Skip til hoved indholdet

Kulturpuljen

  Hjem Borger Kultur, fritid, frivillighed Kultur Kulturpuljen

Har du en idé til et kulturelt projekt, et arrangement eller lignende, så har du mulighed for at søge støtte til din idé ved Kolding Kommunes Kulturpulje.

Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune. Det sker gennem støtte til frivillige, foreninger med flere, der ønsker at medvirke til at skabe kulturel aktivitet og kulturel produktion.

Puljen giver støtte til kulturelle aktiviteter og arrangementer samt til udgifter forbundet med kulturel aktivitet rettet mod en bredere kreds i Kolding Kommune.

Projekter, der understøtter kulturpolitikkens ambitioner, prioriteres højest.

De fire kulturpolitiske ambitioner er:

 • Mere kultur til flere børn – og deres voksne
 • Mere ungekultur – for det gode ungdomsliv
 • Kultur i gaden – Liv i byen
 • Bæredygtige fællesskaber – trivsel og sundhed!

Læs mere om Kulturudvalgets kulturpolitiske ambitioner og kulturpolitik.

For ansøgninger på op til 15.000 kr. kan der søges løbende ved en såkaldt kvik-uddeling. Ansøgninger til kvik-uddelingen behandles administrativt i Kultur og Event.

For ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen på over 15.000 kr. kan der søges om tilskud med frist fire gange årligt: 1. februar, 1. maj, 1. september, 1. december.

Ansøgninger behandles ved Kulturudvalgets ordinære møder i henholdsvis marts, juni, oktober og januar.

Retningslinjer for uddeling fra Kulturpuljen

Kulturpuljens formål er at opmuntre til og støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Kolding Kommune. Det sker gennem støtte til frivillige, foreninger med flere, der ønsker at medvirke til at skabe kulturel aktivitet og kulturel produktion.

Puljen giver støtte til kulturelle aktiviteter og arrangementer samt til udgifter forbundet med kulturel aktivitet rettet mod en bredere kreds i Kolding Kommune.

Projekter, der understøtter kulturpolitikkens ambitioner, prioriteres højest.

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen – herunder frivillige, foreninger, organisationer og enkeltaktører, der formidler kultur til en bred og åben kreds.

Kommunale institutioner samt større foreninger og institutioner, der i forvejen modtager generelle driftstilskud fra kommunen, kan kun i særlige tilfælde søge støtte. Det skal i så fald være til initiativer, der rækker ud over deres ordinære aktiviteter og gerne spiller ind i en større sammenhæng. Det samme gør sig gældende for erhvervsdrivende.

Tilskud/underskudsgaranti gives til arrangementer og kulturelle initiativer samt til udgifter forbundet med kulturel aktivitet, som normalt ikke vil kunne gennemføres uden økonomisk støtte.

Der gives som udgangspunkt støtte til enkeltarrangementer og/eller startstøtte til nye initiativer. Støtten kan som udgangspunkt maksimalt gives til det samme arrangement 3 gange i træk medmindre kulturudvalget beslutter andet i forhold til arrangementet, og ansøgerne må forvente en aftrapning af støttens størrelse over tid. Får en ansøger tilkendt en underskudsgaranti, som ikke bruges, så tæller det ikke med i de tre gange man normalt maksimalt kan få støtte.

Ved arrangementer, hvor der med rimelighed kan forventes en egenbetaling, entré-indtægt eller andre former for brugerbetalinger, gives støtten som udgangspunkt som underskudsgaranti.

Formålet skal relateres til et eller flere af følgende områder:

Musik: Fx koncerter, sammenspilsseminarer, nye kompositioner i forbindelse med jubilæum m.v.

Kulturarv og lokalhistorie: Fx udstillinger, projekter og publikationer formidlet til en bred kreds, der er med til at øge kendskabet til den lokale kulturarv og historie.

Design og kunst: Fx udstillingsvirksomhed, midlertidige projekter med kunstnerisk formål eller udsmykning i det offentlige rum.

Litteratur: Fx projekter og kulturel produktion med fokus på litteratur og/eller nye medier.

Teater, film og scenekunst: Fx teater-, musical og danseforestillinger eller filmproduktion formidlet til en bred kreds.

