Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til vejprojekt ’Ved Tankedalsvej’

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune gennemfører i perioden 10. januar 2023 til den 7. marts 2023 en høring af miljøkonsekvensvurderingen og udkastet til tilladelse til vejprojektet ’Ved Tankedalsvej’.

Tilbage

Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar.

Det ansøgte projekt

Det nye erhvervsområde ved Tankedalsvej nær den Sønderjyske Motorvej vest for Kolding er planlagt for at tiltrække flere erhvervstyper. Som forudsætning for, at erhvervsområdet udvikles som ønsket, vil det være nødvendigt, at infrastrukturen i området opgraderes. Både ift. adgangsforhold, hvor den eksisterende Tankedalsvej er tungt trafikbelastet, og internt i området, hvor en ny fordelingsvej skal skabe adgang til fremtidige storparceller.

Dette projekt omhandler således den nord/syd-gående fordelingsvej samt tilslutningen til Tankedalsvej

bestående af et toplanskryds inklusive ramper samt tilslutning til Hylkedalvej mod nord. Projektet omhandler indsatser både på kommunal- og statslig vej, men behandles samlet.

Projektet er blevet revideret siden anmodningen om fuld konsekvensvurdering, da toplanskrydset har ændret karakter til en rundkørsel jf. nedenstående kort. Projekttilpasningen til rundkørsel har ikke medført en ændring i afgrænsningen til miljøkonsekvensrapporten, og vejanlægget med rundkørsel er vurderet i miljøkonsekvensrapporten.

I boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre findes følgende dokumenter om sagen:

·         Udkast til § 25-tilladelse vejprojekt ’Ved Tankedalsvej’

·         Miljøkonsekvensrapport vejprojekt ’Ved Tankedalsvej’

·         Bygherres ansøgning med 4 bilag 01-04

·         Afgrænsningsnotat vejprojekt ’Ved Tankedalsvej’ med 3 bilag A-C

·         Gennemgang af miljøkonsekvensrapport vejprojekt ’Ved Tankedalsvej’

 

Miljøkonsekvensvurdering

Som et grundlag for beslutningen om at meddele tilladelse til projektet er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten beskriver de faktiske konsekvenser, som etableringen og driften af det planlagte vejprojekt ved Tankedalsvej – inklusive indarbejdede miljøtiltag – vil afstedkomme.

Følgende emner er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten: vejens støjindvirkning på eksisterende og kommende boliger langs vejen, på Hylkedalvej og Tankedalsvej, vejens indvirkning på eksisterende gode økologiske tilstand af Seest Mølleå, vejens indvirkning på de økologiske forbindelser i området og behovet for faunapassage og håndteringen af regnvand herunder placering af regnvandsbassiner og udledning til recipient.

Høringsperiode og lovgrundlag

Over en periode på otte uger gives offentligheden, myndigheder og andre interesserede med denne høring mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen. 

Høringsperioden løber fra den 10. januar 2023 til den 7. marts 2023. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Høringssvar til Kolding Kommune

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være vedrørende faktuelle fejl i det oplyste, mangelfuld konsekvensvurdering af projektets indvirkning på miljøet eller andre forhold.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via mail vvm@kolding.dk.

Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt.

Beskrivelse af processen

Miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen sendes i 8 ugers offentlig høring, og på baggrund af den aktuelle høring skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt udarbejde en tilladelse til vejprojekt ’Ved Tankedalsvej’. Den endelige afgørelse vil blive truffet af byrådet på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

Den endelige § 25-tilladelse offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

Spørgsmål

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Erik Harbo, tlf. 7979 1420 eller ehar@kolding.dk

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller bmje@kolding.dk

Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller liar@kolding.dk

 

Nedenfor ses kort, der angiver placeringen af vejanlægget.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje