Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Spildevand fra boliger


Langt de fleste ejendomme i byerne er tilsluttet kloaknettet.

Spildevand er alt vand, der afledes fra bebyggelse, herunder vand fra tage og befæstede arealer.
Langt de fleste ejendomme i byerne er tilsluttet kloaknettet. Har du spørgsmål eller problemer med eksisterende kloaknet, skal du kontakte forsyningsselskabet BlueKolding.

Nogle ejendomme i det åbne land er allerede kloakeret, men de fleste ejendomme i det åbne land har egen spildevandsløsning. Det er oftest en af disse anlægstyper:

  • Simpel bundfældningstank: En tank på min. 2.000 liter der kan tilbageholde bundfældeligt stof. Skal desuden opfylde en række funktionskrav og være tilmeldt tømningsordningen.
  • Nedsivningsanlæg: Et anlæg hvor spildevandet nedsiver til jorden. Der stilles særlige krav til afstanden til drikkevandsboringer, grundvandsspejl og vandløb, søer og hav.
  • Minirenseanlæg: Et biologisk typegodkendt renseanlæg med krav om serviceaftale.
  • Pileanlæg: Et beplantet areal med tæt bund og uden afledning. Der stilles særlige krav til afstanden til drikkevandsboringer, grundvandsspejl og vandløb, søer og hav.
  • Biologisk sandfilter: Et sandfyldt anlæg med tæt bund, hvor mikroorganismer nedbryder de forurenende stoffer.
  • Rodzoneanlæg: Et sandfyldt anlæg beplantet med tagrør og tæt bund.
  • Samletank: (ingen udledning) En lukket tank uden afledning. Velegnet til bygninger med begrænset spildevandsmængde. Skal tømmes efter behov.

Valg af anlægstype afhænger bl.a. af belastning og rensekravet i det enkelte område. Rensekravene fremgår af spildevandsplanen. Alle anlæg kræver tilladelse fra kommunen før de etableres.

Alle anlæg kræver, at ejendommen er med i tømningsordningen, så bundfældigt slam kan tømmes regelmæssigt. Har du spørgsmål vedr. tømningsordningen skal du kontakte forsyningsselskabet BlueKolding. Her kan du også læse tømningsregulativet.


Både ved nyanlæg og ved tilslutning til kloak skal din autoriserede kloakmester indsende erklæring til kommunen så snart spildevandet er tilsluttet.

Udledning af tag- og overfladevand kræver tilladelse. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, der skal indsende erklæring på udført arbejde.


Nedsivning af tag- og overfladevand kræver også tilladelse, men her må du selv udføre arbejdet. Der er en række krav der skal være opfyldt, herunder at der ikke må være registreret forurening på grunden. 

Det er en god idé, at undersøge om jordbundsforholdene er egnede til nedsivning. Er der meget ler kræver det en større faskine fordi leren pakker så tæt, at jorden næsten kan blive vandtæt.

Vi anbefaler at følge normen DS 440 for nedsivningsanlæg. Du kan også læse om nedsivning på Teknologisk Instituts hjemmeside

Gældende spildevandsplan hedder Blå Plan. Planen kan desuden findes på Plandata hvor også tillæg bliver uploadet.

Herunder kan du se tillæg givet til forrige spildevandsplan:


Tillæg nr. 1: Spildevandsrensning i det åbne land - Hejls Favstrup Christiansfeld vest

Tillæg nr. 2: Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd, Fovslet, Åstorp-Vejstruprød

Tillæg nr. 3: Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup

Tillæg nr. 4: Anlæg af spildevands- og regnvandsledning i Jordrup og Fynslund

Tillæg nr. 5: Holmsminde og Riberdyb (separering)

Tillæg nr. 6: Lunderskov - Vamdrup (transportledning)

Tillæg nr. 7: Spildevandsrensning i det åbne land ved Svanemosen, Hylkedal, Gelballe Skov, Ejstrup-Harte, Lunderskov og Ødis Kroge

Tillæg nr. 8: Kloakering af Elvighøj og Drejensvej

Tillæg nr. 9: Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup

Tillæg nr. 10: Separering ved Holbergsvej - nyt boligområde

Tillæg nr. 11: Separering ved Sydbanegade

Tillæg nr. 12: Nyt boligområde ved Skolebakken og Rytterskolevej

Tillæg nr. 13: Boligområde ved Tøndervej, Bastrup - spildevandskloakering

Tillæg nr. 14: Kærtoften i Jordrup - spildevandskloakering

Tillæg nr. 15: Separering af spildevand og regnvand - i boligområdet Rebæk

Tillæg nr. 16: Nyt boligområde i Drejens

Tillæg nr. 17: Spildevandskloakering i nyt boligområde i Eltang

Tillæg nr. 18: Separering af nyt boligområde i Vester Nebel

Tillæg nr. 19: Separering ved Rønnealle m.v.

Tillæg nr. 20: Mulighed for udtræden for regnvand fra spildevandsforsyningen kloaksystem

Ny transportledning til centralrenseanlægget

Tillæg 2018-08 Dollerup Sø

Tillæg 2018-09 Boligområde Vestergade - Almind

Kontakt 

Har du spørgsmål vedr. spildevand på en kloakeret ejendom, skal du kontakte forsyningsselskabet BlueKolding.

Har du øvrige spørgsmål omkring spildevand eller tilladelser, skal du kontakte kommunen.

Afdragsordning og fristforlængelse i forbindelse med forbedret spildevandsrensning

Du har mulighed for at søge om adgang til en ordning om minimumsfrist og afdragsordning, hvor du:

  • får en frist på mindst 3 år til at opfylde kommunens påbud
  • først skal betale tilslutningsbidraget, når tilslutningen af ejendommen til kloak er helt færdig
  • hvor du kan anmode BlueKolding om at betale for etableringen af anlægget mod, at du afdrager prisen for det over 20 år


Du skal søge kommunen om at komme med i ordningen, og det kræver, at du har en samlet husstandsindkomst på under 325.101 kr. (med et tillæg på 42.589 kr. per hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn). 


Ordningen er beskrevet i Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt


Fristen for at ansøge om afdragsordning og fristforlængelse vil blive meddelt ejendomsejeren skriftligt, inden der træffes endelig afgørelse om forbedret spildevandsrensning.

Ansøgningen skal indgives elektronisk og vedlægges dokumentation i form af den seneste årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand. Du kan finde ansøgningskemaet her.

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaer vedrørende spildevand findes på Byg & Miljø hjemmesiden.
Byg & Miljø er en national hjemmeside, hvor borgere og virksomheder sender ansøgninger omkring de fleste byggeri- og miljø sager.
Du finder linket til Byg & Miljø portalen under "Selvbetjening".
For at komme i gang med et ansøgningsforløb skal du:
Indtaste din adresse
Starte dit projekt
Under Udvalgte aktiviteter vælger du Vand, varme, energi, miljø og natur
Tilføj den ønskede aktivitet
Følg herefter vejledningen på skærmen.

En spildevandsplan er lovgrundlaget for kloakering af ejendomme i det åbne land. Planen beskriver også hvordan og hvornår kloaksystemet forventes renoveret.