Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier

Politikker og strategier

Vælg emneområde

Vælg underemne

Vision

Design

Kolding har en rig historie indenfor design. Designskolen Kolding, Trapholt og Georg Jensen er blot nogle af kommunens spillere, som gennem tiden har skabt et stærkt designbrand for Kolding ude i verden. Også nyere aktører er dukket op i kommunen. Dansk DesignCenter, Mosh Mosh og en række andre kreative virksomheder har deres daglige gang i Kolding.  

Kolding designbrand bygger ikke kun på design som produkt, men også på den kreative proces, der ligger bag produkterne. Dette kaldes designtænkning og fokuserer på inddragelse og samskabelse.  Med dette som fundament blev Kolding optaget som en Unesco Creative City of Design i 2017.

Designtænkning er i dag Kolding Kommunes tilgang til udvikling og innovation, både i mødet med borgere, virksomheder, institutioner og organisationer, men også i udviklingen af politikker, strategier og serviceydelser.

Designtænkning tager sig tid til at undersøge og identificere de bagvedliggende udfordringer, så vi får løst det egentlige problem i stedet for at symptombehandle. Gennem inddragelse og undersøgelser sikrer vi ny viden og løsninger, der skaber værdi og bæredygtige resultater med fokus på borgerne.
Internt i kommunen er designtænkning blevet spredt ud i organisationen gennem kompetenceforløb, metoder og projekter og designtænknings brugerfokus er oversat til Borgerens Centrum, som hjælper medarbejdere med at skabe gode løsninger for borgerne i hverdagen.

Borgerens centrum

Kolding kommune har over en årrække arbejdet med at tænke nyt i forhold til levering af velfærdsydelserne. I 2012 vedtog byrådet designvisionen, udtryk i sloganet: ”Kolding - vi designer livet”. Designvisionen indledte en mere individuelt tilpasset tilgang til borgeren, kaldet ”Borgerens Centrum”. Med Borgerens Centrum stiller vi os ved siden af borgere og virksomheder for sammen at undersøge hvilke specifikke løsninger, der passer borgeren eller virksomheden bedst – delvist uafhængigt af de traditionelle standarder. 

Borgerens Centrum er vores formelle tilgang til den daglige opgaveløsning og bruges i stigende grad som inspiration i det daglige arbejde af kommunens medarbejdere. 

Vi:

 • Stiller os ved siden af borgeren og ser verden fra deres perspektiv
 • Lytter til borgernes behov og ønsker
 • Skaber meningsfyldte løsninger indenfor budgettets rammer og
 • Går en del af vejen sammen med borgeren. 

Det kræver, at vi tager udgangspunkt i menneskers behov og muligheder, frem for kun at forholde sig til regelstyring og faglige vurderinger.

Borgerens Centrum handler grundlæggende om, at hverken standarder, myndighed eller monofaglige betragtninger skal stå i forgrunden i mødet med borgeren, men snarere at tage afsæt i borgerens egne ønsker og erfaringer samt de ansattes professionelle vurdering, for at forstå situationen.

For at sikre at borgerens centrum realiseres, har Kolding Kommune valgt en tilgang, der bygger på to væsentlige principper: 

 • at Borgerens Centrum skal give mening lokalt, og at der lokalt må tages stilling til, hvad der skal gøres – og hvorfor.
 • at Borgerens Centrum er under stadig udvikling i takt med, at kommunens ansatte og borgerne høster erfaring med denne arbejdsform. Dette kræver i arbejdet med borgeren: et løbende fokus på relationer, dialog, træning og på opbygning af tillid og for de ansatte og den bagvedliggende organisation: erfaringsopsamling og læring – ikke mindst om resultater og omkostninger.

Det betyder også at der i dag er to lokale oversættelser af Borgerens Centrum. På velfærdsområdet konkretiseres Borgeren Centrum til ”Selvværd og Sammenhæng” og på Børne- og Ungeområdet ”Fælles Børne- og Ungesyn”
 
Du kan læse mere om (de) to lokale oversættelser her.

Vælg underemne

Bæredygtig vækst

Vi har et fælles mål om en visionær, grøn og sammenhængende fremtidsplan for Kolding Kommune og Kolding by. Vi sætter gang i udvikling af en visionær fysisk helhedsplan for Kolding Kommune. Formålet er at skabe fælles billeder af, hvordan vi bor, lever og arbejder -nu og i fremtiden. Den fælles helhedsplan skal tage afsæt i planstrategien og kommuneplanen –arealudlæg, prioriteringer samt blå-grøn struktur mm. Og fremadrettet sætte rammerne for ønsket udvikling.

 • Vi vil styrke Kolding som studieby–sikre øget synlighed, tiltrækning og synergi som en af Danmarks førende uddannelsesbyer
 • Vi vil bruge design, kultur og kreativitet og idræt strategisk i forhold til branding, tiltrækning og som løftestang for vækst
 • Vi vil styrke tiltrækningen af erhverv, studier og borgere via branding og målrettet indsats
 • Vi vil sætte en ny, markant grøn dagsorden–både på natur, miljø og klima.
 • Nulpunktsmåling: Vi vil starte perioden med at tage temperaturen på vores grønne status på fx naturkapitalindex, CO2, grøn energi –og arbejde på at sætte konkrete mål og ambitioner fremadrettet.

Social bæredygtighed

Vi vil gentænke og udvikle fremtidens velfærd med fokus på forebyggelse, frihed, fællesskab, frivillighed og (tvær)faglighed. 
Udvalget for Social Bæredygtighed har til formål arbejde med overordnede og frem for alt tværgående emner i en politisk og organisatorisk kontekst. Helt konkret vil vi udarbejde Scenarier for Fremtidens Velfærd i Kolding Kommune fra vugge til grav som går på tværs af alle velfærdsudvalg og organisation. Vi vil udfordre den måde vi arbejder med velfærd i dag og i fremtiden. 

 • Vi vil skabe nye fælles principper for arbejdet og udvikling af fremtidens velfærd –som platform til de forskellige strategier og konkrete politiker i udvalgene.
 • Vi vil arbejde med decentralisering og afbureaukratisering tættere på borgerne og mere tværgående samarbejde.
 • Vi vil arbejde hen mod mere forenkling og mindre bureaukrati ved at undersøge, om vi kan arbejde med at forenkle de ansattes hverdag, så vi få og få frigjort mere tid til kerneopgaverne.
 • Vi vil fokusere på større sammenhæng for borgere. De skal opleve kommunen som en samlet organisation, der arbejder med samme tilgang, mål og løsninger.
 • Vi vil arbejde for at Kolding Kommune bliver en endnu mere attraktiv arbejdsplads på velfærdsområdet.
 • Vi vil kigge ind i fremtidens arbejdsmarked og søge inspiration, skabe prototyper/prøvehandlinger.
 • Vi vil arbejde på hvordan vi i fremtiden arbejder med frivillige, foreninger, civilsamfundet, nye boformer, nye fællesskaber for at skabe mindre ensomhed og styrke trivslen på tværs af livsfaser og livssituationer.
Vælg underemne

Børn, unge og familie

Arbejde

Kultur, fritid og frivillighed

Senior, sundhed og omsorg

Social og handicap

Vælg underemne

Vækst

Arbejde

Vælg underemne

Bolig og trafik

Miljø, natur og klima

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje