Skip til hoved indholdet

Vild Med Vilje

Kolding Kommune ønsker at skabe en mere alsidig natur og flere naturoplevelser i og tæt på byerne.

Vi har udvalgt i alt 9 områder, som kommunen ejer og plejer. Her vil vi undersøge, om vi kan skabe flere naturoplevelser for borgerne og få flere spændende planter og dyr, ved at ændre den måde vi plejer områderne på, så naturen hér bliver vildere.

Kommunen har meldt sig ind i den landsdækkende forening Vild Med Vilje, hvor både det offentlige, virksomheder, foreninger og private kan dele viden og være med til at skabe en vildere og mere mangfoldig natur.

Mere og mere forskning peger på, at adgang til indholdsrig natur er vigtigt, både i forhold til vores sundhed, og når vi skal beslutte os for, hvor vi vil bo. De fleste oplever med andre ord naturen og ”det grønne” i hverdagen som en væsentlig værdi, hvor naturens mangfoldighed, med f.eks. gamle træer, sommerfugle, fugle og vilde blomster, spiller en stor rolle. Naturens mangfoldighed, dvs. rigdommen og variationen i bl.a. arter og levesteder, kaldes også biodiversitet.

Du kan selv være med til at skabe mere biodiversitet, gennem den måde du plejer og udformer dine egne grønne arealer, hvad enten der er tale om en privat have eller om grønne områder omkring foreninger, institutioner, virksomheder eller lignende.

Ved at følge linket Gør-det-selv Vild Med Vilje kan du få inspiration til, hvad du kan gøre.

Vi er som kommune forpligtet til at stoppe tilbagegangen i naturens biodiversitet. Biodiversitet er et andet begreb for naturens mangfoldighed og betegner variationen i dyr, planter, svampe og mikroorganismer, den genetiske variation samt arternes levesteder.

Biodiversiteten er mange steder under pres herhjemme – Et stadig stigende antal arter er i tilbagegang, fordi deres levesteder forsvinder. Særligt de arter som er afhængige af lav vegetation, næringsfattig jordbund, stor blomsterrigdom eller skove med meget dødt træ er i tilbagegang.

Når en art først er forsvundet fra et område, vil det oftest være umuligt at genindføre den. Da mange arter er afhængige af hinanden, kan tab af én art endda medføre en ond spiral, hvor andre arter så også forsvinder.

Når vi plejer grønne arealer, ved f.eks. at klippe græsset hyppigt, fjerne kvas og døde træer, fjerner vi også levesteder for mange forskellige dyr og planter.

Ved at ændre i den måde vi passer de grønne områder, kan vi få en større variation af levesteder. Det gør vi fx ved at lade græsset gro i længere tid, før vi slår det, ved at vi fjerner det afklippede græs, eller ved at lade får eller kvæg græsse på arealerne. Vi lader også kvasbunker ligge og lader døde træstammer ligge til naturligt forfald. Tilsammen giver det flere og mere varierede leve, yngle- og skjulesteder for en lang række planter, dyr og svampe.

Gør-det-selv Vild Med Vilje

Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin.

Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin.

Du kan selv blive Vild Med Vilje og gøre noget godt for biodiversiteten på dine grønne arealer. Kolding Kommune vil gerne invitere private haveejere, grundejerforeninger og boligområder m.v. til at blive Vild Med Vilje.

Vild Med Vilje handler nemlig også om at give naturen bedre plads til at udfolde sig i haver og på andre private grønne områder.

Lad hele eller dele af græsplænen gro

Ved at klippe græsplænen lidt færre gange, bliver der plads til, at flere vilde blomster med tiden vokser frem. Du kan evt. hjælpe de vilde urter på vej ved at lave mindre områder med bar jord i plænen, hvor du sår frø ud fra vilde planter i nabolaget.

Fjern afklippet når du slår græs

Når du fjerner græsafklippet fra plænen, i stedet for at lade det ligge, kommer der mere lys ned til bunden. Det skaber plads til flere blomstrende urter. På sigt bliver jordbunden også mindre næringsrig, så flere vilde blomster kan stå sig i konkurrencen mod græsset. Flere vilde blomster betyder flere sommerfugle og andre bestøvende insekter i din have - og efterhånden som næringsindholdet i jorden falder, vil du også opleve, at græsvæksten bliver mindre.

Undgå at gøde og sprøjte

Brug ikke gødning eller gift, der hvor du ønsker at invitere naturen indenfor. De fleste hjemmehørende plantearter i Danmark er tilpasset næringsfattig jord, og du får derfor større variation og flere forskellige vilde blomster ved at undgå gødning.
Sprøjtemidler skader ikke kun de arter, der bekæmpes, men også f.eks. en række insekter som igen er fødekilder for fx fugle og pindsvin, ligesom der kan være risiko for forurening af vandløb, søer og grundvandet.

Nældens takvinge

Efterlad områder med bar bund og grus, sand eller lerjord

Ved at efterlade uforstyrrede områder med tør, sandet og solbeskinnet jordbund uden hyppig jordbearbejdning (gerne en sydvendt skråning), hjælper du bl.a. den store andel af havens vilde bier, som bor og yngler i huler i jorden.

Lad de gamle træer være i haven – også når de går ud

Gamle løvtræer er særligt værdifulde, da de er levested for mange insekter, svampe og fugle. Når træerne dør og går ud, fortsætter deres værdi som levested for en række arter, som er tilknyttet dødt ved – så hvis træet kan efterlades som høj stub eller som en liggende stamme, er det et plus.

Væltet træ

Rede- og fødemuligheder for havens fugle

Tænk på redemuligheder for havens fugle – her er områder med tæt krat og buske gode. Du kan også hjælpe de mange småfugle, som yngler i hule træer og gamle spættehuller, ved at bevare døde træstammer eller ved at opsætte redekasser.

Blomstrende træer og buske

De fleste har blomstrende planter i haven, som i løbet af sommeren giver føde til en lang række insekter. Hjemmehørende Træer og buske med nødder, bær og stenfrugter kan forsyne mange fugle med føde om vinteren, og blomstrende træer og buske er vigtige fødekilder for insekter i foråret, før mange af havens blomster springer ud.

Efterlad kvas- og stenbunker

Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin, fugle og insekter. Krybdyr og padder ynder også sådanne steder, da de tilbyder store variationer af temperatur og fugtighedsforhold inden for kort afstand, hvilket hjælper dyrene med regulering af kropstemperaturen.

Vand i haven

Der er intet som vand til at give liv i haven, og både fugle og insekter har brug for vand at drikke. Hvis du ikke har mulighed for at etablere en havedam i din have, kan et fuglebad også gøre det.

Med et eller flere skilte på dit vilde areal kan forbipasserende nemt fange ideen om, hvorfor arealet ser vildt ud. Skiltet fortæller historien om din vilde have og spreder biodiversitetens budskab.

VMV-skilt med beskrivelse (pdf-dokument)

VMV-skilt uden beskrivelse (pdf-dokument)

VMV-skabelon (pdf-dokument)