Skip til hoved indholdet

Pulje til udfordrede boligområder

Puljen støtter aktiviteter i udsatte boligområder

 

Intentionen med puljen er at igangsætte aktiviteter, som støtter op omkring Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indsatser ift. at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Kolding Kommune.

Puljen har samtidig til formål aktivt at understøtte tiltag, der kan underbygge politikkerne på arbejdsmarkedsområdet med andre og nye løsninger (klik på link til selve politikken):

For at sikre en bred forankring skal der som minimum igangsættes 10 projekter årligt.

Puljen retter sig mod nedenstående målgrupper, som bor i blandede boligområder i Kolding Kommune:

  • Integrationsborgere på langvarig forsørgelse
  • Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
  • Unge med anden etnisk baggrund end dansk

Baggrund

Regeringen har fremlagt en strategi for at bekæmpe parallelsamfund og ghettoer i Danmark. Udspillet kaldes ”Et Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030”. I Kolding Kommune er der 2 boligområder, som er på Regeringens ghettoliste.

Ansøgere

Virksomheder, foreninger, institutioner mv. beliggende i Kolding Kommune som gerne vil igangsætte aktiviteter, som understøtter puljens formål bl.a. ved at fremme mulighederne for at komme i beskæftigelse, udvikle netværk og skabe relationer for ovenstående målgruppe.

Kriterier, der skal være opfyldt

  • Ansøgninger skal understøtte puljens formål og politikker på arbejdsmarkedsområdet.
  • Der kan alene søges om midler til aktiviteter eller initiativer, der igangsættes i og i samarbejde med Kolding Kommune.
  • Aktiviteterne skal aktivt inddrage borgere i Kolding Kommune og skal være åbne for alle – uanset etnicitet, nationalitet, kulturel eller religiøs baggrund (multietniske aktiviteter).

Desuden opfordres ansøgere til at overveje, hvorvidt og på hvilken måde ansøgningen kan understøtte Kolding Kommunes socialøkonomiske politik og cirkulære strategi.

  • Bevillingsgrænser:
    • Ansøgninger på op til kr. 15.000,- behandles administrativt
    • Ansøgninger på op til kr. 30.000,- behandles af Arbejdsmarkedsudvalgets formandsskab
    • Ansøgninger på over kr. 30.000,- behandles af Arbejdsmarkedsudvalget på et udvalgsmøde
  • Det skal fremgå af projekterne, at Kolding Kommune har ydet støtte
  • Det er ikke muligt at søge midler til projekter, der allerede er gennemført eller til rejser og ophold.
  • Med mindre andet aftales har Kolding Kommune efterfølgende ret til at benytte sig af den evt. udviklede ide/koncept, der vil ikke kunne opkræves særskilt betaling herfor.
  • Tilbud, der udvikles som følge af en bevilling, må ikke indebære mulighed for fortjeneste men udelukkende anvendes til dækning af faktisk afholdte omkostninger til eksempelvis løn, honorar, administration mv.
  • Med det formål at fastholde et udviklingsperspektiv kan der maksimalt ydes tilskud til det samme projekt/arrangement 2 gange – dog kan der i særlige tilfælde, hvor der er et længere perspektiv ift. at forankre projektet, bevilges flere gange.
  • Bevilget tilskud udbetales efter individuel aftale med økonomiafdelingen og mod forudgående indsendelse af status.
  • Senest én måned efter projektets godkendte slutdato skal der indsendes afsluttende rapport og regnskab for projektet til Kolding Kommune.
  • Regnskabet skal udarbejdes i henhold til bogføringsloven og Kolding Kommune kan kræve nærmere dokumentation i form af kopi af lønsedler og fakturaer m.v.
  • Evt. beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingen kan kræves tilbagebetalt

Der kan løbende søges midler fra puljen. Ansøgningerne godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget og skal fremsendes til Jeppe Thrane Frandsen på jetf@kolding.dk. Arbejdsmarkedsudvalget holder som udgangspunkt møder hver måned, juli dog undtaget. Sagsbehandlingstiden er individuel afhængig af ansøgningens karakter.

Ansøgere er velkomne til at kontakt:

  • Frivilligheds- og udviklingskoordinator Jeppe Thrane Frandsen på jetf@kolding.dk eller på mobil nr. 21253464
  • Udviklingschef Birte Muhs på bimu@kolding.dk eller mobil nr. 51511437
  • Socialøkonomiske udviklingskonsulent Tine Roos på tino@kolding.dk eller mobil nr. 21491259.