Skip til hoved indholdet

Byrådet har den 27. september 2022 vedtaget forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplantillæggets formål er fastlægge en arealreservation til en omfartsvej nord om Nr. Bjert. 

Derfor gennemfører Kolding Kommune i perioden den 5. oktober til den 30. november 2022 en høring af forslag til kommuneplantillæg 4, miljøkonsekvensrapport, der beskriver planen og projektets miljøkonsekvenser, og udkast til tilladelse til vejprojektet, ”Omfartsvej nord om Nr. Bjert”. 

Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar.

Det ansøgte projekt og planforslag

Kolding Kommune, ved Afdelingen for Trafik, Vej og Park ønsker at anlægge en omfartsvej nord om Nørre Bjert mellem Rute 170, Fynsvej og Rute 161, Nr. Bjertvej. Vejen vil undervejs krydse Birkemosevej, jernbanen og Sletteskovvej. Formålet med vejprojektet er at aflaste trafikken gennem Nr. Bjert og muliggøre fremtidig byudvikling i området. 

Projektet kan ikke rummes i gældende kommuneplan. Derfor er der udarbejdet et udkast til et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 4), der muliggør etablering af omfartsvejen.

I boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre findes følgende dokumenter om sagen:
Forslag til Kommuneplantillæg 4 
Miljøkonsekvensrapport
Ikke-teknisk resume af miljøkonsekvensrapporten
Udkast til § 25-tilladelse Kolding 
Bygherres ansøgning
Bygherres anmodning om fuld miljøkonsekvensvurdering
Afgrænsningsnotat 
Gennemgang af miljøkonsekvensrapporten 

Dokumenterne kan også ses på By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. 

Miljøkonsekvensvurdering
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planen og meddele tilladelse til projektet er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Da planen og selve projektet med at etablere en omfartsvej er direkte afhængige af hinanden, og både planen og det fysiske projekt er omfattet af lov om miljøvurdering, dækker miljøkonsekvensrapporten både vurderingen af miljøpåvirkningerne fra kommuneplantillægget såvel som vurderingen af miljøkonsekvenserne af omfartsvejen.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver derfor både, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og de faktiske konsekvenser, som etableringen og driften af den planlagte vej – inklusive indarbejdede miljøtiltag – vil afstedkomme. 

Følgende emner er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten: trafik, befolkning og sundhed, landskab, natur overfladevand og grundvand samt kulturarv. 

Dokumentet ”Ikke-teknisk resume af miljøkonsekvensrapporten” giver et overblik over rapportens indhold og konklusioner.

Høringsperiode og lovgrundlag
Over en periode på otte uger gives offentligheden, myndigheder og andre interesserede med denne høring mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og forslag til kommuneplantillæg 4 samt § 25-tilladelsen.  

Høringsperioden løber fra den 05. oktober – den 30. november 2022. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet. Offentliggørelse af planforslaget og miljørapporten sker efter planlovens §§ 24-26 samt § 32 og § 35 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Høringssvar til Kolding Kommune
Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være vedrørende faktuelle fejl i det oplyste, indholdet af planforslaget, mangelfuld konsekvensvurdering af planen eller projektets indvirkning på miljøet eller andre forhold.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding her fra siden på høringsportalen. Eller ved at sende en mail til vvm@kolding.dk

 

Klage 
Hvis du ønsker at klage over planforslaget og miljøvurderingen af denne, skal du følge nedenstående klagevejledning. 

Åbenhed i sagsbehandlingen
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt.

Beskrivelse af processen

Den 27. september 2022 vedtog Byrådet at fremlægge miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen samt forslaget til tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033 i 8 ugers offentlig høring i perioden den 5. oktober – den 30. november 2022.

På baggrund af den aktuelle høring skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt udarbejde en endelig tilladelse til omfartsvej nord om Nr. Bjert. Den endelige afgørelse vil blive truffet af byrådet i januar 2023 på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget. 

I januar 2023 forventes det tillige, at planforslaget med alle indkomne bemærkninger og indsigelser bliver behandlet i Byrådet med henblik på endelig vedtagelse. 

De endelige afgørelser om såvel kommuneplantillæg som §25-tilladelsen offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside. 

Spørgsmål
Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Oplysninger om kommuneplantillæg 4 kan fås ved henvendelse til:
Jakob Revsbech, tlf. 7979 1416 eller jakre@kolding.dk

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:
Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller bmje@kolding.dk
Christian Dahl Jacobsen, tlf. 7979 7462 eller cdaj@kolding.dk

Oplysninger om vejprojekt kan fås ved henvendelse til:
Steen Langhoff, tlf. 7979 1443 eller stla@kolding.dk

Klagevejledning for klager over kommuneplantillæg og miljøvurdering 

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.
lovkrav til kommuneplantillæggets indhold,
lovkrav til miljørapportens indhold,
lovkrav til procedurer,
lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen? 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af det endeligt vedtagne kommuneplantillæg. Den endelige vedtagelse af plandokumentet kan først ske, når høringsperioden er afsluttet og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Arealreservationen til omfartsvej nord om Nr. Bjert i det nordøstlige Kolding mellem Fynsvej og Nr. Bjertvej