Skip til hoved indholdet

Privat pasning

Du kan få tilskud fra kommunen til at benytte en godkendt privat pasningsordning eller til at ansætte en person til at passe dit barn. Der søges om tilskud på mitkolding.kolding.dk

Byrådet har den 24. november 2020 vedtaget nye takster for 2021. Herunder blev det besluttet, at det kommunale forældre-tilskud til privat pasningsordning er: 6.530 kr. for 0-2 årige og 3.885 kr. for 3-5 årige pr. md. pr. barn.

De forældre, som allerede er bevilget tilskud inden vedtagelsen af nye takster, fortsætter med dette tilskud i bevillingsperioden. Ansøgninger om tilskud, som er modtaget senest 26. november 2019, vil blive afgjort ud fra den gamle takst med virkning for hele bevillingsperioden: 8.706 kr. for 0-2 årige og 5.180 kr. for 3-5 årige pr. md. pr. barn.

Du kan anvende tilskuddet på 2 måder:

 • du kan indgå en pasningsaftale med en privat pasningsordning, som er en selvstændig erhvervsdrivende, som passer dit barn i sit eget hjem. De kan (men skal ikke) typisk passe op til 5 børn i deres hjem.
 • du kan indgå indgå en pasningsaftale med en privat person til at passe dit barn i denne persons hjem eller i din private bolig. Derved bliver du arbejdsgiver.  

Kommunen skal godkende ovennævnte pasningsaftaler.

Pasningsaftalen skal vedhæftes, når du søger om tilskud på mitkolding.kolding.dk.

Kommunen fører løbende tilsyn med ordningen.

Vi yder ikke tilskud til at ansætte en au-pair-person.

Hvis der sker ændringer i pasningsaftalen, den ophører, eller du flytter til en anden kommune, har du pligt til at meddele dette til Pladsanvisningen.

Hvis du vælger selv at ansætte den person der skal passe dit barn, indebærer det, at du enten skal registreres som arbejdsgiver eller i forvejen være selvstændig erhvervsdrivende. Det indebærer, at du skal betale udgifter til feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring og således følge de almindelige regler for arbejdsgivere. Du har pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Du kan tegne en forsikring for udbetaling af dagpenge under den ansattes sygdom.

Links til diverse hjemmesider:

Arbejdstilsynet www.at.dk

Arbejdsskadestyrelsen www.ask.dk

Beskæftigelsesministeriet www.bm.dk

SKAT www.skat.dk

Lovpligtig orientering til forældre om forskelle mellem kommunale dagtilbud og privat pasning.

Kolding kommune skal forud for godkendelse af pasningsaftalen orientere forældrene om forskellen mellem private pasningsordninger efter dagtilbudslovens §78 og dagtilbud efter dagtilbudslovens §19, stk.2-5 og §21, stk. 2 og 3.

Private pasningsordninger er ikke sidestillet med et dagtilbud og derfor ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§7-44.

 • I de private pasningsordninger er der ikke krav om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner
 • Der er ikke krav om formaliseret forældreindflydelse
 • Der er ikke krav om en sprogvurdering af barnet ved 3-års alderen og heller ikke krav om sprogvurdering i 2-års alderen, hvis der er truffet beslutning om at fremrykke sprogvurderingen og sprogstimuleringen
 • På dage, hvor den private pasningsordning holder ferie eller lukket, eller hvis pasningsordningen er ramt sygdom, er der ikke krav om at tilbyde alternativ pasning. Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af deres barn, når der ikke tilbydes alternativ pasning.
 • I private pasningsordninger kan barnet opsiges fra pladsen, hvilket ikke gør sig gældende i dagtilbud
 • Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning

Kolding kommune vil gøre opmærksom på, at ovenstående kan være tilstede i nogle private pasningsordninger.

Hvis du som forælder får tilskud til privat pasning, og i stedet ønsker at få dit barn passet i et kommunalt dagtilbud, ophører tilskuddet til privat pasnings den dag, hvor barnet får en plads i det kommunale dagtilbud. Det modsatte er også gældende. Har du et barn i et kommunalt dagtilbud og vil skifte til privat pasnings, giver vi først tilskud til den private pasning efter opsigelsesperioden.

Et eksempel: Du har et barn i en kommunal børnehave, men ønsker at flytte barnet i en privat institution. Du meddeler i marts måned, at barnet har fået plads i den private institution fra den 1. april. Der er en måneds udmeldelsesvarsel til den. 1. i måneden, så kommunen giver først tilskud til den private institution fra den 1. maj.

Det er vigtigt at du er opmærksom på udmeldelsesfristen, da du ellers kan komme til at betale den fulde udgift for pasningen. Hvis dit barn skifter fra privat pasning eller privat institution til kommunalt dagtilbud, ophører kommunens tilskud til den private pasnings, når dit barn starter i en kommunal plads. Du skal derfor huske, at opsige din private pasning til den gældende frist. Hvis opsigelsesperioden i den private pasning ikke overholdes kan det medføre dobbelt betaling.

Vi giver tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 5 år. Tilskuddet bortfalder dog, når barnet begynder i børnehaveklassen.

Tilskuddet må højest udgøre 75 % af din udgift til din private pasning.

Du skal kunne dokumentere din udgift til privat pasning. Kolding Kommune giver 6.530 kr. om måneden i 2021 i tilskud for de 0 til 2-årige. Tilskuddet er på 3.885 kr. om måneden fra den måned barnet bliver 3 år til det begynder i skole.

