Skip til hoved indholdet

Pædagogisk tilsyn

Tilsynsforpligtigelsen

Kommunens tilsynsforpligtigelse følger §16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. Tilsynsforpligtigelsen har 3 hoved tilgange, som skal indgå i tilsynet med alle former for dagtilbud:

  • Tilsyn med pædagogiske forhold
  • Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og lignende forhold
  • Tilsyn med økonomiske forhold


Denne beskrivelse vedrører kun de to første punkter. Beskrivelsen indeholder fem hovedafsnit. Pædagogisk tilsyn med daginstitutioner, pædagogisk tilsyn i den kommunale dagpleje, pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger, pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger og pædagogisk tilsyn med private daginstitutioner.

Samarbejde

Samarbejdet mellem Børneområdet og daginstitutionerne er mangfoldigt. Det består blandt andet af institutionsbesøg, deltagelse i personalemøder, deltagelse i bestyrelsesmøder, ansættelse af ledere og souschefer, lederintroduktion, ledermøder, deltagelse i ledernetværksmøder, udviklingsprojekter, Børneområdets kurser og temadage samt generel formidling af information.


Varetagelse af pædagogisk tilsyn

Det er områdechefens ansvar i samarbejde med de pædagogiske konsulenter at føre tilsyn og sikre et godt samarbejde mellem administrationen og institutionerne, ligeledes er det deres opgave at opsamle erfaringer fra den samlede indsats på dagtilbudsområdet. Erfaringerne formidles til Børneområdet, børne- uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektøren, Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet med henblik på at koordinere, rådgive, udvikle og skaffe overblik. Denne erfaringsformidling fungerer således som tilsyn med hele kommunens dagtilbudssystem, mere end det er tilsyn med den enkelte institution.


Det pædagogiske tilsyn

Forvaltningen skal føre tilsyn med den daglige drift af institutionerne. Ved udøvelsen af det pædagogiske tilsyn er der opmærksomhed på, at institutionen lever op til Dagtilbudslovens bestemmelser, Kolding Kommunes målsætninger på området og formålsbeskrivelsen for den enkelte daginstitution. Et vigtigt element er kvalitetsrapporten, der udarbejdes hvert år.

En gang årligt afholdes der dialogmøder i alle daginstitutioner, hvor resultaterne fra kvalitetsrapporten drøftes. I mødet deltager institutionsleder, medarbejderrepræsentant og en pædagogisk konsulent fra Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Formålet med tilsynet er at sikre, at personalet har de fornødne kvalifikationer, at børnene befinder sig under betryggende forhold, og at de daglige aktiviteter foregår under forsvarlige rammer samt, at der arbejdes målrettet med de pædagogiske læreplaner herunder også sprogvurderinger.

Opstår der konflikter i personalegruppen eller mellem forældre og personale, indgår det som en del af tilsynsforpligtigelsen at undersøge og løse disse konflikter i et samarbejde mellem dagtilbuddet og forældrene.

Tilsynet medvirker til at anvise og finde løsninger på institutionens problemer. Der skal ydes hjælp til selvhjælp, så institutionen fremover selv kan finde løsninger på nye opgaver og udfordringer.

Der er forskellige grader af tilsyn:

  • Det almindelige tilsyn
  • Det intensiverede tilsyn
  • Tilsyn med daginstitutioner der har særlige opgaver


Det almindelige tilsyn

  • Repræsentanter fra Børne- uddannelses og arbejdsmarkedsforvaltningen tager løbende på besøg i kommunens institutioner. Besøget er ikke kun en kontrolfunktion, men også en mulighed for at sikre en stadig dialog mellem forvaltningen og de enkelte institutioner.
  • Et besøg kan også finde sted på institutionens initiativ. Lederen eller bestyrelsen henvender sig for eksempel, når der opstår tvivl om et eller andet, eller man ønsker et godt råd. Når en anden ansat end lederen henvender sig til Børneområdet, betragtes det alligevel som en henvendelse fra lederen. Det betyder, at Børneområdet altid orienterer og går i dialog med lederen om henvendelsens indhold.


