Skip til hoved indholdet

Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan

Filteranlæg på Sjølund Vandværk

Kolding Byråd har den 14. maj 2012 vedtaget Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2011–2021.


Formål med planen

Formålet med at udarbejde en Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan er at beskrive, hvordan kommunens vandforsyning skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.


Planens indhold

I planen er der retningslinjer for, hvordan kommunen forholder sig til forskellige problemstillinger i forhold til grundvand og drikkevand.

Planen beskriver blandt andet, hvor mange vandværker, der er i Kolding Kommune, hvor store vandmængder de indvinder og hvad der forventes indvundet frem mod år 2021.

Kolding Kommunes generelle strategi for beskyttelse af grundvandsressourcen er også beskrevet i planen. Beskyttelse af grundvandsressourcen opnås blandt andet bedst ved, at kommunens vandindvinding er fordelt på forskellige kildepladser, der ligger spredte og optimalt placeret i forhold til der, hvor ressourcen er. Formålet med det er, at minimere den negative påvirkning af såvel grundvand som overfladevand.

Kolding Kommune har specielt fokus på at beskytte drikkevandet i områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for de områder, hvor vandværkerne henter deres grundvand fra (indvindingsoplande). Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder med gode grundvandsmagasiner, hvor vandværker enten indvinder fra i dag eller områder, der er reserveret til fremtidige indvindinger.

I Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplanen er der handleplaner for de private vandværker. Handleplanerne beskriver, hvad der skal til for at fremtidssikre vandværkerne.