Ansøgninger til Kulturpuljen og Kvikpuljen bliver vurderet ud fra en række kriterier, som er de samme uanset hvilken af de to puljer, du søger:

 • Aktiviteter og projekter skal som minimum understøtte et af de politiske fokusområder, og gerne flere. 
 • Der lægges vægt på, at aktiviteter bliver skabt i et samarbejde mellem flere aktører.
 • Der forventes en rimelig egenfinansiering – som udgangspunkt minimum 50 %. Egenfinansiering kan for eksempel være entreindtægter, fondsmidler eller anden økonomisk medfinansiering. Egenfinansieringen kan i et vist omfang også bestå i de frivillige timer, der er lagt i projektet, kørsel, produktion m.v. Denne beregnes til en takst på 150 kr. pr. time. Anden kommunal støttes kan ikke regnes ind som medfinansiering.
 • Der lægges vægt på, om andre puljer, fonde, stat eller sponsorer er søgt om støtte.
 • Der skal være offentlig adgang til arrangementer, og der kan opkræves entre.
 • Arrangementer skal som udgangspunkt foregå i Kolding Kommune.
 • Arrangementer skal annonceres offentligt.

Som hovedregel ydes der ikke tilskud eller underskudsgaranti til:

 • Aktiviteter med velgørende formål.
 • Aktiviteter med religiøse formål.
 • Aktiviteter i regi af skoler og børneinstitutioner.
 • Sæsonstøtte.
 • Rejser.
 • Procesforløb.
 • Markedsføring, medmindre det er en del af et projekt, der søges til.
 • Kommercielle aktiviteter.
 • Byfester, tivoli m.v., hvor kulturelt indhold ikke er tydeligt.
 • Private aktiviteter.
 • Aktiviteter, der på ansøgningstidspunktet er under afholdelse eller er afholdt.
 • Repræsentative udgifter, som f.eks. mad, drikkevarer m.v., medmindre der er tale om kontraktbundne udgifter.
 • Foredragsvirksomhed, medmindre det relaterer sig direkte til et af de relevante områder og har kunstnere som foredragsholdere.
 • Ansøgers løn.
 • Produktion af ”eget værk” i form af fx egenudgivelse af bøger, musik m.v.
 • Løbende driftsudgifter.
 • Vedligehold af bygninger og materiel.
 • Aktiviteter, der har fundet sted 3 eller flere gange med støtte fra kulturpuljen medmindre udvalget specifikt har besluttet andet.

Fristen for at søge støtte afhænger af, om du søger om et beløb under eller over 15.000 kroner.

Kvik-uddeling

For ansøgninger på op til 15.000 kr. kan der søges løbende ved kvik-uddeling. Ansøgninger til kvik-uddelingen behandles administrativt.

Kriterierne for at søge midler ved kvik-uddelingen er de samme som kriterierne for at søge Kulturpuljen. Her gælder samme ansøgningsform og der gives normalt tilsagn senest 2 uger efter ansøgningen er modtaget.

Kvartals-uddeling

For ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen på over 15.000 kr. er der frist fire gange årligt:

1. februar
1. maj
1. september
1. december

Ansøgningerne behandles ved Kulturudvalgets ordinære møder i henholdsvis marts, juni, oktober og januar, hvorefter ansøger vil få svar.

Foreninger eller andre, som modtager støtte fra Kulturpuljen, skal opfylde en række krav.

Ansøgning

Digitalt ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde de oplysninger, som fremgår af skemaet. Herudover bedes der vedlagt samlet budget.

Markedsføring

Ansøgere, der har modtaget tilskud/underskudsgaranti fra Kulturpuljen er forpligtet til at markedsføre de støttede arrangementer, når det er relevant. Det skal fremgå af markedsføringen, at arrangementet er støttet af Kulturudvalget, Kolding Kommune.

Download Kolding Kommunes logo til brug på markedsføringsmateriale

Afrapportering/regnskab

Regnskab sendes til Kultur og Event senest 2 måneder efter projektafslutning. Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med ansøgningsbudgettet.

Regnskabet sendes til kultur@kolding.dk 

Herudover kan billedmateriale fra arrangementet indsendes. Billederne kan anvendes af Kolding Kommune til markedsføring af kommunens kulturindsats.

Søger du støtte over 15.000 kr. fra Kulturpuljens kvartals-uddeling, skal du benytte dette budgetskema (Excel) til at vedhæfte ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Kultur og Event. Vi vejleder gerne ved udformningen af din ansøgning.

Tilskud modtages normalt 1-2 uger efter at der er givet svar om bevilling.

Ved underskudsgaranti udbetales evt. tilskud 1-2 uger efter regnskab er modtaget i Kultur og Event.

Henvendelser om Kulturpuljen

Kultur og Event
Nytorv 11
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje