskyttelseslinjer, kan det have indflydelse på opsætning af solcelle- og solfangeranlæg.
  • Såfremt din ejendom er tildelt en bevaringsværdi eller er fredet kan du finde den her
  • Læs om bygge- og naturbeskyttelseslinjer
  • Solcelle- og solfangeranlæg som ønskes etableret med anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen.
  • Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg på stativer på jorden.
  • Hvis anlægget ikke overholder højde- og afstandskrav i det gældende bygningsreglement.
  • Etablering af solcelle- og solfangeranlæg på bygninger omfattet af kap. 1.3.3 f.eks. erhvervs- og etagebebyggelsen. Her skal der altid søges om byggetilladelse. 


Bygningsreglementet kan du finde her

Ovenstående forhold for, hvornår solcelle– og solfangeranlæg kræver henvendelse samt eventuelt tilladelse fra kommunen, er også gældende i landzone.

Solcelle- og solfangeranlæg, som kræver byggetilladelse, kræver endvidere tilladelse jf. planlovens § 35, hvis ejendommen ligger i landzone.     

Eneste undtagelse er anlæg, som opsættes på eksisterende boliger og tilhørende udhuse eller bygninger, der er opført efter bygningsreglementets kap. 1.3.2, disse kræver ikke landzonetilladelse.

Regler om landzonetilladelse, som fremgår af planlovens kapitel 7 §§ 35-38.

Når landzonetilladelsen er meddelt, og offentlighedsfasen er udløbet, kan byggesagsbehandlingen påbegyndes.

Er anlægget omfattet af ovenstående, skal du henvende dig til kommunen.

Ansøgningsmaterialet skal indeholde en beskrivelse af projektet, en tegning der angiver placeringen og størrelsen af anlægget samt et ansøgningsskema (se selvbetjeningsboksen)

Ansøgningsskema om landzonetilladelse (se selvbetjeningsboksen)

Hvis anlægget ikke kræver en tilladelse fra kommunen, skal du sende oplysninger om anlæggets areal samt ydelse til indberetning i Bygnings- og Boligregistret, når anlægget er sat op. Du kan sende oplysningerne med mail til byggesag@kolding.dk.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle tagkonstruktioner, som kan bære de relativt tunge anlæg. Tagkonstruktionen bør vurderes af en bygningssagkyndig, da du som bygningsejer er ansvarlig for tagkonstruktionens bæreevne.

Anlægget inklusiv konstruktion og ramme må ikke give anledning til generende reflekser for dine naboer og andre omkringboende.

Du er altid velkommen til at kontakte Byggesagsafdelingen, hvis du har spørgsmål til opsætning af solceller på din ejendom.

Du kan kontakte os på telefon 79 79 16 32 eller på e-mail byggesag@kolding.dk eller ved at skrive til Byggesagsafdelingen, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Ansøgningsskemaer vedrørende byggetilladelse og landzonetilladelse i forbindelse med solcelleanlæg findes på Byg & Miljø hjemmesiden.

Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder gennemfører ansøgningsforløb omkring de fleste bygge- og miljøsager.