Skip til hoved indholdet

Træning

Træningen kan fx indeholde træning af muskler, udholdenhed og koordination.

Kolding Kommunes trænings- og rehabiliteringsforløb omfatter genoptræning, rehabilitering og vedligeholdende træning.

Når du udskrives fra hospital med en genoptræningsplan, vurderer sygehuset om denne træning skal foregå på sygehuset eller i kommunen. Skal du modtage din træning i kommunen, sendes genoptræningsplanen til Kolding Kommune. Kolding Kommunes afdeling for "Træning og Rehabilitering" visiterer til den relevante træning.

Det er gratis for dig at modtage genoptræning, uanset om den foregår på sygehuset eller i kommunen.

Træningen foregår i Sundhedscenter Kolding, hjemme hos dig, på et af kommunens plejecentre eller på Døgnrehabilitering Kolding.

Vedligeholdende træning er en mulighed for dig, hvis du har brug for træning for at fastholde din evne til at fungere i hverdagen.

Formålet med forløbene er, at du skal have mulighed for at opnå eller fastholde en meningsfuld hverdag.

 • I alle tre forløb lægges der vægt på at du efter evne:
 • medvirker til at planlægge og sætte mål for indsatsen
  har et medansvar for at gennemføre den planlagte indsats

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Du kan benytte dig af tilbuddet, hvis du udskrives fra et hospital med en genoptræningsplan, som omfatter et ukompliceret genoptræningsforløb.

Du kan også benytte dig af tilbuddet, hvis du ikke har været indlagt men på grund af sygdom har svært ved at klare dig i hverdagen.

Hvad indeholder tilbuddet?

Træningen kan fx indeholde træning af muskler, udholdenhed, koordination samt mentale funktioner, såsom hukommelse, opmærksomhed og koncentration.

Træningen kan også rette sig mod de daglige gøremål, såsom personlig pleje og andre aktiviteter i hjemmet og i fritiden. Træningen skal give dig mulighed for at have en så aktiv og selvstændig hverdag som mulig.

Mål og indsats aftales og planlægges i samarbejde med dig.

Det er dit behov for træning, der afgør, hvor ofte du skal træne under vejledning af en ergo- eller fysioterapeut.

Du kan fortsætte træningen på et gymnastikhold i for eksempel AOF, FOF eller aktiviteter i OK-klubben, Flora-klubben m.v. Du kan også fortsætte træningen selv hjemme.

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår som hovedregel i grupper, men kan ved særlige behov også foregå individuelt eller som en kombination af begge dele.

Træning foregår enten i Sundhedscenter Kolding, hjemme hos dig selv, på et plejecenter eller på Døgnrehabilitering Kolding.

Døgnrehabilitering Kolding

Døgnrehabilitering Kolding er et supplement til Kolding Kommunes øvrige træningstilbud og aktiviteter.

Det særlige ved Døgnrehabilitering Kolding er, at du kan bo på træningsstedet, hvis du i en periode har behov for at få ekstra hjælp og støtte. På Døgnrehabilitering Kolding er der uddannet plejepersonale til stede døgnet rundt.

Den danske kvalitetsmodel

Afdelingen for Træning og rehabilitering er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at afdelingen lever op til det nationale niveau for god kvalitet.

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et system, der skal være med til at sikre kvaliteten i de sundhedsydelser, vi betaler over skattebilletten. Certificeringen er en blåstempling af kvaliteten i det arbejde, der bliver udført.

Certifikat

Kvalitetsstandarder for Serviceloven § 86,1 og 2

 

At tilbyde borgeren tidsbegrænset genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Formålet er hermed at borgeren opnår samme grad af funktionsniveau som tidligere eller bedst mulig funktionsniveau – såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt.

Lov om social service § 86, stk. 1

Typisk den ældre borger, der efter sygdom, som ikke er behandlet i sygehusregi, er midlertidigt svækket. Yngre borgere vil også i særlige tilfælde kunne omfattes af træning efter § 86 stk. 1

Afdeling for Træning og Rehabilitering, Kolding Kommune.

Henvendelse om genoptræning rettes til Team Træning og Visitation i afdelingen for Træning og Rehabilitering. Team Træning og Visitation foretager visitation ud fra en individuel vurdering, hvor følgende punkter tages i betragtning:

 • Sandsynligheden for at et genoptræningsforløb kan øge borgerens
  funktions- og mestringsevne.
 • Borgerens motivation, forudsætninger og muligheder for at indgå i
  og samarbejde om et målrettet trænings-/rehabiliteringsforløb.
 • Andre tilbud om træning i kommunalt regi, som vil være mere
  relevante at tilbyde i den aktuelle situation.
 • Borgerens muligheder for at deltage i et relevant træningstilbud
  uden for kommunalt regi.
 • Borgerens muligheder for via anden form for træning, herunder
  også egen træningsindsats, at kunne bringe sit funktionsniveau
  op.

Planlægning og udførelse af genoptræning sker på baggrund af en
individuel undersøgelse og vurdering ved ergo- eller fysioterapeut,
som kan uddelegere dele af genoptræningen til træningsassistent.

Faglige kvalitetsmål:

 • At der arbejdes evidensbaseret

Borgeroplevet kvalitetsmål:

 • Tilfredshed på minimum 88 %

Organisatorisk kvalitetsmål:

 • At Træning og Rehabilitering bliver akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i 2013.

Der udføres årligt overvågning af kvaliteten via audits, journalaudits og evalueringer efter principperne i DDKM.
Der er særligt fokus på borgersikkerhed og -rettigheder.

Kvalitetsarbejdet udføres efter gældende regler og procedurer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
DDKM er udviklet til sundhedsområdet. I Træning og Rehabilitering har vi valgt, at kvalitetsarbejdet omkring træning efter Serviceloven § 86 udføres efter de samme principper.

Der henvises til www.IKAS.dk