Vi udbetaler tilskuddet månedsvis bagud. Tilskuddet er skattefrit for dig, men skattepligtigt for den, der passer barnet. Kolding Kommune underretter skattemyndighederne om, hvor meget vi udbetaler i tilskud.

Den private pasning skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

For at kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber er det en forudsætning, at der fremvises dokumentation for, at den person, der passer dit barn, f.eks. har gennemført 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2.

Hvis vedkommende er syg og får udbetalt sygedagpenge, skal Pladsanvisningen have besked, da det får indflydelse på udbetalingen af tilskuddet.

Tilskuddet er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Du kan altså få søskendetilskud til privat pasning og private institutioner.

Vi giver ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.

Listen er med private pasningsordninger, der drives uden direkte offentlige tilskud. De personer der varetager pasningen af børnene er ikke ansat af kommunen.

Ordningerne er i henhold til dagtilbudslovens § 78 og § 79 godkendt af kommunen og kommunen har pligt til at føre tilsyn med ordningerne.

Ordningerne er et alternativ til de kommunale dagtilbud og er således ikke omfattet af dagtilbudslovens særlige formålsbestemmelser, og ikke omfattet af bl.a. krav om pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger og forældreindflydelse.

Forældrebetalingens størrelse mv. er et spørgsmål mellem forældrene og den private pasningsordning.

Forældre, der vælger en privat pasningsordning, kan søge tilskud til pasningen jf. ovenfor. 

Oversigt over private pasningsordninger i Kolding Kommune pr. 11.05.2021

Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kriterier fra godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune - november 2019 

Lovgrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) § 5: ”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddet efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

Stk.2 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet”

Tilsyn
Kolding Kommune skal føre tilsyn med privatinstitutioner. Tilsynets formål er at sikre, at den private institution opfylder kravene for godkendelse samt at den opfylder centrale bestemmelser om rammer for pædagogiske læreplaner, sprogstimulering og så videre.

Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge privatinstitutionen besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at kontrollere at kravene overholdes.

Tilsynet omfatter:

 • Et anmeldt besøg årligt, hvor privatinstitutionens pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes ud fra blandt andet de pædagogiske læreplaner, oplysninger om personalenormeringen, personalekvalifikationer, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold
 • Mindst et uanmeldt besøg årligt, hvor det vurderes, om privatinstitutionen fortsat lever op til godkendelseskriterierne.

Såfremt det vurderes, at privatinstitutionen ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, skal kommunen stoppe driftstilskuddet. Det gælder også, hvis privatinstitutionen anvender et eventuelt overskud til et ikke godkendt formål.

Tilsynet føres af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Det anmeldte besøg
Mindst 4 uger før tilsynsbesøget, modtager institutionen brev/mail med dato og dagsorden for tilsynsmødet. Tilsynsmødet foregår i institutionen med deltagelse af leder, personalerepræsentant og forældrerepræsentant.
Mødet er fastsat til 2 timer, hvoraf den første halve time består af en rundgang ude og inde med deltagelse af leder og kommunens repræsentant. Herefter afholdes mødet med følgende dagsorden:

 1. Præsentation
 2. Status på den aktuelle børnegruppe:
  a. Antal børn – herunder hvor mange børn fra andre kommuner end Kolding.
  b. Køn
  c. Alder
  d. Børn med særlige behov
 3. Den aktuelle personalesammensætning – Som dokumentation for at personalenormeringen overholdes fremlægges en arbejdsplan på mødet.
  a. Køn
  b. Alder
  c. Uddannelsesmæssig baggrund (antal og timeansættelse af uddannede/ikke uddannede medarbejdere)
  d. Studerende/Pau-elever
 4. Status på arbejdet med
  a. Pædagogiske læreplaner/børnemiljøvurderinger
  b. Sprogvurderinger samt opfølgning på disse
  c. Madordninger – lever disse op til fødevarestyrelsens anbefalinger
 5. Øvrige forhold som institutionen og Kolding Kommune måtte ønske drøftet
 6. Sammenfatning af mødet samt aftale om næste anmeldte tilsynsbesøg

I forbindelse med rundgangen vil der bliver set på legepladsforhold/legepladsrapport, køkkenforhold/smiley, beredskabsplan, hygiejnetilsyn etc.

Kommunens repræsentant udarbejder efter mødet en tilsynsrapport som sendes til privatinstitutionen.

Øvrige bestemmelser:
Privatinstitutionen skal til enhver tid skriftligt kunne dokumentere hvordan privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse Kolding Kommune om ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Privatinstitutionen skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, bekendtgørelser og vejledninger, der retter sig mod børneområdet og dagtilbud, samt til enhver tid i Kolding Kommune gældende rammer for børns ophold i dagtilbud.

Modtager privatinstitutionen klager fra forældre vedr. privatinstitutionens virke sendes et notat vedrørende dette inden 8 dage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Privatinstitutionen skal efterleve samme myndighedskrav og standarter som kommunale institutioner i forhold til bygningsforhold, legepladsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold – herunder APV, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn, barneseler, sovestillinger, legetøj m.v.

Derudover skal privatinstitutionen overholde lovgivningsmæssige krav til sundhed, sikkerhed og hygiejne i daginstitutionerne, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger i ”Hygiejne i daginstitutioner – anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” samt Fødevarestyrelsens ”Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner”.