Det intensiverede tilsyn

Det intensiverede tilsyn kan finde sted på institutionslederens eller Børneområdets initiativ. Her er udgangspunktet ofte et eller flere problemer, som institutionen skal arbejde med. Det kan for eksempel dreje sig om konflikter i personalegruppen, forældreklager og alvorlige henvendelser fra bestyrelsen. Men det kan også være i situationer, hvor ventelisteforældre vælger institutionen fra, eller der sker alvorlige hændelser i institutionen.

  • Der iværksættes altid intensiveret tilsyn, hvis der er mistanke om, at en leder har et misbrugsproblem, eller hvis der er mistanke om overtrædelse af straffeloven.


Når der foreligger en klage, foretager Børneområdet en undersøgelse af sagen. Daginstitutionens leder vil hurtigst muligt blive orienteret om klagen.

Det intensiverede tilsyn bygger altid på et samarbejde, hvor Børneområdets repræsentanter sammen med institutionen undersøger sagen så grundigt som muligt for så sammen med institutionen at vurdere flere forskellige løsningsmuligheder. Det er som hovedregel institutionslederen, der tager beslutning om, hvilken løsning, der skal vælges. I særligt alvorlige tilfælde kan Børneområdet pålægge institutionen en bestemt løsning.


Tilsyn med daginstitutioner der har særlige opgaver

Her er der tale om tilsynet med det pædagogiske arbejde vedrørende børn med særlige behov. Det vil sige handicappede, børn fra familier med sociale problemer og to-sprogede børn. Børneområdets opgave er at støtte og give konkret vejledning til institutionen i arbejdet med disse børn. Tilsynet har sammenhæng med Børneområdets kompetence til at træffe afgørelse om tildeling af støttepædagoger, puljetimer og plads i specialgrupper.

Samarbejde

Dagplejen er opdelt i 3 geografiske områder med ca. 100-120 dagplejere fordelt på flere skoledistrikter. Til hvert område er der tilknyttet 5-8 dagplejekonsulenter, som arbejder i team. Hvert af de 3 team er sammensat ud fra den enkelte dagplejekonsulents faglige og personlige ressourcer og kompetencer. Dagplejekonsulenterne medvirker ved ansættelser, har ansvaret for at der afholdes personalemøder, sørger for at dagplejerne modtager relevant information og giver vejledning og støtte til dagplejere og legestuegrupper. Dagplejekonsulenten afholder medarbejudviklingssamtaler og varetager uddannelsesplanlægningen for dagplejerne.

Dagplejelederen inddrages altid i sagen af særlig alvorlig eller vanskelig karakter.

 

Varetagelse af pædagogisk tilsyn

Det er dagplejelederens overordnede ansvar at føre tilsyn med dagplejerne og sikre samarbejde, udvikling og kvalitet. Dagplejelederen udmønter primært dette gennem ledelse af den pædagogiske leder og dagplejekonsulenterne. Dagplejelederen, den pædagogiske leder og dagplejekonsulenter er endvidere ansvarlige for erfaringsopsamling i den samlede dagpleje, blandt andet for at sikre udvikling og koordinering med det øvrige dagpasningsområde.

 

Det almindelige tilsyn

Tilsynet udøves ved dagplejekonsulenternes såvel anmeldte som uanmeldte besøg i dagplejehjemmene. Herudover deltager dagplejekonsulenterne i legestuegrupper og andre fælles aktiviteter i områderne.

 

Formålet er at sikre børnenes trivsel, udvikling og sikkerhed. Dagplejekonsulenterne skal endvidere sikre at den daglige praksis lever op til gældende lovgivning, mål på området, de pædagogiske læreplaner og de retningslinjer der fremgår af " Håndbog for dagplejen". Der ydes endvidere vejledning og støtte til dagplejerne for eksempel i forhold til børn med særlige behov.

 

Det intensiverede tilsyn

I sager hvor børn har brug for en særlig indsats eller ved problematiske forhold i et dagplejehjem foretages der intensiveret tilsyn. Dette kan ske gennem hyppigere besøg, flere uanmeldte besøg eller ved at to dagplejekonsulenter samarbejder om opgaven. Formålet er at yde hjælp til selvhjælp således, at dagplejerne styrkes og dygtiggøres.