Skip til hoved indholdet

Nybyggeri og vedligehold af kommunale bygninger

Fagentreprise prækvalifikation

Koordineret udbud af planlagt bygningsvedligehold 2023

Kolding Kommune udbyder hermed planlagt bygningsvedligehold for året 2023 på omkring 40-50 adresser. Omfanget varierer i størrelse fra større skoler til mindre institutioner med kun en bygning. Alle adresser er beliggende i Kolding Kommune.

Der benyttes udbud i fagentrepriser, hvor arbejdet opdeles i pakker, der hver har en størrelse, så også mindre mestervirksomheder kan komme i betragtning.

Der skal søges prækvalifikation til deltagelse i udbuddet. Kolding Kommune har udarbejdet et ansøgningsskema med de ønskede vurderingskriterier. Dette skema skal anvendes i forbindelse med prækvalifikation.

Prækvalifikation og efterfølgende licitation vil ske digitalt via programmet iBinder. Udbud gennemføres løbende i perioden 14. marts til 31. maj 2023.

Generel orientering

Der gennemføres indbudt licitation over planlagt bygningsvedligehold i 2023 på en stor del af Kolding Kommunes bygninger.
Licitation gennemføres derfor under reglerne i lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Tilbud afgives på basis af en beskrivende mængdefortegnelse, i en vis udstrækning suppleret med enkelte tegninger eller fotos. Der ydes ikke vederlag for afgivelse af tilbud.

Arbejdet forventes udbudt i følgende fagentrepriser:

 • Maler (ind- og udvendigt malerarbejde)
 • Tømrer (vinduer, døre, beklædning og loft)
 • Gulv (linoleum og vinylgulve)
 • Lakering gulv
 • Murer (overliggere, udskiftning fuger, betonreparationer)

De udvalgte firmaer får mulighed for at afgive tilbud i en eller flere pakker under hver fagentreprise.
Man kan anmode om at deltage i prækvalifikation ved at udfylde skema. I dette skema afkrydser man den ønskede fagentreprise. Der kan ikke vælges en pakke.

Det er intentionen, at der til hver pakke indbydes 4-5 virksomheder til at afgive tilbud.

Tidsplan

De udførende skal selv aftale udførelsestidspunkterne med den driftsansvarlige på hver enkelt institution, således at arbejdet kan udføres i takt med virksomhedens kapacitet, og med respekt for eventuelt specielle behov på institutionerne. Dog skal alle arbejder være afsluttet senest 27. oktober 2023.

Der vil for nogle delopgaver blive udarbejdet individuelle tidsplaner som en del af udbudsmaterialet.

Udvælgelseskriterier

I ansøgning om prækvalifikation ønskes følgende oplysninger:

 1. Tro- og loveerklæring om ubetalt gæld til det offentlige.
 2. Tro- og loveerklæring om ”social dumping” (ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter).
 3. Referencer med vægt på lignende opgaver virksomheden har udført de seneste år.
 4. Oplysning om omsætning de seneste 2 regnskabsår. Kun virksomheder med en samlet årsomsætning på over 1 mio. DKK, eller som på anden vis kan dokumentere kapaciteten, vil komme i betragtning.
 5. En kort beskrivelse af virksomhedens ejerforhold.
 6. Antal ansatte.

Hvis det ansøgningsskema, som er udarbejdet bliver udfyldt, anses de formelle krav for opfyldt.

Tildelingskriterium

Tildelingskriteriet er laveste pris.

Sådan bliver du prækvalificeret:

Du skal udfylde et ansøgningsskema og uploade dette skema til en mappe i iBinder.

Hvis du er ny bruger af iBinder, skal du først oprette en ny konto. Du kan oprette en konto ved at følge vejledning på iBinder´s hjemmeside.

Er du allerede bruger af iBinder, så skal du logge på.

Ansøgningsskema finder du i fanen ”Ansøgningsskema til prækvalifikation”. Du kan downloade skema og udfylde det. Herefter skal skema uploades til fanen ”Ansøgning”.


Sidste frist for anmodning om deltagelse er onsdag 1. marts 2023 kl. 12.00. Spørgsmål kan rettes til Jan Jacobsen på mail jakj@kolding.dk 

Bygger du nyt for Kolding Kommune eller renoverer noget eksisterende, skal du bruge vores standarder og blanketter.

Når du arbejder på Kolding Kommunes ejendomme - både som rådgiver og som entreprenør - er der en række standarder og blanketter, som du skal bruge.

Standarderne beskriver de krav kommunen stiller til byggeriet.
Blanketterne skal bruges når du f.eks. vil bede om a conto udbetalinger, eller der skal laves afleveringsforretning. Du kan skrive direkte i blanketterne, printe dem og gemme dem på din PC.
Generelt arbejdes der efter Kolding Kommunes manual for bygningsadministration.